ความคิดเห็นทั้งหมด : 33

สำหรับเพื่อนๆและน้องๆที่ต้องการไปรพช.ในช่วงปิดเทอม


   สำหรับคนที่ส่งรายชื่อไปในวันที่ 15 มกรา ตอนนี้สามารถโทรไปถามทางโรงพยาบาลได้แล้ว ว่าหนังสือถึงหรือยัง
แต่สำหรับคนที่ส่งรายชื่อในวันที่ 25 มกรา ตอนนี้กำลังจะส่งหนังสือไปที่โรงพยาบาล คิดว่าอีกซักประมาณสองสัปดาห์ หนังสือคงจะไปถึงโรงพยาบาลครับ


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:03:47 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 1


   ต่อไปนี้เป็นรายชื่อกลุ่มที่ส่งรายชื่อไปในวันที่ 15 มกราครับ

Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:04:29 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 2


   โรงพยาบาลบางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์
31 มกราคม 2548 – 4 กุมภาพันธ์ 2548

นายนิติพงศ์ ประพันธ์บัณฑิต ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:05:52 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 3


   โรงพยาบาลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี
4 มีนาคม 2548 – 11 มีนาคม 2548

นางสาวแววดาว สงวนพงศ์ ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:07:24 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 4


   โรงพยาบาลสันป่าตอง จ.เชียงใหม่
8 กุมภาพันธ์ 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2548

1. นางสาวอมรรัตน์ ประเสริฐเจริญสุข ชั้นปี่ที่ 4
2. นางสาวนุจรีย์ สิทธิพงศ์ ชั้นปีที่ 4

....

21 กุมภาพันธ์ 2548 – 13 มีนาคม 2548

1. นายธีรวิทย์ เหลืองดิรก ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวชณัฐี กิจศิริพันธ์ ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวรัชนีกร อุ่นเสียม ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:08:47 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 5


   โรงพยาบาลบางตลาด จ.กาฬสินธุ์
10 กุมภาพันธ์ 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2548

นางสาวกานดา เหง้าเกษ ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:09:44 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 6


   โรงพยาบาลปากเกร็ด จ.นนทบุรี
14 กุมภาพันธ์ 2548 – 4 มีนาคม 2548

นางสาวชนิกานต์ เลิศประเสริฐสุข ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:10:27 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 7


   โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร
7 กุมภาพันธ์ 2548 – 25 กุมภาพันธ์ 2548

1. นายวรุฒม์ ทองใบ ชั้นปี่ที่ 4
2. นางสาวปิยดา อุดมชัยกุล ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวสุจนา เมธานันทกุล ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:11:23 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 8


   โรงพยาบาลกงไกรลาศ จ.สุโขทัย
14 กุมภาพันธ์ 2548 – 20 กุมภาพันธ์ 2548

นางสาวฐนิตา สมตน ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:12:11 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 9


   และนี่คือรายชื่อกลุ่มที่ส่งมาในวันที่ 25 มกราครัย
.....
....
...
..
.


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:13:06 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 10


   โรงพยาบาลย่านตาขาว จ.ตรัง
7 กุมภาพันธ์ 2548 – 20 กุมภาพันธ์ 2548

นางสาวพรรณิกา ลีรพงศ์นันต์ ชั้นปีที่ 4Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:13:46 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 11


   โรงพยาบาลกงหรา จ.พัทลุง
7 กุมภาพันธ์ 2548 – 25 กุมภาพันธ์ 2548

นายปฏิวัติ ฉิ้มสังข์ ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:14:33 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 12


   โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
14 กุมภาพันธ์ 2548 – 28 กุมภาพันธ์ 2548

1. นางสาวฐิติพร สุรเจริญชัยกุล ชั้นปีที่ 4
2. นางสาวอภิริญา วิสุทธิรัตน์ ชั้นปีที่ 4
3. นางสาวสิรี ตั้งทองคำ ชั้นปีที่ 4


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:15:51 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 13


   โรงพยาบาลอุ้มผาง จ.ตาก
16 มีนาคม 2548 – 23 มีนาคม 2548

โรงพยาบาลไทรโยค จ.กาญจนบุรี
25 มีนาคม 2548 – 31 มีนาคม 2548


1. นายกิจทวี รัตนวัฒนศิลป์ ชั้นปีที่ 2
2. นายธนวัต ภัทรนันธะกุล ชั้นปีที่ 2
3. นายนิติรัฐ ฤกษ์วัฒนวารี ชั้นปีที่ 2
4. นายเจนติพร ผิวทอง ชั้นปีที่ 2
5. นางสาวกิตติยา นรสิงห์ ชั้นปีที่ 2
6. นางสาวชไมพร อังสุพานิช ชั้นปีที่ 2
7. นางสาวเบ็ญจมาศ สลิลปราโมทย์ ชั้นปีที่ 2
8. นางสาวพรทิพย์ อินทร์พิบูลย์ ชั้นปีที่ 2
9. นางสาววรวรรณ เพ็ญภัทรกุล ชั้นปีที่ 2
10. นางสาววิภา เจษฎาปกรณ์ ชั้นปีที่ 2


