ความคิดเห็นทั้งหมด : 44

รายชื่อ med 34 >>up date!! สุดๆ<<


   --------------------------------------------------------------------------------
รหัสนักศึกษา คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รอบที่เข้า โรงเรียน
4925001 นางสาว กชกร ไหมแพง เอนตรง ญว
4925002 นางสาว กตัญญุตา นาคปลัด เอนตรง ญว
4925003 นางสาว กนกกาญจน์ ลิ่มศิลา กสพท จุฬาภรณ์ตรัง
4925004 นางสาว กฤติยา แก้วเกลี้ยง กสพท ตอ
4925005 นางสาว กัญจะณา พิมพ์สุโพธิ์ 20 สตรีมหาพฤฒธาราม
4925006 นางสาว กัญญารัตน์ เลิศวาจา CPIRD ธน
4925007 นางสาว กัณณิกา อยู่มั่น CPIRD ดีบุกพังงาวิทยายน
4925008 นางสาว กัลยรัตน์ โอภาสวานิช กสพท เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4925009 นาย กิตติ ตันรุ่งเรือง เอนตรง ญว
4925010 นาย กิตติพงษ์ เวชภัณฑ์ เอนตรง มว
4925011 นาย กีรชัย ชัยมีศรีสุข กสพท ตอ
4925012 นางสาว กุลิสรา แซ่อุ่ย เอนตรง ญว
4925013 นาย คณธร นุชเจริญ เอนตรง ญว
4925014 นาย คมสัน ใจเดช 20 สตรีศรีน่าน
4925015 นาย คริษฐา พ่อเพ็ยร เอนตรง ญว
4925016 นางสาว จงกลรัตน์ มณีนิล กสพท ม.วิทย์
4925017 นาย จักรวิทย์ ศศิวงศ์ กสพท เทพศิรินทร์
4925018 นางสาว จันทิมา โอภาวัฒนสิน เอนตรง ธน
4925019 นาย จำลอง แซ่ลิ้ม เอนตรง ญว
4925020 นางสาว จิดาภา สำราญ 20 สตรีวิทยา
4925021 นางสาว จิตรลดา ณ ระนอง เอนตรง จุฬาภรณ์ตรัง
4925022 นาย เจตวรรณ ศิริอักษร เอนตรง ญว
4925023 นางสาว ชญาณี เก้าเอี้ยน CPIRD ญว
4925024 นางสาว ชญานี แก้วสมุนไพร 20 สตรีวิทยา
4925025 นางสาว ชนกพร บัวสุข ป.ตรี3จว.
4925026 นางสาว ชนนิษฏ์ ลิ่มสกุล เอนตรง ธน
4925027 นางสาว ชนานันท์ สุขกระจ่าง CPIRD มว
4925028 นางสาว ชนิดา ศักดิ์เพชร CPIRD มว
4925029 นางสาว ชลิตา ชุมยวง กสพท ญส
4925030 นาย ชัยชาญ ภู่ประยูร กสพท จุฬาภรณ์ตรัง
4925031 นาย ชาลิต แซ่ภู่ กสพท
4925032 นางสาว ชาลินี วิจิตรแสง กสพท เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4925033 นาย เชษฐพงศ์ สัจจาผล กสพท เบญจมราชูทิศ
4925034 นาย โชคชัย แซ่ลิ่ม เอนตรง แสงทอง
4925035 นางสาว ซอฟียาห์ ตาเละ 3จว.
4925036 นางสาว ซุฮายลาห์ สตอพา 3จว.
4925037 นางสาว โซเฟียร์ แวอูเซ็ง 3จว.
4925038 นางสาว ฐิตินาถ ทองขำดี กสพท ม.วิทย์
4925039 นาย ณัฐเขต แย้มอิ่ม 20 ญว
4925040 นางสาว ณัฐติยา กิติพิพัฒน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925041 นางสาว ณัฐนันท์ รุจีรไพบูลย์ เอนตรง ญว
4925042 นาย ณัฐพงศ์ ชินโสภณทรัพย์ กสพท ตอ
