ความคิดเห็นทั้งหมด : 31

อยากทราบวันขายใบสมัครเรียน ร.ร มอ. อนุสรณ์


   
เนื่องจากหนูมีความประสงค์ที่จะสมัครเข้าเรียนต่อที่ ร.ร มอ. อนุสรณ์ ที่กำลังจะเปิดใหม่นี้ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ ช่วยตอบกลับมาให้ทราบด้วย หวังว่าคงจะไม่ช้านะค่ะ
ด้วยความเคารพอย่างสูง


Posted by : สุรางคนางค์ เครือแก้ว , E-mail : (tal2131@chaiyo.com) ,
Date : 2005-01-15 , Time : 19:59:08 , From IP : 61.19.150.150


ความคิดเห็นที่ : 1


   กรุณาอ่านคำชี้แจงจากคุณ superman กระทู้ก่อนหน้านี้ค่ะ

Posted by : ฟฟ , Date : 2005-01-15 , Time : 21:13:49 , From IP : 172.29.7.139

ความคิดเห็นที่ : 2


   ดูรายละเอียดที่ www.psu.ac.th/personnel ได้ค่ะ

Posted by : jj , Date : 2005-01-17 , Time : 10:29:51 , From IP : 172.29.1.224

ความคิดเห็นที่ : 3


   โดย งานสวัสดิการ กจ.
14 มค. 48

ตั้งแต่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำเสนอข่าวความเคลื่อนไหวของโครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ลงในจุลสารกองการเจ้าหน้าที่ ฉบับที่ 148 (ปีที่ 13) ประจำเดือนกันยายน 2547 ซึ่งเป็นจุลสารที่ได้ส่งให้ทุกคณะ/หน่วยงานรวมทั้งมหาวิทยาลัยอื่นๆ ทั่วประเทศได้รับทราบเรื่องราว ข่าวสารสำคัญๆ ที่เกิดขึ้นในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในแต่ละช่วงเวลาพร้อมทั้งแขวนเว็บไปแล้วนั้น

ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านไป ถ้าพิจารณาเฉพาะส่วนของโครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์แล้ว ขอเรียนว่าได้มีความเคลื่อนไหวภายอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร ซึ่งตามแผนการดำเนินงานได้กำหนดให้บุคลากรทุกฝ่ายของโรงเรียนเข้ารับการฝึกอบรมศึกษาหลักสูตร จัดทำหลักสูตร อุปกรณ์ และทดลองใช้สื่อการเรียนการสอนที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของโรงเรียนตลอดช่วงระยะเวลา 5 เดือน(1 ธันวาคม 2547 – 30 เมษายน 2548) ก่อนวันเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ เพื่อให้คุณครูอาจารย์ของโรงเรียนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ณ วันเปิดเรียนของโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ในเดือนพฤษภาคม 2548 ด้านอาคารสถานที่ โครงการจัดตั้งฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์บางส่วนเป็นที่สำหรับการเรียนการสอนชั่วคราว (จนกว่าอาคารถาวรของโรงเรียนจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549) ซึ่งได้มีการปรับปรุง ตกแต่งใหม่บ้างในบางส่วน โดยภาพรวมแล้วด้านอาคารสถานที่มีความพร้อมอยู่ก่อนแล้ว ส่วนด้านอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ส่วนใหญ่ก็พร้อมแล้ว มีบางอย่างอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดหา โดยเฉพาะชุดคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการทางภาษาที่จัดซื้อจัดหาชุดใหม่ทั้งหมด และคาดว่าโครงการจัดตั้งโรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์จะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้สมบูรณ์ก่อนวันเปิดเรียนอย่างแน่นอนครับ

