สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
  Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 Health Science Journals in Thailand
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 พ.ค.-มิ.ย. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของภาวะ metabolic syndrome ในกลุ่มบุคลากร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
พลากร พุทธรักษ์, สุดาวดี คงขำ, พิไลวรรณ ศิริพฤกษ์พงษ์.....................................................123


การเผชิญปัญหาและภาระของผู้ดูแลในครอบครัวที่ให้การดูแลผู้เป็นจิตเภทอินโดนีเซีย
Imas Rafiyah, วันดี สุทธรังษี, หทัยรัตน์ แสงจันทร์.......................................................135


การพัฒนารูปแบบการเตรียมตัวเพื่อการคลอดสำหรับสตรีตั้งครรภ์และผู้ช่วยเหลือ
วรางคณา ชัชเวช, ศศิกานต์ กาละ, สุรีย์พร กฤษเจริญ, วัชรี จงไพบูลย์พัฒนะ,
กัลยาณี บุญสิน...................................................................................................................143บทความปริทัศน์
กลุ่มอาการโครโมโซมเอกซ์เปราะ
นิลภา พฤกษานุศักดิ์, พรพรต ลิ้มประเสริฐ .......................................................................153


แมลงวัน: บทบาทที่สำคัญทางการแพทย์
พิสิษฐ์ สุนทราวิฑูร........................................................................................................167
บรรณาธิการ: รศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th