4925043 นาย ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์ เอนตรง แสงทอง
4925044 นางสาว ณัฐพร จรุงล้ำเลิศ 20 รวบ
4925045 นางสาว ณัฐมนต์ ศรีสุข เอนตรง วรนารี
4925046 นางสาว ณัฐวดี เจียระกิจ CPIRD ดีบุกพังงาวิทยายน
4925047 นาย ณัฐวุฒิ พรนิมิตร เอนตรง ภว
4925048 นาย ณัฐวุฒิ โรจนสิริสวัสดิ์ เอนตรง ญว
4925049 นาย ณัฐวุฒิ นัคราบัณฑิตย์ เอนตรง ญว
4925050 นางสาว ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์ 3จว.
4925051 นางสาว ดวงใจ แซ่ตั้ง เอนตรง ญว
4925052 นางสาว ดุษวรรณ สุวรรณวงศ์ กสพท ชลราษฎรอำรุง
4925053 นาย ดุสิต จิตรเอื้อกุล กสพท โยธินบูรณะ
4925054 นาย เดชรัตน์ อิ่มใจ กสพท มว
4925055 นางสาว ตัลนีม แวอูมา 3จว.
4925056 นาย ถิรวัฒน์ จิ้วผกานนท์ CPIRD ภว
4925057 นางสาว ทฤตมน รัตนประภาต กสพท ม.วิทย์
4925058 นางสาว ทัตตาภา อั้นเต้ง CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
4925059 นางสาว ทิพวดี สิทธิบุศย์ CPIRD ญว
4925060 นาย ธงไท เธียรสุคนธ์ CPIRD ภว
4925061 นาย ธนพงษ์ กัลยาศิริ กสพท ม.วิทย์
4925062 นางสาว ธนัญชนก นวลนาค เอนตรง ญว
4925063 นาย ธนาวุฒิ ศรีสุข CPIRD ภว
4925064 นาย ธไนศวรรย์ ปลูกผล เอนตรง ญว
4925065 นาย ธัชพันธุ์ อึงรัตนากร CPIRD ญว
4925066 นางสาว ธัญวรรณ เชาวลิต กสพท
4925067 นางสาว ธาริน ณรงค์ทิพย์ เอนตรง เบญจมราชูทิศ
4925068 นาย ธารินทร์ เพ็ญวรรณ กสพท
4925069 นางสาว ธิดารัตน์ อมแก้ว 3จว.
4925070 นางสาว นชวรรณ โกสิยะพันธ์ กสพท ราชินีบน
4925071 นาย นนทกร อารีวัฒนา เอนตรง ญว
4925072 นางสาว นภารัตน์ สุขเกลี้ยง เอนตรง เบญจมราชูทิศ
4925073 นาย นฤเทพ หนูไชยแก้ว CPIRD ญส
4925074 นางสาว นวลไหม เอ่งฉ้วน CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
4925076 นางสาว นิฟาดีละ ยาลอ 3จว.
4925077 นางสาว นิยามิลา เจ๊ะกา 3จว.
4925078 นางสาว นิศานาถ รัตนโชติ กสพท ตอ
4925079 นางสาว นุชนาฎ บุญคงวัฒน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925080 นางสาว นุรไอนี อาแว 3จว.
4925081 นางสาว นูรลัยลา กระจ่างลิขิต 3จว.
4925082 นางสาว นูรอน ยะผา 3จว.
4925083 นางสาว นูรีนา มะเห 3จว.
4925084 นางสาว บงกรวรรณ กิมเฮียะ 20 เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
4925085 นางสาว บัญจพารัตน์ แซ่ลิ่ม ป.ตรี3จว.
4925086 นาย บุญสม จันศิริมงคล กสพท
4925087 นาย บูชิต ธีรศานติพงศ์ เอนตรง จุฬาภรณ์ตรัง
4925088 นาย ปกรฐนิส ผลพิมาย 20 บุญวัฒนา
4925089 นาย ปฐม วรรณเวช 20 ตอ
4925090 นางสาว ปรัชญ์รตนา นุชประมูล กสพท ม.วิทย์
