ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

กำหนดการสัมมนาสโมสรนักศึกษาวันที่ 15-16 นี้ครับ


   กำหนดการสัมมนา วันที่ 15-16 มกราคม 2547
วันที่ 14 มกราคม 2547
17.00- 18.30 น. ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 7 ตึกแพทย์ศาสตร์ศึกษา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม SWOT analysis
โดย แพทย์หญิงกันยิกา ชำนิประศาสน์
(เฉพาะทีมบริหารสโมสรนักศึกษาชุดใหม่)
วันที่ 15 มกราคม 2547
08.15 - 08.30 น. ลงทะเบียน
08.30 – 08.45 น. พิธีเปิด ณ ห้อง Med 206 อาคารแพทยศาสตรศึกษา
08.45 – 09.15 น. นโยบายส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร
โดย นพ.อานนท์ วิทยานนท์ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
09.15 – 10.15 น. ออกเดินทางไป โรงแรมหาดแก้วรีสอร์ท
10.15 – 10.30 น. อาหารว่าง
10.30 – 11.30 น. ระดมสมอง : เพื่อทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจของสโมสรนักศึกษา
โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง : ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
11.30 - 12.30 น. อภิปรายสรุป
วิทยากร รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)
12.30 - 13.30 น. อาหารกลางวัน
13.30 – 15.30 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย : การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT analysis)
15.30-16.30 น. การบริหารจัดการโครงการและงบประมาณ
โดย รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซ่เฮ้ง และบุคลากรหน่วยกิจการนักศึกษา
16.30-17.30 น. ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
โดย รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสายบัว ชี้เจริญ
18.00-19.00 น. อาหารเย็น
19.00-20.00 น. พบผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา
20.00-21.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์

วันที่ 16 มกราคม 2547
07.30 - 08.30 น. อาหารเช้า
08.30 - 09.00 น. ทบทวนกิจกรรม
09.00 - 10.00 น. องค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารความขัดแย้ง
โดย นายแพทย์อานนท์ วิทยานนท์ : รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
10.00 – 10.15 น. อาหารว่าง
10.15 – 12.00 น. กิจกรรมกลุ่มย่อย : การวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ (SWOT analysis)
12.00 - 13.00 น. อาหารกลางวัน
13.00 - 16.00 น. - นำเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย (SWOT analysis)
แนวทางการบริหารและดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาทุกระดับ
- ผู้บริหารฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมอภิปราย
16.00 - 16.15 น. สรุป ประเมินผลกิจกรรมและเดินทางกลับ


Posted by : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับ , E-mail : (Samo_Med@yahoo.com) ,
Date : 2005-01-12 , Time : 21:20:54 , From IP : 172.29.4.188


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น