สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
แนวทางการจ่ายยาสูดพ่นชนิดผงแห้งแก่ผู้ป่วยโรคหืดและโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง ณ แผนกจ่ายยา
ผู้ป่วยนอก
กานต์ชนก มะลิพันธุ์, วัลลี เกาะปินะ, ชนิดา พงษ์พานิช, อรรถการ นาคำ..................................233


ผลของโปรแกรมกายบริหารต่ออาการปวดหลังส่วนล่างในขณะตั้งครรภ์
กาญจนา โกทิยะ, ศศิธร พุมดวง, สุรีย์พร กฤษเจริญ................................................................243


วิธีการดูแลแผลบริเวณกระดูกก้นกบเพื่อป้องกันการปนเปื้อนสิ่งขับถ่าย
สมพร วรรณวงศ์................................................................................................................255


แพทย์เพศที่สามในมุมมองของผู้ป่วยและญาติ
จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์, อานนท์ วิทยานนท์...........................................................................265


การจัดการเรื่องร้องเรียน ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์เวชสาร
พิชยา ศรเลิศล้ำวาณิช, สุธรรม ปิ่นเจริญ...............................................................................277

บทความปริทัศน์
การใช้ยาในการป้องกันและชะลอการเสื่อมสภาพของผิวหนัง
วริษา พงศ์เรขนานนท์.......................................................................................................287


บรรณาธิการ: ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th