4925091 นาย ปริสุทธิ ข้อมงคลอุดม เอนตรง แสงทอง
4925092 นางสาว ปัตติยา กมลเจริญ CPIRD ญว
4925093 นาย ปิยะโชค พรหมสุทธิ์ CPIRD ดีบุกพังงาวิทยายน
4925094 นางสาว ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว เอนตรง สาธิตมอ.
4925095 นางสาว เปรียบดาว เพชรรัตน์ CPIRD ญว
4925096 นาย พงศ์ปณต ศรศักรินทร์ เอนตรง สุราษฎร์ธานี
4925097 นาย พชรดล ทวีราษฎร์ 20 ตอ
4925098 นางสาว พนิตนาฎ สุขสว่างผล กสพท ญส
4925099 นางสาว พรธิดา ชูทิพย์ 3จว.
4925100 นางสาว พรฤดี รชตวิริยะกุล กสพท ม.วิทย์
4925101 นาย พสุ ตันสกุล เอนตรง ญว
4925102 นางสาว พัชชวดี พรหมเจริญ 3จว.
4925103 นาย พันธุ์พล ลีฬาหาวงศ์ กสพท ญว
4925104 นาย พิชยา แคนยุกต์ เอนตรง บูรณะรำลึก
4925105 นางสาว พิมพกานต์ ตันติธรรมวงศ์ CPIRD ภว
4925106 นางสาว พิมพิกา ตันติธรรมวงศ์ เอนตรง ภว
4925107 นางสาว ฟัทมา ประดู่ 3จว.
4925108 นาย ฟาฏิล อะหะหมัด สาและอารง เอนตรง สาธิตมอ.
4925109 นางสาว ฟูรีดา สาหลำ 3จว.
4925110 นาย ภคพล เอี่ยมไพบูลย์พันธ์ เอนตรง ญว
4925111 นาย ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925112 นางสาว ภัคทิพา ภัทรโกศล 20
4925113 นางสาว ภัทรพร ปานดี กสพท สุราษฎร์ธานี
4925114 นางสาว ภัทรา พรกุลวัฒน์ เอนตรง ภว
4925115 นาย ภาณุชัย บำรุงวงศ์ เอนตรง ภว
4925116 นาย ภานุ เวชวิทยาขลัง เอนตรง สุราษฎร์ธานี
4925117 นางสาว มนธิดา อุทัยรัตน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925118 นาย มัซลัน ตะเระ 3จว.
4925119 นางสาว มันทนา แซ่ตัง 20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
4925120 นาย มานะวิทย์ หะยีบือซา 3จว.
4925121 นาย เมธา เกียรติโมฬี เอนตรง ญว
4925122 นาย รพี เลิศพงศ์พิรุฬห์ กสพท ม.วิทย์
4925123 นางสาว รัญชิดา ขันทอง กสพท ราชินีบน
4925124 นาย รัฐสภา ทิพย์พาวัลย์ CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
4925125 นางสาว รัตติมา ศรีเอกพาณิชย์ เอนตรง บูรณะรำลึก
4925126 นางสาว รัตนาภรณ์ ชูทอง 20 ญว
4925127 นางสาว รินทรา หวังวิศวาวิทย์ 20 ศึกษานารี
4925128 นางสาว รุสนี ปีแนบาโง 3จว.
4925129 นางสาว ลลิดา เหลืองประดิษฐ์กุล เอนตรง ภว
4925130 นางสาว ลายเส้น บางพาน กสพท สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
4925131 นาย วทัญญู ยี่หลัก กสพท ตอ
4925132 นางสาว วนัญญา นิยม 20 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4925133 นาย วรชัย สุริเยนทรากร กสพท ม.วิทย์
4925134 นาย วรพรต แสงสว่าง กสพท เทพศิรินทร์
