สงขลานครินทร์เวชสาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วารสารวิชาการทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ISSN 0125-8435
Main Menu
 Eng
 หน้าหลัก
 กองบรรณาธิการ
 ข้อแนะนำการเขียนบทความ
 การเขียนเอกสารอ้างอิง
 บอกรับสมาชิก
 Check list การเตรียมต้นฉบับ
 
Link
 วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับ วทท.
 วารสารสงขลานครินทร์
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
 U.S.National Library of Medicine
 หอสมุดวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะแพทยศาสตร์ มอ
 ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
 CCME
 

 

 
สารบัญ

สงขลานครินทร์เวชสาร ปีที่ 29 ฉบับที่ 5 ก.ย.-ต.ค. 2554

นิพนธ์ต้นฉบับ
การเปลี่ยนแปลงของระดับสารเคมี Glucose, BUN, Creatinine, Na+, K+, Cl- และ TCO2 ในเลือดเมื่อทิ้งไว้หลังจากปั่นแยกน้ำเหลืองกับเม็ดเลือดที่อุณหภูมิห้อง
พัฒนพงศ์ ชูส่งแสง, ปนัดดา มุสิกวัณณ์, บุญเลิศ วิไลรัตน์, พิทยา นับถือบุญ..........................203


การพัฒนารูปแบบการให้บริการคลอดวิถีธรรมชาติ
สุรีย์พร กฤษเจริญ, ทรงพร จันทรพัฒน์, กัญจนี พลอินทร์, ปราณี พงศ์ไพบูลย์....................215


ปัญหาทางสุขภาพของผู้เข้ารับริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
หลังอุทกภัยในเขตเมืองหาดใหญ่
อาภรณ์ พงษหา, ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์, ศรีลา สำ.เภา, ธนาคม เปรมประภา, วิทวัส ตันตรัตนพงษ์,
พงศ์ จันทรประทิน, ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง, สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา...........................................225


รายงานผู้ป่วย
การติดเชื้อเมลิออยด์ในทารกแรกเกิด: รายงานผู้ป่วยและทบทวนวรรณกรรม
อนุชา ธาตรีมนตรีชัย...................................................................................................235


บทความปริทัศน์
ภาวะผอมหนังหุ้มกระดูกจากมะเร็ง
ธนเดช เดชาพันธุ์กุล...................................................................................................245บรรณาธิการ: ศ.นพ.นครชัย เผื่อนปฐม

ติดต่อ: นางกมลทิพย์ สุวรรณทวี (กองจัดการ)
สงขลานครินทร์เวชสาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074-451159 โทรสาร 074-212900,903
E-mail: skamolth@medicine.psu.ac.th