สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2557

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นของกระดูกกับดัชนีทางชีวเคมีของการสร้างและการสลายกระดูกในประชากรเพศหญิง ตำบลท่าโพธิ์ จังหวัดพิษณุโลก
- พาชื่น โพทัพ, กชกร วีรวิทย์พร, เกวลิณ คล้ายนาค, ชนัญชิดา ปิยรัตนพันธ์,
รุ่งนภา ปานกล้า ศรานุชิต......................................................................................................... 63


ผลการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุที่ได้รับการปิดช่องท้องชั่วคราวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- โกเมศวร์ ทองขาว, บุรภัทร สังข์ทอง, โอสรี อัครบวร, ปรารถนา ไชยนิรมล,
ขนิษฐา แก้วแสงเรือง............................................................................................................... 73


การศึกษาปริมาณรังสีคงเหลือก่อนกลับบ้านในผู้ป่วยมะเร็งไทรอยด์ที่รับการรักษาด้วยไอโอดีน-131 ปริมาณสูง ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ธัญลักษณ์ โฆษิตพันธวงศ์, วาสินี เที่ยงสุข ............................................................................ 83

บทความปริทัศน์
PCSK9: เป้าหมายใหม่ต่อการลดระดับไขมันในเลือด
- นุชจรี จีนด้วง.................................................................................................................... 89

ศัลยกรรมศีรษะและลำคอแบบ Minimally Invasive
- กิตติ จันทรพัฒนา........................................................................................................... 107


บทความพิเศษ
การดูแลทารกเกิดก่อนกำหนดในประเทศแคนาดา
- อนุชา ธาตรีมนตรีชัย..................................................................................................... 117


บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th