สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
1. เภสัชจลนศาสตร์ประชากรของวัลโปรอิกแอซิดในผู้ป่วยโรคลมชัก ณ สถาบันประสาทวิทยา
- วีณารัตน์ เสานาวิน, ธิติมา วัฒนวิจิตรกุล, สมชาย โตวณะบุตร............................................... 195


2. การเปรียบเทียบระหว่างห้องปฏิบัติการสำหรับประเมินผลการตรวจพิสูจน์ดีเอ็นเอทางนิติเวชศาสตร์ในประเทศไทยประจำปี พ.ศ.2555
- นงลักษณ์ ศิลขันธ์, แววกาญจน์ ดวงชาทม, วิภารัตน์ ใจตรง, ขวัญใจ คำยศ, รพีพร เขียนทอง,
ชลัมพู วงศ์วรวิวัฒน์, ธานินทร์ ภู่พัฒน์, กัณหา มุยสุข, จันทร์เพ็ญ ธนกิจโกเศรษฐ์, ชัยรัตน์
มานะเสถียรกิจ, กวิน รัศมีไพศาล, จินตนา ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล,
บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค, สุคนธ์ ประดุจกาญนา......................................................................... 207


3. เสียงจากนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในการเข้าถึงบริการการแพทย์ฉุกเฉินของ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย
- รุ่งนภา คำผาง, ปิยวรรณ เชียงไกรเวช, วิชย เพชรเลียบ, เชษฐา งามจรัส,
ลัพณา กิจุร่งโรจน์...................... ....................................................................................... 219


4. การทดสอบความไวในหลอดทดลองของยา Vancomycin, Fosfomycin, Fusidic Acid และ Linezolid ต่อเชื้อ Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ธนภร หอทิวากุล, พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์, ณัชณิชา อิงวิยะ, วิชัย สันติมาลีวรกุล.......................... 231


5. การศึกษาลักษณะกายวิภาคผันแปรของหลอดเลือดแดงในช่องท้องโดยใช้เครื่องเอกซเรย์
คอมพิวเตอร์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ปัญรส คงปัญญา, จิตต์ปรีดี สังข์ศิริ, กีรติ หงษ์สกุล.......................................................... 237


6. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยของถุงเท้าที่มีสารละลายยูเรียเป็นองค์ประกอบในการ
ลอกเซลล์ผิวเท้าที่ตายแล้วในผู้ป่วยเบาหวาน
- พรอนงค์ อร่ามวิทย์, สุรเวช น้อหอม.............................................................................. 249


บทความปริทัศน์
7. ภาวะแทรกซ้อนทางระบบประสาทจากการรักษาด้วยเคมีบำบัดและรังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง
- จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์, อรุณี เดชาพันธุ์กุล...................................................................... 259


ประกาศแก้คำผิด..............................................................................................................271

บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th