สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 
Link
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 6 พ.ย.-ธ.ค. 2554

นิพนธ์ต้นฉบับ
ปริมาณของ ORS ที่ผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะขาดน้ำรับได้: เปรียบเทียบระหว่างการให้ในรูปแบบ ของสารละลายและแบบแช่แข็ง
จุติรัตน์ มากมิ่งจวน, ปริศนา วานิช, วัชรีย์ แสงมณี...................................................................259


พฤติกรรมการดูแลเด็กป่วยระยะสุดท้ายของพยาบาล
ปราณี รัตนอุดม, วราภรณ์ กาวไธสง.......................................................................................267


การทดสอบคุณสมบัติของเครื่องมือประเมินอาการกลัวหกล้มในผู้สูงอายุไทย
ลัดดา เถียมวงศ์...................................................................................................................277


บทความปริทัศน์
สารรบกวนการตรวจวัดระดับกลูโคสด้วยเครื่องกลูโคมิเตอร์
ลิ่มทอง พรหมดี, จิรวัฒน์ มิ่งไย, ศุภรดา ติ๊นกะชาติ, วัลยา สิทธิ, แขขัย ไพกะเพศ, สิรวิชญ์ สนโศก, นงลักษณ์ จำปี, ชัยณรงค์ ทองอ่อน.......................................................................................289


ปัจจัยเสี่ยงของโรคนิ่วในไต: ประเด็นของสารแคลเซียมและออกซาเลต
พัชรินทร์ ชนะพาห์..........................................................................................................299


ประกาศเกียรติคุณผู้ทรงคุณวุฒิ........................................................................................309

ดรรชนี...........................................................................................................................315


บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th