4925135 นางสาว วรมน พลายชุม เอนตรง จุฬาภรณ์ตรัง
4925136 นางสาว วรวรรณ จรูญรัตน์ เอนตรง ญว
4925137 นาย วศิน คัมภีระ CPIRD
4925138 นางสาว วสุนทราภรณ์ เพชรยาบาล เอนตรง ญว
4925139 นาย วันเฉลิม แซ่ลี กสพท
4925140 นางสาว วัลยา กู้สกุลชัย เอนตรง ญว
4925141 นางสาว ศศิภา กลิ่นพงศ์ กสพท ตอ
4925142 นางสาว ศิรส สุวรรณมณี เอนตรง ญว
4925143 นางสาว ศิรินันทร์ แก้วสวัสดิ์ เอนตรง ญส
4925144 นาย ศิวัช ธีระจารุวรรณ เอนตรง ภว
4925145 นาย ศุภกร ขวัญเจ้า กสพท
4925146 นาย ศุภกฤต ธนาจิระศักดิ์ CPIRD แสงทอง
4925147 นาย เศรษฐ์ ประเศรษโฐ เอนตรง ญว
4925148 นางสาว โศภิตา อนันตมงคลกุล เอนตรง จุฬาภรณ์ตรัง
4925149 นาย สกุล สันติสุขวงศ์โชติ เอนตรง ญว
4925150 นางสาว สนัฐชา อาภาคัพภะกุล เอนตรง
4925151 นางสาว สมดั่งใจ พิณแก้ว เอนตรง พิชัยรัตนาคาร
4925152 นาย สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์ กสพท เทพศิรินทร์
4925153 นางสาว สิริวรรณ เจริญรูป CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
4925154 นางสาว สุดารัตน์ นิติเรืองจรัส เอนตรง ญว
4925155 นางสาว สุนทรา บุญชู 20 ม.วิทย์
4925156 นางสาว สุปราณี นำสวัสดิ์ 20 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย
4925157 นางสาว สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์ กสพท สายปัญญา ในพระราชินูปถัมภ์
4925158 นางสาว สุพิศพร แก้วชื่น ป.ตรี3จว.
4925159 นางสาว สุภาพันธ์ ไถ่ทอง CPIRD ญว
4925160 นาย สูเด็ง หามะ 3จว.
4925161 นาง เสาวณีย์ สะรอ ป.ตรี3จว.
4925162 นางสาว หทัยชนก ปานนุกูล เอนตรง ญว
4925163 นาย อนันตชัย ใจสบาย CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
4925164 นาย อภิเทพ เสนาสวัสดิ์ เอนตรง ญว
4925165 นางสาว อรฉัตร อรพิพัฒน์พงศ์ กสพท ญว
4925166 นางสาว อรณัฐ คีรีรัฐนิคม 20 ญว
4925167 นางสาว อรดา สุทธิพงศ์ 20 หอวัง
4925168 นางสาว อรนิดา ชีวไมตรีวงศ์ CPIRD ภว
4925169 นาย อรรพล ปัญจลาภสกุล กสพท ม.วิทย์
4925170 นางสาว อ้อมอก บุณยนิตย์ CPIRD จุฬาภรณ์สตูล
4925171 นาย อัดนันต์ แวดาลอ ป.ตรี3จว.
4925172 นาย อัศวิน เวชากุล เอนตรง ภว
4925173 นางสาว อามานีย์ บอเถาะ 3จว.
4925174 นาย อิทธิชัย หังสพฤกษ์ CPIRD ญว
4925175 นางสาว อินทิพร เมธาสิทธิ์ เอนตรง ญว
4925176 นางสาว อุไรวรรณ แก้วนวล CPIRD ตะกั่วป่า=เสนานุกูล=
4925177 นาย เอกปัฐพ์ จันทร์รัตน์ 3จว.
4925178 นางสาว ฮัสนะห์ อาหะมะ 3จว.
4925179 นางสาว ฮาพเสาะ เจ๊ะแล 3จว.
4925180 นางสาว ฮาสือน๊ะ บอซู 3จว.


