สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
อุบัติการณ์และสาเหตุที่อาจทำให้เกิดภาวะฟื้นตัวช้าหลังได้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัวในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
ศิริกาญจน์ ศิริพฤกษ์พงศ์, ธันต์ชนก วนสุวรรณกุล, ศศิกานต์ นิมมานรัชต์, อรรัตน์ กาญจนวนิชกุล, ภัณฑิลา รุจิโรจน์จินดากุล.....................................................................................................299


การดูแลจากผู้ชายเมื่อยุติการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ตามทัศนะของบุคลากรทางสุขภาพ
วรางคณา ชัชเวช, จิตรานันท์ สมพร, สุรีย์พร กฤษเจริญ........................................................311


ความยาวสูงสุดของกระดูกปลูกจากน่องที่มีหลอดเลือดมาเลี้ยง: การประมาณโดยการใช้จุดกำหนดบริเวณผิวหนังในคนไทยกลุ่มหนึ่ง
พิชัย วิทยากิตติพงษ์, นิรุสลัน เยี่ยมคำนวน........................................................................... 321


ผลของการปฏิบัติการพยาบาลเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
พัทนัย แก้วแพง, โศรดา จันเลิศ...........................................................................................331

บทความปริทัศน์
วิธีการและผลของการพัฒนาการส่งต่อข้อมูลผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล
รัดใจ เวชประสิทธิ์, วงจันทร์ เพชรพิเชฐเชียร, Marry A. Blegen, ประณีต ส่งวัฒนา.......343


ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ........................................................................................357

ดรรชนี...........................................................................................................................363


บรรณาธิการ: ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th