สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 แบบฟอร์มหนังสืออนุญาต
 
Link
 วารสารอิเล็กทรอนิกส์: Thai Journals Online System (ThaiJo)
  TCI ประกาศค่า Impact Factor
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย: Thai Journal Citation Index Centre
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 มี.ค.-เม.ย. 2555

นิพนธ์ต้นฉบับ
ผลของการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยที่ได้รับยาวาร์ฟารินหลังการผ่าตัดใส่ลิ้นหัวใจเทียมชนิดโลหะ ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มณีรัตน์ สิทธิเดช, ภัทรศรี มูฮำมัด, นงลักษณ์ มาลานุสรณ์, เพียงใจ เกียรติธนวัฒนา,
ทิพย์สุดา บุญอุปถัมภ์กุล......................................................................................................63


ผลของการดูแลการคลอดวิถีธรรมชาติกับการดูแลการคลอดปกติต่อระดับความเจ็บปวดในระยะคลอดของผู้คลอดครรภ์แรก
สุรีย์พร กฤษเจริญ, กัญจนี พลอินทร์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์.......................................................75


การรับรู้ของพยาบาลหอผู้ป่วยเกี่ยวกับรายละเอียดและประโยชน์ของข้อมูลในบันทึกการระงับความรู้สึกหลังการอบรม
วิภารัตน์ จุฑาสันติกุล, อำพรรณ จันทโรกร, เอมอร วัฒนยมนาพร, ธวัช ชาญชญานนท์............87


ความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรมบริโภคเกี่ยวกับการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมแคลเซียมในผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
มานี หาทรัพย์, กัญชลี พุ่มน้อย, บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช.........................................................97


บทความปริทัศน์
บทบาทของเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยและติดตามผลการรักษาเนื้องอก GISTs
ศิริพร พินัยกุล .............................................................................................................105


ข้อบ่งชี้สำหรับการควักลูกตาและการควักเนื้อในลูกตา
อรพรรณ อาญาสิทธิ์.....................................................................................................115
บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th