สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความคิดเห็นของพยาบาลต่อการแสดงเจตนาการรักษาล่วงหน้าในวาระสุดท้าย โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
อวยพร ภัทรภักดีกุล, สิรินทร์ ศาสตรานุรักษ์.........................................................................51


อัลตราซาวด์นำทางเจาะดูดน้ำจากโพรงเยื่อหุ้มปอดมีประโยชน์ในการลดภาวะแทรกซ้อนลมรั่วเข้าสู่โพรงเยื่อหุ้มปอดได้หรือไม่
ไพลิน สถาพรชัยสิทธิ์, สิตางศุ์ นิรัติศัยกุล, กีรติ หงษ์สกุล.......................................................63


ผลของการให้ความรู้ผ่านวิดีทัศน์แบบ 2 ระบบ เรื่องการติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์แก่นักเรียนที่มีความ
พิการทางการได้ยินและการสื่อความหมายและนักเรียนที่มีความปกติทางการได้ยิน
นวลตา อาภาคัพภะกุล........................................................................................................71

บทความปริทัศน์
ทุเรียน: ข้อเท็จจริงทางโภชนาการและเภสัชวิทยา
ภัควดี เสริมสรรพสุข.......................................................................................................... 83


การติดเชื้ออะซินิโตแบคเตอร์ในผู้ป่วยที่รับไว้รักษาที่หออภิบาล
วีรพงศ์ วัฒนาวนิช, พรรณทิพย์ ฉายากุล............................................................................ 91บรรณาธิการ: ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th