ความรู้เรื่องไข้หวัดนก หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
แนวทางการดูแลผู้ป่วยไข้หวัดนกสำหรับแพทย์
แผนภูมิเส้นทางการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
แนวทางปฎิบัติสำหรับแผนกฉุกเฉินและหอผู้ป่วย หน้าที่ 1 หน้าที่ 2หน้าที่ 3 หน้าที่ 4
แนวทางปฎิบัติสำหรับหน่วยขนย้าย
แนวทางปฎิบัติสำหรับแผนก X-Ray
แนวทางปฎิบัติสำหรับหน่วยจ่ายผ้ากลาง
แนวทางปฎิบัติสำหรับงานเวชภัณฑ์กลาง
แนวทางปฎิบัติสำหรับงานโภชนาการ
แนวทางปฎิบัติสำหรับงานเคหะบริการ
แนวทางปฎิบัติสำหรับงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง
คำแนะนำการใช้ P100 mask
ขั้นตอนการใส่ชุดอุปกรณ์ป้องกัน หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
ขั้นตอนการถอดชุดอุปกรณ์ป้องกัน หน้าที่ 1 หน้าที่ 2
คำแนะนำในการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ หน้าที่ 1 หน้าที่ 2