ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงการจัดแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา


   1. หลักการและเหตุผล
การนำองค์กรไปสู่การยอมรับในระดับสากลเป็นวิสัยทัศน์ที่คณะแพทย์ศาสตร์กำหนดเพื่อพัฒนาองกรก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทั้งคุณภาพในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการให้บริการการรักษาพยาบาล และการพัฒนาบุคลากร ดังนั้นบุคลากรทางการแพทย์รุ่นใหม่ ที่คณะได้ให้การสนับสนุนเพื่อให้ไปศึกษาต่อต่างประเทศและนำความรู้กลับมาพัฒนาองกรและการให้บริการที่ทันสมัยต่อคนไข้ และ เพื่อเป็นการตอบสนองต่อภารกิจตามวิสัยทัศน์ดังกล่าว การแนะแนวเรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศให้กับบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีประโยชน์เป็นนอย่างยิ่งต่อการตัดสินใจเลือกสาขาและสถานที่ศึกษาต่อตามที่ตนเองสนใจและข้อมูลที่มีความสำคัญด้านอื่น ๆ ที่จะเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้และความเข้าใจการเตรียมตัวศึกษาต่อต่างประเทศมากขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา ให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของแต่ละประเทศ
2.2 เพื่อให้บุลากรที่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศตามนโยบายของคณะสามารถมีข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาได้ตรงตามความมุ่งหวังและเหมาะกับสาขาที่จะไปศึกษาต่อมากที่สุด
3. วิธีการดำเนินการ
จัดการให้ความรู้ผู้สนใจโดยมีวิทยากรจาก สถาบันสอนภาษาอังกฤษ ซีไบรท์ หาดใหญ่ เป็นผู้ให้ข้อมูล โดยจัดแบบ Interactive consulting program และ เป็น small group discussion.
4. กลุ่มเป้าหมาย
บุคลากรที่เป็น Young staff ที่มีโครงการหรือมีแผนไปศึกษาต่อต่างประเทศ
5. การประเมินผล
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมฟังการแนะแนว
6. ระยะเวลาโครงการ
วันที่จัด 8 พฤศจิกายน 2549
เวลา 13.00 น. - 14.00 น.
สถานที่ ห้อง A 402 ชั้น 4 อาคาบริหารคณะแพทย์

7. การสมัคร สำรองที่นั่งได้ที่งานวิเทสัมพันธ์ โทร 1169 / medinter2006@yahoo.com
ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2549
8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
8.1 ผู้เข้าฟังการแนะแนวได้รับความรู้เรื่องการศึกษาต่อต่างประเทศ ระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า ในประเทศออสเตรเลีย อังกฤษ สหรัฐอเมริกา และข้อมูลเบื้องต้นอื่นๆของแต่ละประเทศ
8.2 บุลากรที่จำเป็นต้องไปศึกษาต่อต่างประเทศตามนโยบายของคณะสามารถมีข้อมูลและตัดสินใจเลือกสถานที่ศึกษาได้ตรงตามความมุ่งหวังและเหมาะกับสาขาที่จะไปศึกษาต่อมากขึ้น


Posted by : วิเทศสัมพันธ์ , E-mail : (yot1976@yahoo.com) ,
Date : 2006-10-31 , Time : 16:16:32 , From IP : 172.29.2.138


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น