ประกอบกับช่วงนี้มีผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้สอบถามข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์เข้าไปค่อนข้างมาก คำถามที่หนาแน่นที่สุด คือ จะเปิดรับสมัครนักเรียนวันไหน? จะขอรับใบสมัครได้ที่ไหน? จะต้องสอบวิชาอะไรบ้าง? … งานสวัสดิการ ในฐานะผู้มีส่วนร่วมรับทราบเรื่องราวความเป็นมาและเป็นไปอย่างใกล้ชิดหรือเรียกว่าเป็นคนเขียนข่าววงในคนหนึ่ง ขออนุญาตไขข้อข้องใจให้ทุกท่านทราบพอเป็นสังเขปตามกรอบของคำถามข้างต้น ดังนี้ครับ
1. วันเปิดรับสมัคร

ณ วันที่เขียนข่าว(14 ม.ค. 48) ขอเรียนให้ท่านทั้งหลายที่สนใจข่าวคราวของเรื่องนี้มั่นใจได้ว่า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์จะเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกประจำปีการศึกษา 2548 นี้แน่นอน เพียงแต่ขณะนี้โรงเรียนยังไม่สามารถระบุวันรับสมัครที่ชัดเจนตรงๆ ลงไปได้ว่าเป็นวันที่เท่าใดถึงเท่าใด เนื่องจากจะต้องรอรับวันอนุมัติจัดตั้งโรงเรียนจากกระทรวงศึกษาธิการก่อนจึงจะกำหนดวันที่แน่นอนได้ แต่ทั้งนี้ก็ไม่เกินวันที่ 31 มกราคม 2548 กอปรกับปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการได้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาอนุญาตได้ด้วยจึงค่อนข้างมั่นใจว่าคงจะได้รับอนุมัติในเร็วๆ นี้ ถ้าโครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ได้รับอนุมัติก่อนวันที่ 31 มกราคมก็อาจจะเปิดให้ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่วันหลังจากวันอนุมัติของสัปดาห์ท้ายๆ ของเดือนมกราคม แต่ถ้าได้รับอนุมัติในช่วงวันที่ 30 – 31 มกราคม วันเปิดรับสมัครก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปครับ จะอย่างไรก็ตามโรงเรียนจะประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทางสื่อต่างๆ ให้ท่านทั้งหลายได้ทราบโดยทั่วกันและจะเป็นระยะเวลานานพอสมควร ดังนั้น กำหนดวันเวลาและระยะเวลาการรับสมัครจริง ๆ ก็จะชัดเจนหลังจากวันที่กระทรวงอนุมัติและวันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบประกาศการรับสมัคร และระเบียบการรับสมัครของโรงเรียนแล้ว ซึ่งที่ประชุมดังกล่าวได้กำหนดวันจะพิจารณาเรื่องนี้และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ในวันที่ 21 มกราคม นี้

2. จะรับสมัครที่ไหน
ตามกำหนดในร่างประกาศรับสมัครฯ ที่จะเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณากำหนดไว้ ดังนี้
2.1 ขอใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์หรือจากเว็บไซต์ www.psu.ac.th/personnel
2.2 ให้สมัครด้วยตนเอง ตามร่างประกาศรับสมัครของโรงเรียน จะรับสมัครทุกวัน ที่ศูนย์ปาฐกถาประดิษฐ์ เชยจิตร หรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามของตึกฟักทอง ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ค่าสมัครประมาณ 200 บาท
2.3 เอกสาร/หลักฐานประกอบการสมัคร
- ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ครบถ้วนพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้ว
- รูปถ่ายขนาด 1x1 นิ้ว จำนวน 2 รูปเพื่อใช้ติดบัตรประจำตัวสอบ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

2.4 จำนวนรับและประเภทการรับ(ม. 1 และ ม. 4 ระดับชั้นละ 140 คน แบ่งเป็น
- เพื่อเป็นสวัสดิการแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย(เฉพาะบุตรเท่านั้น)ระดับชั้นละ 70 คน(ม.1= 70 และ ม.4 = 70 )
- เพื่อประชาชน/บุคคลทั่วไป ระดับชั้นละ 50 คน(ม.1 =50 และ ม.4 =50)
- เพื่อผู้มีอุปการะคุณ ระดับชั้นละ 20 คน(ม. 1 = 20 และ ม. 4 =20)

3. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก

นักเรียนทุกประเภทการรับจะต้องสอบผ่านข้อเขียน กิจกรรมค่ายวิชาการตามที่กำหนด และสอบสัมภาษณ์ได้ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนดจึงจะเป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ วิชาที่สอบซึ่งกำหนดไว้ไนร่างประกาศรับสมัครฯ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ อังกฤษ ไทย สังคม และความถนัดความสนใจทางการเรียน


ทั้งหมดที่นำมาเขียนนี้เป็นเพียงประมาณการหรือร่างของประกาศที่นำมาเล่ากันฟังเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นก่อน ซึ่งข้อมูลบางส่วนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ภายหลังที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาร่างประกาศรับสมัครของโรงเรียนแล้ว จึงขอได้โปรดติดตามดูรายละเอียดที่ถูกต้องสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่งทางเว็บไซต์นี้ หรือจะโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดที่โครงการจัดตั้งโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ โทร. 074 288057 , 074 288106 หรือที่งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าที่ โทร. 074 282056 และถ้าเป็นโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยท่านจะสามารถใช้หมายเลขเพียง 4 หลักหลังของแต่ละเบอร์โทรดังกล่าวครับPosted by : a , Date : 2005-01-17 , Time : 14:41:33 , From IP : 172.29.2.185

ความคิดเห็นที่ : 4


   ผู้มีอุปการะคุณ = ?, please clearify

Posted by : aunt , Date : 2005-01-17 , Time : 19:38:58 , From IP : 172.29.7.79

ความคิดเห็นที่ : 5


   ชื่อโรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ ไม่ใช่หรอ

Posted by : mamepoko , Date : 2005-04-07 , Time : 22:19:47 , From IP : 172.29.7.137

ความคิดเห็นที่ : 6


   อยากให้บอกชื่อเว็บรร.เพราะใครมาอ่านจะได้ทราบ

Posted by : อาภาภรณ์ , E-mail : (ถรีภวเหใปกนยนอป) ,
Date : 2006-01-09 , Time : 14:29:53 , From IP : 61.7.158.237


ความคิดเห็นที่ : 7


   

ร.ร. มอ. วิทยานุสรณ์ เรื่องคะเเนข้อสอบตอนประถม กี่ เปอร์เซ็นจึงจะสอบเข้าได้ ค่ะ แล้วคะเเนสอบเข้า มอ. วิทยานุสรณ์ ปี 2549 จะคะเเนมากไหม ค่ะ


Posted by : ด.ญ. ธีมาพร อนุสาร , E-mail : ( -) ,
Date : 2006-09-21 , Time : 12:37:27 , From IP : 125.24.135.120


ความคิดเห็นที่ : 8


   


นักเรียนที่สอบได้ส่วนฬหญ่จะเป็นนักเรียนจากโรงเรียนไหนค่ะ ช่วยตอบกลับมาหน่อยน่ะค่ะ


Posted by : ด.ญ. ธีมาพร อนุสาร , E-mail : ( -) ,
Date : 2006-10-01 , Time : 20:01:09 , From IP : 125.24.139.53


ความคิดเห็นที่ : 9


    อยากทราบว่า ส่วนใหญ่นักเรียนที่สอบได้จะเป็นนักเรียนที่หาดใหญ่สะส่วนมากใช่ไหมค่ะช่วยตอบกลับมาหน่อยน่ะค่ะ

Posted by : ด.ญ. ธีมาพร อนุสาร , E-mail : ( -) ,
Date : 2006-10-01 , Time : 20:06:47 , From IP : 125.24.139.53


ความคิดเห็นที่ : 10


   หนูอยากที่จะสอบเข้า โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์มากๆ มากที่สุดในโลก หนูขอให้พี่ช่วยให้คำเเนะนำ อะไรก็ได้สักเล็กน้อย ที่หนูพอมีหวังและกำลังใจที่จะทำให้ฝันของหนูเป็นจริง ขอช่วยให้พี่ตอบกลับมาด้วยน่ะค่ะ