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:17:53 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 14


   โรงพยาบาลหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
23 มีนาคม 2548 – 1 เมษายน 2548

1. นางสาวจุรีรัตน์ จันทรัตน์ ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวณัฐริกา เทพลิบ ชั้นปีที่ 1
3. นาวสาวปิยภรณ์ เพชรชู ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวฝน แพกุล ชั้นปีที่ 1
5. นางสาวพรพรหม ศรีสาคร ชั้นปีที่ 1
6. นางสาวฟ้าใส ประเสริฐสรรพ์ ชั้นปีที่ 1
7. นางสาววรารักษ์ วิจะสิกะ ชั้นปีที่ 1
8. นางสาววาสนา ภัทรวณิชย์ ชั้นปีที่ 1
9. นางสาวอิงพร เจียมเศรษฐ์ ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:19:51 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 15


   โรงพยาบาลฝาง จ.เชียงใหม่
10 มีนาคม 2548 – 16 มีนาคม 2548

1. นายธีระศักดิ์ แซ่โก้ ชั้นปีที่ 1
2. นายพลวัฒน์ ปรีชาบริสุทธิ์กุล ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวพรรณรัตน์ จันทรมณี ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวมรกต แซ่ตั้ง ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:21:17 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 16


   โรงพยาบาลแม่อาย จ.เชียงใหม่
11 เมษายน 2548 – 20 เมษายน 2548

1. นายโชคชัย ธนาเดชสุนทร ชั้นปีที่ 1
2. นายทรงกลด รุ่งมี ชั้นปีที่ 1
3. นายภาสกร ชีวพงศ์พันธุ์ ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวธัญญา แก้วดวงแข ชั้นปีที่ 1
5. นางสาวน้ำผึ้ง สุคันธรัต ชั้นปีที่ 1
6. นางสาวปาริมา ปรัชญาอาภรณ์ ชั้นปีที่ 1
7. นางสาวมัลลิกา วงศ์ชนะ ชั้นปีที่ 1
8. นางสาวยุฑามาศ วันดาว ชั้นปีที่ 1
9. นางสาวหรรษมน หยกวิจิตร ชั้นปีที่ 1
10.นางสาวหฤทัย รัตนวิไลสกุล ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:22:44 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 17


   โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
2 พฤษภาคม 2548 – 6 พฤษภาคม 2548

1. นางสาวเกวลิน กอบวิทยา ชั้นปีที่ 1
2. นายธนวรรณ แก้วเกลี้ยง ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวธัญภรณ์ ดวงจันทร์ ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวพรรณี ประเสริฐวชีรากุล ชั้นปีที่ 1
5. นางสาวสิริกานต์ ศรีเมือง ชั้นปีที่ 1
6. นางสาวอรพรรณ ฟูมณีโชติ ชั้นปีที่ 1
7. นางสาวอลิสรา หวังภัทราวาณิชย์ ชั้นปีที่ 1
8. นางสาวปรัชญ์วิไล นุประมูล ชั้นปีที่ 1
9. นายกิตตินนท์ สงฆ์ชู ชั้นปีที่ 1
10.นายอุดมศักดิ์ แซ่โง้ว ชั้นปีที่ 1
11.นายธรรมสินธุ์ อิงวิยะ ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:24:13 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 18


   โรงพยาบาลปาย จ.แม่ฮ่องสอน
17 มีนาคม 2548 – 30 มีนาคม 2548

1. นายคณิน คะนึงวนิชกุล ชั้นปีที่ 1
2. นายจิรายุศ จารุทัศน์ ชั้นปีที่ 1
3. นายชายธง ชูเรืองสุข ชั้นปีที่ 1
4. นายทันสิษฐ์ แสงแก้ว ชั้นปีที่ 1
5. นายวรุตม์ อุ่นจิตสกุล ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:25:21 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 19


   โรงพยาบาลสัตหีบ จ.ชลบุรี
3 พฤษภาคม 2548 – 10 พฤษภาคม 2548

1. นายสุรสีห์ เมืองโต ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวกมลวรรณ คัตตพันธ์ ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวจิรัศยา ชูอ่องสกุล ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวปิยะนันท์ วังกุลางกูร ชั้นปีที่ 1
5. นางสาวสุทธาทิพย์ แซ่หมู่ ชั้นปีที่ 1
6. นางสาวอมีนา อุสมา ชั้นปีที่ 1
7. นางสาวอุษาภร ประไพสิทธิ์ ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:26:28 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 20


