ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

Intensive English Program at Ball State University, USA


   Intensive English Program at Ball State University, USA

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ โดยงานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดให้มีโครงการ Intensive English Program ณ Ball State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ กับชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาและในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ โดยมีกำหนดระยะเวลาประมาณ 21 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-21 เมษายน 2549
ในการนี้หน่วยวิเทศสัมพันธ์จึงใคร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการโดยมี รายละเอียด ดังนี้

1. ระยะเวลาโครงการ วันที่ 1-21 เมษายน 2549

2. ค่าลงทะเบียน ประมาณ 758 USD (ไม่รวมค่าเดินทางไปกลับทั้งในและระหว่างประเทศและราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

3. กิจกรรม
3.1 ช่วงเช้า: เรียนภาษาอังกฤษ (Vocabulary class, communications class, writing class)
3.2 ช่วงบ่าย: สังเกตการณ์การเรียนการสอน
3.3 เยี่ยมชมโรงพยาบาลและคลินิก
3.4 ทัศนะศึกษาที่ เมืองชิคาโก้
3.5 สนุกสนานกับกิจกรรมนันทนาการต่าง
3.6 พักกับครอบครัวชาวอเมริกันเพื่อสัมผัสและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ตลอดจนเรียนรู้การอยู่ร่วมกัน

4. เอกสารการสมัคร
4.1 ใบสมัครจำนวน 1 ชุด
4.2 สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) จำนวน 1 ชุด
4.3 รูปถ่ายขนาดทำหนังสือเดินทาง จำนวน 2 รูป

5. เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการสมัคร Visa
5.1 Bank Statement ที่มีชื่อนักศึกษาและมีจำนวนเงินอย่างน้อย 750 US Dollars และเซ็นโดยเจ้าหน้าที่ธนาคาร
5.2 ประกันชีวิตที่มีวงเงินประกัน ประมาณ 50,000 US Dollars ต่อครั้ง ครอบคลุมถึงวงเงินในการส่งกลับประเทศ ประมาณ 7,500 US Dollars และครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการขนย้ายผู้ป่วยกลับประเทศ วงเงินประมาณ 10,000 US Dollars และค่าเสียหายส่วนแรก (Deductible) ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแต่ละครั้ง ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ไม่เกิน 500 US Dollars ต่อครั้ง

6. ระเวลาการสมัคร วันที่ 5 – 31 ธันวาคม 2549

7. จำนวนที่เปิดรับ 12 คน

8. สถานที่รับสมัคร งานวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ชั้น 5 อาคารบริหารคณะฯ โทร 1169 Email: yot1976@yahoo.com
Posted by : ธีระชัย ยอดแก้ว , E-mail : (yot1976@yahoo.com) ,
Date : 2005-12-22 , Time : 16:42:40 , From IP : 172.29.2.138


ความคิดเห็นที่ : 1


   อยากไปค่ะ แต่ติดเรียนชั้นclinic

Posted by : ... , Date : 2005-12-24 , Time : 14:12:58 , From IP : 172.29.4.163

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น