Posted by : 1 in med 32 , Date : 2006-05-19 , Time : 00:23:50 , From IP : 172.29.4.39

ความคิดเห็นที่ : 1


   ฝ่าด่าน A net O net มาได้
ขอให้ทรหดอดทนนะน้อง
ทางข้างหน้ายิ่งกว่า entrance เยอะ


Posted by : น้องรหัสปีนี้เป็นผู้หญิง , Date : 2006-05-19 , Time : 01:27:02 , From IP : 172.29.4.141

ความคิดเห็นที่ : 2


   4925150 นางสาว สนัฐชา อาภาคัพภะกุล เอนตรง สท ครับ
4925139 นาย วันเฉลิม แซ่ลี กสพท ก็ สท ครับ
4925137 นาย วศิน คัมภีระ CPIRD สท ด้วยครับ
4925049 นาย ณัฐวุฒิ นัคราบัณฑิตย์ เอนตรง ญว จิงๆ คือ สท นะครับ

รุ่นนี้ สท ได้ 8 อะครับ


Posted by : เดก สท , Date : 2006-05-19 , Time : 01:40:28 , From IP : 203.114.112.189

ความคิดเห็นที่ : 3


   เป็นทางการแล้วใช่ไหมครับ
...
เตรียมตัวเลี้ยงที่เจ๊ะกา


Posted by : Botsumu , Date : 2006-05-19 , Time : 10:52:54 , From IP : 61.7.129.225

ความคิดเห็นที่ : 4


   ยังไม่เป้นทางการนิครับ แต่ไม่มีจะมีการเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แล้วนะ
ลองดูๆกัน ประกาศจริง 1 มิถุนายน จะตรงกับอันนี้ไหม ถ้าตรงก็สุดยอดเลย


Posted by : คนชอบมั่วภาค3 (ความเชื่อมั่น 9 , Date : 2006-05-19 , Time : 11:12:37 , From IP : 172.29.4.148

ความคิดเห็นที่ : 5


   ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคนจ้า
โดยเฉพาะ...
4925043 นาย ณัฐพงศ์ โลกธรรมรักษ์ เอนตรง แสงทอง
4925143 นางสาว ศิรินันทร์ แก้วสวัสดิ์ เอนตรง ญส

หุหุ ^____^


Posted by : BsA , Date : 2006-05-19 , Time : 16:36:53 , From IP : 172.29.4.161

ความคิดเห็นที่ : 6


   4925039 นายณัฐเขต แย้มอิ่ม ซิ่ว มาจาก ทันตแพทย์ มอ.ครับ
ยินดีต้องรับสู่ คณะแห่งความตั้งใจอีกครั้งนะน้อง


Posted by : พี่ ๆ , Date : 2006-05-19 , Time : 17:35:18 , From IP : 203-118-93-63.static

ความคิดเห็นที่ : 7


   อย่านะ
อย่าเด็ดขาด

4925105
ห้ามสวยกว่า พี่ นาด
ไม่ฮั้น .....Posted by : พี่นาด สวยอย่างแรง , Date : 2006-05-19 , Time : 17:59:45 , From IP : 210-86-223-221.stati

ความคิดเห็นที่ : 8


   ขอบคุณค้าบบบบบบบ

แต่แอบเซ็งอ่า

ได้ข่าวว่าน้องสวย


ไม่เอาน้องหน้าตาดีได้ปะ ^^"


เดี๋ยวดึงมีนหน้าตาให้สูงขึ้นอีก สงสารรหัสอื่นเค้า


(ล้อเล่นค้าบบบบ)


Posted by : สาวน้อยร้อยชั่ง , Date : 2006-05-19 , Time : 18:47:57 , From IP : 210-86-223-221.stati

ความคิดเห็นที่ : 9


   4925066 นางสาว ธัญวรรณ เชาวลิต กสพท มาจาก ตอ นะคะ
เห็นเพื่อนบางคนพี่คีย์โรงเรียนผิดอะป่าว


Posted by : 4925141 , Date : 2006-05-20 , Time : 00:01:12 , From IP : ppp-124.121.33.237.r

ความคิดเห็นที่ : 10


   คบ. หายไปไหนหมดอะ T.T

Posted by : PhoE , Date : 2006-05-20 , Time : 01:51:34 , From IP : 172.29.4.64

ความคิดเห็นที่ : 11


   สาย สาวน้อยฯ อะ ให้น้องมาช่วยดึงมีนขึ้นหน่อยก็ดีนะ อิอิอิ

ปล.พี่นาดสวยมัก ๆ (จริง ๆ นะ)


Posted by : PhoE , Date : 2006-05-20 , Time : 02:31:53 , From IP : 172.29.4.64

ความคิดเห็นที่ : 12


   ยินดีต้อนรับน้อง 037 กับ 137 เข้าสู่สายรหัส ลั้ลลา จ้า

Posted by : poison ivy , Date : 2006-05-20 , Time : 03:08:41 , From IP : 203.118.99.162

ความคิดเห็นที่ : 13


   Wellcome 048 and 148 krub.