   โรงพยาบาลบ้านธิ จ.ลำพูน
2 เมษายน 2548 – 10 เมษายน 2548

1. นางสาวแก้วเก้า ตั้งเกียรติกำจาย ชั้นปีที่ 1
2. นางสาวจุรีพร แซ่ลิ่ม ชั้นปีที่ 1
3. นางสาวชนม์ธิรา เฮงสมบูรณ์ ชั้นปีที่ 1
4. นางสาวปรารถนา ตุลยกนิษฐ์ ชั้นปีที่ 1
5. นางสาวปัทมา สุขะประดิษฐ ชั้นปีที่ 1
6. นางสาวพรรณนิภา ชินโชติพันธุ์ ชั้นปีที่ 1
7. นางสาวพัชรินทร์ แซ่ตั้ง ชั้นปีที่ 1
8. นายกิตติวุฒิ วุ่นดี ชั้นปีที่ 1
9. นายชัยยุทธ ก่งเซ่ง ชั้นปีที่ 1
10. นายชัยสิทธิ์ รัตนชูศรี ชั้นปีที่ 1
11. นายนิฟะมีห์ หะยีนิเลาะห์ ชั้นปีที่ 1
12. นายธนพล ชอบเป็นไทย ชั้นปีที่ 1
13. นายอัซฮารี สมาน ชั้นปีที่ 1
14. นายศรันย์ สุคนธหงส์ ชั้นปีที่ 1
15. นายศุภฤกษ์ ถวิลราชย์ ชั้นปีที่ 1
16. นายมรกต มุธานุวงศ์ ชั้นปีที่ 1


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:28:22 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 21


   ************ฝากถึงน้องปีหนึ่งและปีสองครับ************
เพราะว่าสมาชิกในกลุ่มของน้องบางกลุ่มมีจำนวนเยอะมากๆ ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ คือโรงพยาบาลอาจไม่มีที่พักที่จะรองรับจำนวนคนเยอะๆได้ ยังไงอยากให้น้องๆคุยเรื่องจำนวนคนกับทางโรงพยาบาลเอาไว้ก่อนครับ จะได้แน่ใจว่าเราไปที่โรงพยาบาลแล้วจะมีที่ให้เรานอน!!!


Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 07:31:37 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 22


   หมดแล้วครับ มีข้อสงสัยอะไร ซักถามได้ครับ E-mail address : chewzerng@hotmail.com ส่งมาได้ เช็คเมล์ทุกวันครับ

Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , E-mail : (chewzerng@hotmail.com) ,
Date : 2005-02-02 , Time : 07:32:42 , From IP : 172.29.4.85


ความคิดเห็นที่ : 23


   ในฐานะที่เป็นหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มภาระกิจที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝึกอบรมของบุคลากรใน รพ.บ้านโป่ง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลทั่วไปในจังหวัดราชบุรี และเกี่ยวข้องกับนักศึกษาจากสถาบันต่างๆที่มาฝึกงานที่ รพ. ขอแนะนำน้องๆดังนี้ครับ
1. ก่อนไป รพ.ไหนให้ติดต่อผู้อำนวยการหรือผู้รับผิดชอบก่อนว่า รพ.นั้นสามารถรับนักศึกษาฝึกงานได้กี่คน ทั้งในด้านการปฏิบัติงานและที่พัก
2. พยายามรบกวนเจ้าหน้าที่ของ รพ.ให้น้อยที่สุด มีนักศึกษาบางคนเคยอยู่อย่างสบาย พอไปฝึกงานก็ไปเรียกร้องสิ่งที่ เจ้าของบ้านต้องลำบากใจ
3. บางแห่งอาจจะมีการจัดอาหารให้ฟรี บางแห่งต้องเสียเงินต้องสอบถามให้ดี
4. ถ้ามีการ feed back อยากให้น้องๆให้ข้อมูลที่เป็นความจริง อะไรที่คิดว่าไม่ดีเป็นสิ่งที่ต้องบอก เพื่อให้เจ้าบ้านปรับปรุง จะได้เป็นประโยชน์ต่อคณะอื่นๆต่อไปครับ
5. ไม่จำเป็นต้องไป รพ.ที่มีรุ่นพี่ ม.อ.เป็นผู้อำนวยการ เพราะในการทำงานจริง เราคงเลือกไม่ได้
6. ถ้ามีโอกาสให้หาความรู้เกี่ยวกับงานบริหารจาก รพ.ที่ไปฝึกงานไว้บ้างครับ
ขอให้น้องๆโชคดี สนุกกับการฝึกงานนะครับ ด้วยความรักและปรารถนาดีจากรุ่นพี่ ม.อ.คนหนึ่ง


