สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. ความชุก ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะซึมเศร้าภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง
ในจังหวัดพัทลุง: การศึกษาแบบตัดขวาง
- จุฑารัตน์ สถิรปัญญา, พรชัย สถิรปัญญา, จามรี ไตรจันทร์ ................................................ 275


2. ผลการรักษาในระยะยาวของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดทำด้วยโลหะ
- สมชาย ไวกิตติพงษ์......................................................................................................... 283


3. ประสิทธิภาพของสายวัดมาตรฐานในผู้ป่วยเด็กที่ห้องฉุกเฉิน
- ไชยพร ยุกเซ็น, สรวิศ สวัสดิ์มงคลกุล ............................................................................ 291


4. การศึกษาบุคลิกภาพของผู้ป่วยไบโพลาร์ โดยใช้แบบทดสอบการฉายภาพ
- ภาสกร สวนเรือง, กิตต์กวี โพธิ์โน................................................................................ 303


5. ผลของการให้ข้อมูลย้อนกลับต่อความคับข้องใจของผู้ป่วยจิตเวชที่ถูกผูกมัดในโรงพยาบาล
สงขลานครินทร์
- วิลาสินี หทัยพิทักษ์, อานนท์ วิทยานนท์, กมลรัชต์ ส่งวรกุลพันธ์.................................... 317


6. สาเหตุและอัตราการงดผ่าตัดของผู้ป่วยไม่เร่งด่วนที่ได้รับการบรรจุรายชื่อในตารางผ่าตัด
ในเวลาราชการของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- อารีย์ แก้วทวี, นิเพ็ญ บุญมาศ, วิลาวัณย์ จอมทอง....................................................... 327


บทความปริทัศน์
7. นาโนเทอรานอสติกสำหรับโรคมะเร็ง
- กมลรัตน์ ธนัพประภัศร์............................................................................................ 339


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th