Posted by : chaman , Date : 2006-05-20 , Time : 10:54:17 , From IP : 172.29.4.156

ความคิดเห็นที่ : 14


   ^0^
ดีใจกะน้องๆๆทุกคนที่ติดน้าาาาาา
โดยเฉพาะ น้อง 054 กะ 154
อยากกินอารายก้อคิดๆๆไว้นะ
พี่จะอดข้าวเตรียมเลี้ยง.....T_T
ไว้เจอกัน^_^


Posted by : welcome เขียนอย่างนี้ต่างหากCh , Date : 2006-05-20 , Time : 15:58:30 , From IP : 172.29.4.113

ความคิดเห็นที่ : 15


   ยินดีต้อนรับ นายปกรฐนิส ผลพิมาย สู่สาย 088 ค๊าบ

Posted by : พี่รหัส , Date : 2006-05-20 , Time : 18:01:38 , From IP : 61.19.183.71

ความคิดเห็นที่ : 16


   ตื่นเต้นจังเลย...อยากไปเจอพี่ๆเร็วๆ....

น้องอยากกิน....กินบ้านกินเมือง..เอิ๊กๆๆล้อเล่นค้า...พี่รหัสที่น่ารักอิอิ...Posted by : โบ..154 , Date : 2006-05-20 , Time : 19:38:42 , From IP : p19-nasskalf1.S.cslo

ความคิดเห็นที่ : 17


   เด็กเบญจราชูทิศ นครศรี ทำไมได้น้องจัง 3 เอง

Posted by : popppp , Date : 2006-05-20 , Time : 20:00:19 , From IP : ppp-124.120.9.196.re

ความคิดเห็นที่ : 18


   น้องระ-หัด น่ากัวจังง...อิอิ
สงสัยต้องเคยเล่นการเมืองแน่ๆๆเลย^0^
ถึงได้ชอบกินบ้านกินเมือง...หุหุ


Posted by : สาย054 154 , Date : 2006-05-20 , Time : 21:38:54 , From IP : 172.29.4.113

ความคิดเห็นที่ : 19


   4925106 นางสาว พิมพิกา ตันติธรรมวงศ์ เอนตรง ภว

ยินดีต้อนรับสู่สายระหัส 106 อันอบอุ่น
ขอบอกว่าพี่ๆหน้าตาดีกันทั้งสายเลย(อิ_อิ)


Posted by : หนึ่งศูนย์หก , Date : 2006-05-20 , Time : 23:59:43 , From IP : 172.29.4.178

ความคิดเห็นที่ : 20


   4925032 นางสาว ชาลินี วิจิตรแสง กสพท เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4925132 นางสาว วนัญญา นิยม 20 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

ตอน ของเราปีนี้มาตั้ง 2 คนแหนะ
ยินดีต้อนรับน้องๆสู่คณะแพทย์ มอ นะคับ


Posted by : พี่โรงเรียน , Date : 2006-05-21 , Time : 00:04:49 , From IP : 172.29.4.178

ความคิดเห็นที่ : 21


   หลอกเด็กอีกแล้ว...หุหุ
ระวังไว้นะน้อง
น่ากัวอ่ะPosted by : เพื่อน106 , Date : 2006-05-21 , Time : 14:20:16 , From IP : 172.29.4.113

ความคิดเห็นที่ : 22


   ยินดีต้อนรับ 089 นะจ้า

Posted by : พี่ๆของน้อง , Date : 2006-05-21 , Time : 18:52:43 , From IP : 210-86-223-221.stati

ความคิดเห็นที่ : 23


   
เย้ สายเรา มีน้องผุชาย เข้ามาเพิ่ม ดีใจจัง หลังจากเป็นสายที่
มีแต่ผู้หญิงมายาวนาน

ว้า งี้ น้องรหัส93 med 33 ก็ไม่ได้เป็นหล่อสุดของสายแล้วสิ

แต่ไงก็ ยินดีต้อนรับสู่สายรหัส 93นะกั๊บ


Posted by : Rinoa , Date : 2006-05-21 , Time : 20:39:18 , From IP : 203.113.16.241

ความคิดเห็นที่ : 24


   ขอโทษ ชั้นไม่เคยกลัวว่าใครจะมาสวยกว่า
ใคร สารภาพมา มาแอบอ้างชื่อชั้น


Posted by : นาฏ , Date : 2006-05-22 , Time : 11:07:34 , From IP : 172.29.4.189

ความคิดเห็นที่ : 25


   น้อง ณาตยา โกมาศกุลศักดิ์ กะน้อง สนัฐชา อาภาคัพภะกุล
ยินดีต้อนรับเข้าสาย 50 จ้า

ขอให้มีความสุขอิ่มหมีพีมันนะ
สายเราน่ารักกินเก่งกันทุกคน


Posted by : กระป๋องน้อย , Date : 2006-05-22 , Time : 20:10:58 , From IP : 172.29.4.110

