สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความแม่นยำของการวินิจฉัยทารกที่มีดีซ่านด้วยการตรวจทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระบบตับและทางเดินน้ำดี และคลื่นเสียงความถี่สูง
- เอกพจน์ เชี่ยวชลาคม, ปิยวรรณ เชียงไกรเวช...................................................................... 129


ผลของสารสกัดจากข้าวหอมนิลและข้าวเหนียวดำต่อสารสกัดซุบไก่ที่ทำปฏิกิริยาโซเดียมไนไตรทโดยใช้การทดสอบเอมส์
- กมลา สดับพจน์, สินนา ทองยงค์, แก้ว กังสดาลอำไพ ........................................................ 139


คุณภาพของยาสามัญในบัญชียาโรงพยาบาล: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์.......................... ............................................................................... 151


ผลลัพธ์ทางคลินิกของการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีที่เริ่มรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีโดยทีมสหวิชาชีพ
ณ คลินิกโรคติดเชื้อผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา, มณีรัตน์ สิทธิเดช, นงลักษณ์ มาลานุสรณ์, สุทธิพร ภัทรชยากุล,
วิชัย สันติมาลีวรกุล........................................................................................................... 163


ผลของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เตือนการรับประทานยาต่อคุณภาพชีวิตและการติดตาม
การรักษาของผู้สูงอายุ
- จันทร์ทิรา เจียรณัย...................................................................................................... 173


บทความปริทัศน์
ภาวะลิ่มเลือดอุดตันในผู้ป่วยมะเร็ง
- ณิชานันท์ ธนปฐมสินชัย, อรุณี เดชาพันธุ์กุล, จิรวดี สถิตย์เรืองศักดิ์................................ 186


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th