Posted by : ปานเทพ , E-mail : (panthep@kananurak.com) ,
Date : 2005-02-02 , Time : 08:26:24 , From IP : 202.129.45.26


ความคิดเห็นที่ : 24


   ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆครับ

Posted by : ฝ่ายบำเพ็ญ , Date : 2005-02-02 , Time : 13:01:05 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 25


   ถ้าต้องการไปเพิ่มได้หรือไม่คะพี่ แล้วถ้าเกิด อยากไป ต้องติดต่อ ต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าต้องการสมทบกับเพื่อนที่ไปตาก ได้รึเปล่าคะ

Posted by : น้องปี 2 , Date : 2005-02-04 , Time : 17:41:24 , From IP : 203.150.217.114

ความคิดเห็นที่ : 26


   กรณีที่น้องต้องการจะเพิ่มตัวเองเข้าในกลุ่มที่ส่งรายชื่อมาแล้ว สามารถทำได้โดยไม่ต้องยื่นเรื่องมาที่พี่ใหม่ถ้าโรงพยาบาลยินยอม ให้น้องไปคุยกับทางโรงพยาบาลโดยตรงเลยครับ ว่าถ้าขอเพิ่มอีกหนึ่งคน จะเป็นอะไรมั้ย
แต่ถ้าน้องจะตั้งกลุ่มใหม่ตอนนี้ พี่คิดว่าคงไม่ทันแล้วล่ะครับ เพราะว่าตอนนี้พี่ปิดเทอมแล้ว เลยไม่สามารถจัดการให้น้องได้ครับ


Posted by : Euphoria , Date : 2005-02-04 , Time : 22:49:13 , From IP : 172.29.4.85

ความคิดเห็นที่ : 27


   ดูจากรายชื่อ บางกลุ่มมีจำนวนคนมาก อาจทำให้ได้รับการดูแลไม่ทั่วถึงนะครับ น่าจะจัดกลุ่มให้เล็กลงหน่อยครับ

Posted by : Future , Date : 2005-02-08 , Time : 10:15:48 , From IP : 172.29.3.212

ความคิดเห็นที่ : 28


   อยากทราบ mail ของพี่กุ้ง(โรงพยาบาลย่านตาขาว)ม๊ากม้ากเล้ย

Posted by : nan , E-mail : (nannarak.com) ,
Date : 2005-11-10 , Time : 16:21:43 , From IP : 203.156.133.240


ความคิดเห็นที่ : 29


   อยากทราบ mail ของพี่กุ้ง(โรงพยาบาลย่านตาขาว)ม๊ากม้ากเล้ย

Posted by : nan , E-mail : (nannarak.com) ,
Date : 2005-11-10 , Time : 16:22:06 , From IP : 203.156.133.240


ความคิดเห็นที่ : 30


   พี่กุ้งน่ารักม๊าก ม้าก ไม่เจอนานแล้ว พี่สบายดีมั้ย แล้วค่อยโทรหานะคะ

Posted by : ple , Date : 2006-06-22 , Time : 15:24:51 , From IP : ip1684-74.cc.psu.ac.

ความคิดเห็นที่ : 31


   พี่กุ้ง งานยุ่งมั้ยคะ
คิดถึงจัง


Posted by : ple , Date : 2006-06-22 , Time : 15:26:02 , From IP : ip1684-74.cc.psu.ac.

ความคิดเห็นที่ : 32


    อย่ามาทำหน้าตาดี ให้ชั้นเจอบ่อยๆๆ
อ่ะถูกใจอีกแล้ว มันอดไม่ไหวใจหล่นอีกแล้ว
To.............
พี่กุ้ง


Posted by : ple , Date : 2006-06-22 , Time : 15:28:36 , From IP : ip1684-74.cc.psu.ac.

ความคิดเห็นที่ : 33


   ใครอยากได้เมลล์ของพี่กุ้งโรงพยาบาลย่านตาขาว เหรอ เดี๋ยวจะให้นะ ที่อยู่ก็ให้ได้ รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับพี่เขา แต่ระวังให้ดีนะเตือนไว้ก่อนว่าคนนี้น่ะร้าย ร้ายมาก ดูน่ารัก น่ารักอย่างนั้นนะเล่นเอาจนเราหลอมตัวเข้าไปเยอะ แต่โชคดีที่ยังไม่ตาย จำไว้จนตายเลยล่ะที่รัก

Posted by : Jel , Date : 2006-07-07 , Time : 15:26:40 , From IP : 203.155.199.198

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น