ความคิดเห็นที่ : 26


   99 มีน้องสาวอีกแล้วหรือนี่ ปุ้ยแย่แน่

ยินดีต้อนรับจ๊ะสาวน้อย


Posted by : inc สาวคนที่สองของรหัส , Date : 2006-05-23 , Time : 02:18:03 , From IP : 203-151-141-194.inte

ความคิดเห็นที่ : 27


   welcome to 110

Posted by : 110~guys , Date : 2006-05-23 , Time : 20:23:55 , From IP : 203.188.13.197

ความคิดเห็นที่ : 28


   รอเลี้ยง 62 กับ 162 อยู่ครับ แต่ตอนนี้อยู่รพ.ตรังอีกครึ่งปีนะ

Posted by : พี่เมย์ 062 ครับ , Date : 2006-05-25 , Time : 13:00:55 , From IP : 125.24.88.127

ความคิดเห็นที่ : 29


   งงอ่ะ
แบ่งสายอารายกานหรอคับ

พี่ๆ รับน้องเมื่อไหร่อ่ะ
want มากเลยอิอิ
อยากรู้ๆ


Posted by : อั๋น , E-mail : (juon_hikaru@hotmail.com) ,
Date : 2006-05-27 , Time : 00:19:33 , From IP : ppp-58.9.172.251.rev


ความคิดเห็นที่ : 30


   ยินดีต้อนรับ น้องพัชชวดี พรหมเจริญ สู่สายรหัส102จ้า สายเราน่ารักมากๆอ่ะน้องอิอิ


แล้วก้อยินดีต้อนรับน้อง
4925032 นางสาว ชาลินี วิจิตรแสง กสพท เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
4925132 นางสาว วนัญญา นิยม 20 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า
จ้า พี่ดีจายมั่กๆจิงๆอ่า น้องโรงเรียนมา2คนแน่ะ อิอิ


ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่คณะแพทย์ มอ. ที่แสนอบอุ่นจ้า^_^Posted by : ลูกพรุน , Date : 2006-05-27 , Time : 00:46:08 , From IP : 172.29.4.148

ความคิดเห็นที่ : 31


   4925022 นาย เจตวรรณ ศิริอักษร เอนตรง ญว
เย้ๆ ๆๆ ดีใจ ดีใจ มีน้องใหม่เป็นผู้ชาย
หลังจากที่เฝ้ารอมานาน..
จะหล่อเหมือนผู้ชายปีห้าสายสองสอง ตอนนี้ป่าวหว่า...
...
หรือว่าพี่จะรอเก้อซะแล้วเนี่ย
...
อ๊ะๆ ...อยากรู้ละสิ ว่าพี่เป็นใคร.
บอกให้ก็ได้...
พี่ก็คือ...
แต่น แต้น แต๊น.....
พี่รหัส สองสอง นั่นเอง
..
แป่ว


Posted by : ศูนย์สองสอง , Date : 2006-05-27 , Time : 15:32:12 , From IP : 203.113.77.100

ความคิดเห็นที่ : 32


   ยินดีต้อนรับน้องๆจากสาธิต มอ. ทุกคนนะครับ
4925037 นางสาว โซเฟียร์ แวอูเซ็ง 3จว.
4925040 นางสาว ณัฐติยา กิติพิพัฒน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925077 นางสาว นิยามิลา เจ๊ะกา 3จว.
4925079 นางสาว นุชนาฎ บุญคงวัฒน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925094 นางสาว ปิยะภรณ์ ศรีแก้ว เอนตรง สาธิตมอ.
4925099 นางสาว พรธิดา ชูทิพย์ 3จว.
4925108 นาย ฟาฏิล อะหะหมัด สาและอารง เอนตรง สาธิตมอ.
4925109 นางสาว ฟูรีดา สาหลำ 3จว
4925111 นาย ภควัต วิวัฒนวรเศรษฐ์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925117 นางสาว มนธิดา อุทัยรัตน์ เอนตรง สาธิตมอ.
4925120 นาย มานะวิทย์ หะยีบือซา 3จว.
4925177 นาย เอกปัฐพ์ จันทร์รัตน์ 3จว.
4925180 นางสาว ฮาสือน๊ะ บอซู 3จว.

