สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 31 ฉบับที่ 1 ม.ค.-ก.พ. 2556

นิพนธ์ต้นฉบับ
อัตราการเข้ารับการตรวจและการรับรู้เกี่ยวกับการตรวจมะเร็งปากมดลูกในสตรีติดเชื้อเอสไอวีที่รับการรักษาในคลินิกโรคติดเชื้อ อายุรกรรม โรงพยาบาลสงขลานครินร์
บุญศรี เจริญมาก, พิสุทธิ์ ศิริไพฑูรย์, ธนพร หอทิวากุล.................................................................1


การใช้ Blatchford score ในการทำนายการรักษาโดยการส่องกล้องหยุดเลือด ในผู้ป่วยเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นที่ห้องฉุกเฉิน โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ปณิตา วรปรัชญา, ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี, ประเสริฐ วศินานุกร, อลัน กีเตอร์..............................11


ความรู้และความเชื่อที่เป็นอุปสรรคต่อการจัดการความปวดด้วยยาน้ำมอร์ฟีน: เปรียบเทียบระหว่างผู้ป่วยมะเร็งและผู้ดูแล
สุปรียา ชัยพัฒนาการ, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, ชัชชัย ปรีชาไว...............................................21


ระยะเวลาอยู่โรงพยาบาลของผู้ป่วยในหน่วยสังเกตอาการระยะสั้นของหน่วยบริการฉุกเฉินในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
กัณฐิกา ไกรสวัสดิ์, ประสิทธิ์ วุฒิสุทธิเมธาวี..............................................................................31

บทความปริทัศน์
แนวทางใหม่ในการควบคุมหลอดเลือดในผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของหลอดเลือด
ทวิวัฒน์ สุโรจนะเมธากุล, บุรภัทร สังข์ทอง..........................................................................39บรรณาธิการ: ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th