Posted by : ด.ญ. ธีมาพร อนุสาร , E-mail : (-) ,
Date : 2006-10-01 , Time : 20:14:13 , From IP : 125.24.139.53


ความคิดเห็นที่ : 11


   หนูอยากเรียนโรงเรียน มอ. อนุสรณ์มากตอนนี้หนูกำลังศึกษาชั้น ป.6 และ หนูตั้งใจว่าหนูจะสอบโรงเรียนนี้ให้ได้แต่ถึงยังไงหนูไม่รู้ว่าข้อสอบจะยากหรือง่าย
แต่ต้องทำให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นแต่หนูขอที่จะฝันเพราะคนที่เรียนเก่งจะต้องเป็นนักล่าฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันแต่ต้องทำความฝันให้เป็นจริงทุกคนก็อยากเรียนที่ดีๆและเขาคงจะคิดเหมือนที่หนูคิดและรร. มอ.อนุสรณ์เป็นรร.แรกที่ทำการสอบวันนั้นคือวันที่ทุกคนอยากให้มาถึงและหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบหนูดีใจมากและหนูคิดว่าความสำเร็จมันมีจริงความตั้งใจมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำสู่ความสำเร็จ


Posted by : ด.ญ โรสซาร่าห์ ภักดี , Date : 2006-11-04 , Time : 15:28:42 , From IP : 203.113.77.135

ความคิดเห็นที่ : 12


   หนูอยากเรียนโรงเรียน มอ. อนุสรณ์มากตอนนี้หนูกำลังศึกษาชั้น ป.6 และ หนูตั้งใจว่าหนูจะสอบโรงเรียนนี้ให้ได้แต่ถึงยังไงหนูไม่รู้ว่าข้อสอบจะยากหรือง่าย
แต่ต้องทำให้ได้แม้ว่ามันจะเป็นแค่ความฝันเท่านั้นแต่หนูขอที่จะฝันเพราะคนที่เรียนเก่งจะต้องเป็นนักล่าฝันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะฝันแต่ต้องทำความฝันให้เป็นจริงทุกคนก็อยากเรียนที่ดีๆและเขาคงจะคิดเหมือนที่หนูคิดและรร. มอ.อนุสรณ์เป็นรร.แรกที่ทำการสอบวันนั้นคือวันที่ทุกคนอยากให้มาถึงและหนูก็เป็นอีกคนหนึ่งที่จะเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบหนูดีใจมากและหนูคิดว่าความสำเร็จมันมีจริงความตั้งใจมุ่งมั่นเท่านั้นที่จะนำสู่ความสำเร็จ


Posted by : ด.ญ โรสซาร่าห์ ภักดี , Date : 2006-11-04 , Time : 15:30:35 , From IP : 203.113.77.135

ความคิดเห็นที่ : 13


   ช่วยบอกว่าเวลาเข้าต้องเตรียมการอะไรบ้าง เเละค่าธรรมเนียมล่ะคะ

Posted by : บัณฑิตา , E-mail : (Banthita123@hotmail.com) ,
Date : 2006-11-12 , Time : 19:04:14 , From IP : 203.148.183.14


ความคิดเห็นที่ : 14


   สามารทสมัครทางอินเตอร์ได้ใช่ไหมเข้าเว็บไรครับ

Posted by : ด.ญ.ชุติกาญนจ์ ชาญเชิงพานิช , E-mail : (kassnova_lovely@Hotmail.com) ,
Date : 2006-11-16 , Time : 19:53:09 , From IP : 124.157.221.237


ความคิดเห็นที่ : 15


   เข้าไปที่เวบโรงเรียนได้นะคะ วันนี้รุสึกว่าจาเปิดรับสมัครเป็นวันแรก
เห็นว่าสมัครทางอินเทอร์เนตเท่านั้นค่ะ ปีนี้
www.psuwit.psu.ac.th
ส่วนข้อสอบอ่า ตอนสอบเข้า ม1(ปีแรก) จาเป็นเนื้อหารวมๆมีความรู้รอบตัวด้วยค่ะ
ยังไงก็น่าจาติดตามข่าวสารต่างๆด้วยละกาน


