ความคิดเห็นทั้งหมด : 8

อิทัปปัจจยตา


   กฏอิทัปปัจจยตา : หัวใจปฏิจจสมุปบาท

อิมสฺมึ สติ อิทํ โหติ
เมื่อสิ่งนี้ มี สิ่งนี้ ย่อมมี

อิมสฺสุปฺปาทา อิทํ อุปฺปชฺชติ
เพราะความเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงเกิดขึ้น

อิมสฺมึ อสติ อิทํ น โหติ
เมื่อสิ่งนี้ ไม่มี สิ่งนี้ ย่อมไม่มี

อิมสฺส นิโรธา อิทํ นัรุชฺฌติ
เพราะความดับไปแห่งสิ่งนี้ สิ่งนี้จึงดับไป
Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-22 , Time : 02:17:49 , From IP : 172.29.3.206

ความคิดเห็นที่ : 1


   เอ่อ.. มันคืออะไรหรอคะ

Posted by : 0_o , Date : 2003-05-22 , Time : 20:09:40 , From IP : 172.29.2.126

ความคิดเห็นที่ : 2


   มีคำถามให้คิดกันเล่นว่า “ความเป็นเหตุเป็นผล มีอยู่จริงหรือไม่”

Posted by : Immanuel Kant , Date : 2003-05-22 , Time : 22:48:26 , From IP : 172.29.2.137

ความคิดเห็นที่ : 3


   "ธรรมเหล่าใดมีเหตุเป็นแดนเกิด พระตถาคตตรัสเหตุแห่งธรรมเหล่านั้น และเหตุแห่งความดับแห่งธรรมเหล่านั้น พระมหาสมณะมีปรกติตรัสอย่างนี้"
(พระธัมมปทัฏฐกถาแปล ภาค ๑ ๒๕๑๗: ๑๑๘)

Excerpt พระอัสสชิ (หนึ่งในปัญวัคคี) กล่าวต่ออุปติสสะ (ต่อมาคือ พระสารีบุตร)Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-23 , Time : 04:08:04 , From IP : 203.155.144.38

ความคิดเห็นที่ : 4


   
เยธมฺมา เหตุปปฺภวา เตสํเหตุ ตถาคโต
เตเสญฺจ โย นิโรธจ เอวํวาที มหาสมโณ


เสร็จแล้วต่อด้วย

สพฺพปาปสฺส อกรณํ กุสลสูปสมฺปทา
สจิตฺต ปริโยทปนํ เอตํ พุทธานสาสนํ


แปลว่า "จงไม่ทำบาปทั้งปวง จงถึงพร้อมด้วยกุศลทั้งปวง จงทำจิตให้ผ่องแผ้ว ทั้งนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย"

Posted by : Phoenix , Date : 2003-05-23 , Time : 04:15:47 , From IP : 203.155.144.38

ความคิดเห็นที่ : 5


   สังขารเกิดขึ้นและตั้งอยู่ด้วยเหตุปัจจัยของการเกิดสังขาร
สังขารดับไปด้วยความเสื่อมจนหมดซึ่งเหตุปัจจัยเหล่านั้น
.
ทุกข์เกิดขึ้นและตั้งอยู่ด้วยสมุหทัยของทุกข์ ได้แก่ความยึดมั่นถือมั่นในรูปขันธ์เป็นสำคัญ
ทุกข์ดับไปด้วยการถอยคลายจากปัจจัยซึ่งทุกข์เหล่านั้น
.
เราตายจากทุกข์ได้ แม้ไม่ต้องรอสังขารดับ
.
การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไปซึ่งสังขารและทุกข์ พิจารณาให้เป็นอิสระซึ่งกันฉะนี้แล้ว
.
คำถามที่ว่าฆ่าให้ตายแล้วคลายจากทุกข์หรือไม่
แม้ตอบไม่ได้ก็ไม่จำเป็นต้องตอบ


Posted by : พี่ว่าว อยากมีโลโก้บ้าง , Date : 2003-05-23 , Time : 08:54:18 , From IP : 133.1.67.161

ความคิดเห็นที่ : 6


   เอามาฝากพี่ว่าวคับผม

Posted by : คนไกล , Date : 2003-05-23 , Time : 14:28:50 , From IP : 172.28.91.69

ความคิดเห็นที่ : 7


   เอามาฝากพี่ว่าวคับผม

Posted by : คนไกล , Date : 2003-05-23 , Time : 14:29:17 , From IP : 172.28.91.69

ความคิดเห็นที่ : 8


   พูดง่าย ๆ ก็คือ ไม่มีต้นสาย ก็ไม่มีปลายเหตุ ยกตัวอย่างเช่น วันหนึ่งคุณสอบไม่ผ่าน เราก็ต้องย้อนกลับไปที่ต้นเหตุที่ทำให้เกิดผลของการสอบตก นั้นคือคุณอาจ ไม่ตั้งใจเรียน ไม่อ่านหนังสือ ฯลฯ เพราะฉนั้นถ้าไม่อยากสอบตก ก็ต้องตั้งใจเรียนและขยันอ่านหนังสือ เป็นต้น การเข้าใจใน อิทัปปัจจยตา สามารถช่วยให้เราเข้าใจใน การเกิดของทุกข์ และหาหนทางดับทุกข์ ซึ่งก็คือ อริยสัจสี่ อันประกอบด้วย ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ดังนี้

ทุกข์ ก็คือ ทุกข์ หรือสิ่งที่ท่านกําลังเผชิญอยู่
สมุทัย คือ สาเหตุของทุกข์ มันเกิดขึ้นมาได้อย่างไร สิ่งใดที่ทําให้มันเกิด
นิโรธ คือ การดับทุกข์ วิธีการที่จะดับทุกข์นั้น
มรรค คือ หนทาง การปฏิบัติเพื่อให้พ้นทุกข์

เวลาเกิดเหตุการใด ๆ ที่ไม่คาดฝันก็ให้ตั้งสติให้มั่นแล้วลองค้นย้อนไปว่า สาเหตุของสิ่งนั้นคืออะไร แล้วคิดต่อว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร เมื่อคิดได้เราก็จะเข้าใจว่า อ้อ ทุกสิ่งมันเป็นเช่นนั้นเอง

ผิดถูกประการใด เชิญท่านผู้รู้ช่วยเสริมด้วยครับ :-)
Posted by : Mercury , Date : 2003-05-23 , Time : 15:23:00 , From IP : 172.29.1.100

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น