สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 6 พ.ย-ธ.ค. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
กระบวนการสื่อสารของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4
- จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์............................................................................ 261


ความแตกต่างของราคายาชื่อสามัญในการจัดหาโดยการแข่งขันราคา: กรณีศึกษาโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- ดุสิต ศุภวัฒนาวงศ์............................................................................................................ 271


คุณภาพชีวิตของแพทย์ประจำบ้านในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- สุภาภรณ์ เต็งไตรสรณ์, จตุรพร แสงกูล, ยุรัชชา ปรีชา, ฐิติมา สุนทรสัจ, จันทร์รัตน์ ขอพุทธพรชัย,
สุภาพรรณ จิตต์โสภณ........................................................................................................ 281


การรอดชีวิตของผู้ป่วยหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลและความเป็นไปได้ในการชักนำให้อุณหภูมิภายต่ำลงของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, รังสรรค์ ภูรยานนทชัย, บดินทร์ ขวัญนิมิตร......................................... 287

รายงานผู้ป่วย
ภาวะไตขาดเลือด: รายงานผู้ป่วย 1 ราย ที่มีภาวะเลือดคั่งหลังช่องท้องเป็นอาการนำ
- ธนัญญ์ เพชรานนท์, มณฑิรา ตัณฑนุช, ชูศักดิ์ ปริพัฒนานนท์, วิทิต กาญจนวนิชกุล............ 297บทความปริทัศน์
โปรแกรม PSU CalPat รุ่น 1.4: การคำนวณค่าสถิติทางนิติเวชศาสตร์ กรณีการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์พ่อ-แม่-ลูกพร้อมกัน กรณีการตรวจพิสูจน์ลูกจากการสมสู่ร่วมสายโลหิต และกรณีการตรวจพิสูจน์ลูกผู้พี่-ลูกผู้น้อง
- สุคนธ์ ประดุจกาญจนา, จินตนา ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล.............................. 303


ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ ....................................................................................... 313
ดรรชนี ........................................................................................................................... 319

บรรณาธิการ: ศ.นพ. นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th