Posted by : เดะ มอ.ว. , Date : 2006-11-19 , Time : 12:16:05 , From IP : 61.7.150.60

ความคิดเห็นที่ : 16


   พรุ่งนี้ค่ะๆ -*- ลืมวันที่ได้งัย
วันที่ 20 พ.ย. 49 ค่ะ


Posted by : เดะ มอ.ว. , Date : 2006-11-19 , Time : 12:17:02 , From IP : 61.7.150.60

ความคิดเห็นที่ : 17


   ไม่ทราบว่าปิดรับสมัครวันไหนคะ แล้วม.4 รับเกรดเฉลี่ยเท่าไรขึ้นคะ ช่วยตอบกลับให้หน่อยนะคะ ขอบคุณคะ

Posted by : เยาวภา บุญพงษ์ , E-mail : (narak4660965@hotmail.com) ,
Date : 2006-12-07 , Time : 18:10:47 , From IP : 125-24-173-190.adsl.


ความคิดเห็นที่ : 18


   หนูอยากเข้ามอ.วมากค่ะอยากเข้ามากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆเลยแต่รู้มาว่าข้อสอบอยากมากๆโค้ดๆๆๆๆๆๆๆมีข้อนึงถามว่าปะการังที่ใหญ่ที่สุดในโลกชื่อว่า
และต้นไม้ประจำมอ.วคือต้นอะไรเป็นชื่อวิทยาศาสตร์
ป.ล รู้เพราะพี่ของเพื่อนสอบมาแล้วติดด้วยแต่ใช้สิทธิ์บุคลากร


Posted by : เดกหฟหไกพดเ , Date : 2006-12-19 , Time : 19:15:55 , From IP : 203.188.26.31

ความคิดเห็นที่ : 19


   หนุอยากเข้ามอ.วมากตอนนี้เรียนอยุชั้นม3รร.หาดใหญ่วิทยาลัยกำลังพยายามเอาชนะตัวเองในการอ่านหนังสือ มอ.วไม่ได้เปนแค่ความฝันแต่มันคืออนาคตของหนูเลยนะค่ะอยากรุเกี่ยวกับข้อสอบคะแนนที่มีสิทจะเข้าหนุกลัวที่ต้องไปแข่งกับคนอื่นตั้งแต่เกิดมาหนุไม่เคยแข่งสอบอะไรแบบนี้ยังไงก้อจะพยายามสอยให้ได้ค่ะ


Posted by : ความหวัง , Date : 2007-01-02 , Time : 01:08:08 , From IP : 124.157.216.173

ความคิดเห็นที่ : 20


   หนูอยากเข้า ม.4 มอ.ว ค่ะ

เค้ารับสมัครสอบวันไหนหรอค่ะ แล้วมีกำหนดการอะไรบ้าง

ใช้สิทธิอะไรได้บ้าง

หนูอยากทราบมากเลยค่ะ


ขอบคุณค่ะ


Posted by : ฝันไกล , Date : 2007-01-08 , Time : 21:14:10 , From IP : 203.113.76.75

ความคิดเห็นที่ : 21


   ในปีพ.ศ.2550 ค่ะ

รับสมัครวันไหน


ขอบคุณค่ะ


Posted by : ฝันไกล , Date : 2007-01-08 , Time : 21:22:09 , From IP : 203.113.76.75

ความคิดเห็นที่ : 22


   หนูอยากเรียนที่มอ.ว ค่ะ แต่ถ้าสอบไม่ได้ก็ไม่เสียใจหรอก เพราะมันไม่ใช่ทุกอย่างของชีวิตหนู เป็นเพียงแค่ทางผ่านเท่านั้น อยากให้กำลังใจเพื่อนๆทุกคนนะ ไม่ต้องคิดมากถ้าไม่ได้

Posted by : สุกัญญา (แฟร์) , E-mail : (fair_firn@hotmail.com) ,
Date : 2007-01-28 , Time : 21:08:06 , From IP : 125.27.130.59