แล้วเจอเปิดเทอมนะ....


Posted by : พี่ๆสาธิต , Date : 2006-05-27 , Time : 16:38:10 , From IP : 58.147.115.174

ความคิดเห็นที่ : 33


   คิดถึงเสมอนะ ..พัชร์
โชคดีนะเพื่อน..........


Posted by : เพื่อนรัก.... , E-mail : (oiae_290@hotmail.com) ,
Date : 2006-05-29 , Time : 10:53:27 , From IP : 61.7.159.32


ความคิดเห็นที่ : 34


   เด่ฮับเพ่ๆเพื่อนๆ
ไม่เห็นมีพี่รหัสผมมาโพสบ้างเลย ง่ะๆ
อยากรู้จักเพ่รหัสเร็วๆ ว่างก็โพสได้นะน้องไม่ว่า
แวะไปที่ตึกกิจมา สมุดลดราคาให้หน่อยดิ หุหุ


Posted by : ทัฟฟ์ , E-mail : (dorseyscanes@hotmail.com) ,
Date : 2006-05-30 , Time : 22:47:51 , From IP : 203.113.16.241


ความคิดเห็นที่ : 35


   4925024 นางสาว ชญานี แก้วสมุนไพร 20 สตรีวิทยา
4925124 นาย รัฐสภา ทิพย์พาวัลย์ CPIRD อำมาตย์พานิชนุกูล
ได้ข่าวว่าน่ารัก มากกกกกก อิอิ พี่รอเลี้ยงอยู่นะ


Posted by : ....25124 , Date : 2006-06-03 , Time : 13:26:39 , From IP : 172.29.4.87

ความคิดเห็นที่ : 36


   039 ออกไปเอาแพทยศาสตร์วชิระแล้วครับ

Posted by : mac , Date : 2006-06-04 , Time : 14:53:33 , From IP : ppp-210.86.186.2.rev

ความคิดเห็นที่ : 37


   ว่าแล้วเชียวว่าพี่ธารินจะต้องติดแพทย์แน่ๆๆ ขยันน่ะครับสู้ๆๆ

Posted by : เด็กเบญจม , Date : 2006-06-05 , Time : 19:39:24 , From IP : 203.155.189.97

ความคิดเห็นที่ : 38


   สงสัย ปักเป้าต้องไปทานอิสลามแล้วล่ะคราวนี้

Posted by : กรุเป็นใครเนี่ย , Date : 2006-06-08 , Time : 23:31:11 , From IP : 172.29.4.176

ความคิดเห็นที่ : 39


   039 ยังไม่ไปครับ แกข่าว

Posted by : mac , Date : 2006-06-15 , Time : 23:49:09 , From IP : 172.29.4.218

ความคิดเห็นที่ : 40


   CPIRD คืออะไรอะครับรู้แล้วตอบด้วย

Posted by : เด็กดีบุก , E-mail : (niwat_00@hotmail.com) ,
Date : 2006-06-30 , Time : 19:45:11 , From IP : 203.156.74.181


ความคิดเห็นที่ : 41


   ปกรฐนิส ตั้งใจเรียนนะ อย่าเล่นเกมเยอะน้า รักนะ จุ๊บๆๆๆ

Posted by : pbunny , Date : 2006-07-02 , Time : 00:42:23 , From IP : ppp-124.121.136.232.

ความคิดเห็นที่ : 42


   อย่ากมีเพื่อนคุย

Posted by : ปอ , E-mail : (porkumkum@mail.com) ,
Date : 2006-11-07 , Time : 14:26:20 , From IP : 172.22.9.73


ความคิดเห็นที่ : 43


   อยากเข้าไปเรียนมั้งจังเลย

Posted by : เด็กดีเรียนเก่ง , E-mail : (999_999hotmail.com) ,
Date : 2007-01-24 , Time : 22:21:28 , From IP : 203.113.71.196


ความคิดเห็นที่ : 44


   อยากเข้าไปเรียนมั้งจังเลย

Posted by : เด็กดีเรียนเก่ง , E-mail : (999_999hotmail.com) ,
Date : 2007-01-24 , Time : 22:23:12 , From IP : 203.113.71.196


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น