สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 4 ก.ค.-ส.ค. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลการรักษาต่อมน้ำเหลืองระยะก่อนตรวจพบในผู้ป่วยมะเร็งช่องปากระยะก่อนลุกลามที่ได้รับการ
ผ่าตัดเลาะต่อมน้ำเหลืองที่คอ รังสีรักษา หรือการเฝ้าระวัง
- กิตติ จันทรพัฒนา, มนุพล ตั้งทองคำ, หัชชา ศรีปลั่ง, วิทูร ลีลามานิตย์.................................. 167


การสำรวจการใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
- เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา....................................................................................................179


ประสิทธิผลของการใช้อุปกรณ์ดามและดึงถ่วงกระดูกชนิดใหม่ในผู้ป่วยกระดูกรยางล่างหัก
- มานี หาทรัพย์, บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช, กัญชลี พุ่มน้อย, มงคลชัย หาทรัพย์..........................187


การรักษาภาวะของเหลวปริมาณมากขังในช่องเยื่อหุ้มหัวใจ
- สมชาย ไวกิตติพงษ์........................................................................................................ 197

บทความปริทัศน์
กลุ่มอาการหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นในผู้ใหญ่
- กรองทอง วงศ์ศรีตรัง..................................................................................................... 203
บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th