ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

Workshop on CV & Resume session 2


   ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถด้านทักษะภาษาอังกฤษ ให้กับบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์โดยในครั้งนี้ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเขียน CV และ Resume รุ่น 2 เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ ด้านเอกสารเอกสารภาษาอังกฤษ (Academic documents)

ในการนี้งานวิเทศสัมพันธ์จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ชื่อโครงการ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การ
เขียน CV และ Resume รุ่น 2

2. วิทยากร Mr. Tom Gapic
3. วันที่ 26 กันยายน 2549 เวลา 17.00-19.00 น.
4. สถานที่ ณ ห้องคอมพิวเตอร์ Lab (CAI) ชั้น 3
อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาฯ
5. จำนวนผู้เข้าอบรม 10 ท่าน
6. การสมัคร ส่งรายชื่อและเบอร์ติดต่อกลับมาที่ yot1976@yahoo.com หรือ โทร 1169

Workshop on CV& Resume by Tom Gapic

There is no difference between a CV and resume. The CV (curriculum vitae) is what the British call it. The name is from the old Latin language. The resume is what the Americans call it.

A resume or CV is a summary of your educational qualifications and work experience.
In the workshop, we will be going through the following:

1) Understanding the CV or resume. What makes a good CV and what to avoid when writing one.
2) Understanding the Covering letter. What makes a good Covering letter. And why you need one.
3) The format for a CV and a Covering letter. With examples.
4) Dos and Don'ts for a CV, type of paper, type of Font, Headings.
5) Vocabulary for effective CVs and Covering letters--focusing on active verbs.
6) Differences between American and British CVs and Covering letters.
7) Emails and the Internet for CVs and Covering letters, formating and attachments.
8) Essential tips for creating an effective CV and Covering letter.
9) Samples and a basic CV template
10) CV and Covering letter multiple choice test; Active verb test; Past simple and present perfect test.

All participants will be provided with an 8 page summary of the workshop to take home with them.


Tom Gapic
Office of International Affairs


Optional Link :Posted by : วิเทศสัมพันธ์ , E-mail : (yot1976@yahoo.com) ,
Date : 2006-09-25 , Time : 13:21:04 , From IP : 172.29.2.138


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น