สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่สัมพันธ์ในนักศึกษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- สมพิศ คินทรักษ์, วิกุล วิสาลเสสถ์...................................................................................... 217


โปรแกรม PSU CalPat รุ่น 1.3: การคำนวณค่าทางสถิติในงานนิติเวชศาสตร์สำหรับตรวจความสัมพันธ์ พ่อ-แม่-ลูก
- สุคนธ์ ปรดุจกาญจนา, จินตนา ประดุจกาญจนา, สุวิทย์ เรืองกิตติสกุล................................... 227


การรับรู้การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองของพยาบาลและผู้ดูแลผู้ป่วยโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์, อวยพร ภัทรภักดีกุล...................................................................... 235


ผลของการให้ความรู้แก่สตรีตั้งครรภ์ที่เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ ระหว่างการให้คำปรึกษาแบบตัวต่อตัวและการใช้สื่อวิดิทัศน์ร่วมกับการให้คำปรึกษาแบบย่อ
- สุทธิราภรณ์ จันวดี, วรางคณา ชัชเวช, ฐิติมา สุนทรสัจ...................................................... 245

บทความปริทัศน์
ความเครียดกับกลุ่มอาการทางเมตาบอลิก
- พัชรินทร์ ชนะพาห์, พิศมัย กิจเกื้อกูล............................................................................... 253
บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th