ความคิดเห็นที่ : 23


   ปี 50 ทำไม ไม่ประกาศชื่อของคนที่ได้สำรองครับ เพราะทำให้คนเข้าใจผิดว่าโรงเรียนต้องการเอาที่นั่งไปให้คนที่สอบไม่ได้แต่ต้องการบริจาครึเปล่า เห็นคนพูดกันเยอะมากว่ามีการเล่นเส้นเพื่อเข้าเรียนโดยเฉพาะคนที่แจ้งบริจาคเยอะๆ เห็น
โรงเรียนต้องการเงินมากๆๆๆๆๆๆๆๆ


Posted by : สมบูรณ์ แซ่ตั้ง , E-mail : (somboon@hotmail.com) ,
Date : 2007-02-06 , Time : 11:08:35 , From IP : 203.121.137.164


ความคิดเห็นที่ : 24


   ที่ปิดบังก็เพียงแค่ปิดชื่อจริงเท่านั้น แต่ทางโรงเรียนเค้าติดรหัสของผู้ที่ติดสำรองด้วยครับ เพราะ ต้องการไม่ให้เด็ก (ในกรณีที่ได้เข้า) เกิดความรู้สึก "แตกต่าง" น่ะคับ ว่าเป็นแค่สำรอง ทางโรงเรียนเห็นว่ามันเป็นทางที่ดีกว่าน่ะคับ

Posted by : nettokun , Date : 2007-02-07 , Time : 00:01:59 , From IP : 125.27.129.124

ความคิดเห็นที่ : 25


   อยากเรียนที่มอ.วิทยานุสรณ์มั่กมาก แต่ไม่รุ้ว่าข้อสอบที่สอบเข้าม.4ยากรึป่าวตอนนี้กำลังเรียนแข่งกับตัวเองอยู่ เหนื่อยมาก อีกอย่างนึงเราอาจเป็นคนหัวไม่ดีก็ได้ แต่ยังไงก็จะพยายามให้ถึงที่สุดน้า

Posted by : มุกุ มุกุ , E-mail : (-) ,
Date : 2007-02-20 , Time : 14:32:17 , From IP : 125-24-152-94.adsl.t


ความคิดเห็นที่ : 26


   เกลียดอีฟ้าม อ ว มากๆๆๆๆๆๆ


Posted by : LY , Date : 2007-02-26 , Time : 13:47:10 , From IP : 203-144-187-18.stati

ความคิดเห็นที่ : 27


   อยากเรียนมากค่ะ

Posted by : 25 , Date : 2007-02-28 , Time : 09:12:33 , From IP : 61.19.150.166

ความคิดเห็นที่ : 28


   สบายมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ

Posted by : เกรซ , Date : 2007-02-28 , Time : 09:15:51 , From IP : 61.19.150.166

ความคิดเห็นที่ : 29


   จะดูรายชื่อผู้ถูกเร๊ยกได้ยังไงคับ พอกดดูรายชื่อเเล้วมันให้โลดไรไม่รู้พอกดก็ไม่ขึ้น

Posted by : กฤษต , E-mail : (Flookyoyo@hotmail.com) ,
Date : 2007-02-28 , Time : 17:55:43 , From IP : 203.113.71.135


ความคิดเห็นที่ : 30


   รับน้อยมากเลยค่ะ แต่รับบุตรของคนในมหาลัยเยอะมาก ไม่สงสารเด็กที่อยากจะมาสอบกันบ้างรึค่ะ ท่านผอ. แล้วมั่นใจได้ไงค่ะว่าบุตรของคนในมหาลัยจะดีอ่ะค่ะด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง
from...เด็กที่อยากเรียน


Posted by : - , E-mail : (-) ,
Date : 2007-03-23 , Time : 14:43:52 , From IP : 61.7.241.30


ความคิดเห็นที่ : 31


   คุณใช้อะไร วัด ดี ไม่ดี หล่ะคะ
Posted by : - , Date : 2007-04-01 , Time : 13:14:56 , From IP : 125-24-165-130.adsl.

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น