ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง2-5,8 และบินหลา2


   ประกาศจัดสรรห้องว่างหอพักศรีตรัง2-5,8 และบินหลา2

1. กรอกรายละเอียดในแบบคำขอที่พัก พร้อมแนบเอกสารตามที่ระบุไว้ให้ครบถ้วน ส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่พักฯ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์โทร.1123 ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 พฤศจิกายน 2564

2. คณะกรรมการที่พักฯ พิจารณาและประกาศผลการจัดสรรให้ทราบทั่วกัน วันที่ 7 ธันวาคม 2564

3. การดำเนินการรับกุญแจย้ายเข้าพักในห้องพักที่ได้รับการจัดสรรและต้องคืนกุญแจ
ชำระค่าเสียหายห้องพักเดิม ให้เสร็จสิ้นภายในช่วงวันที่ 8 – 21 ธันวาคม 2564
4. หากไม่ส่งคืนห้องพักเดิมภายในวันเวลาที่กำหนด คณะกรรมการที่พักฯ จะดำเนินการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมด้านที่พัก (ห้องพักเดิม) เดือนละ 3,000 บาท/เดือน


Posted by : ดาหลา , E-mail : (rojenjir@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-11-22 , Time : 15:54:42 , From IP : 172.22.0.1


ความคิดเห็นที่ : 1


   รายละเอียด

Posted by : ดาหลา , E-mail : (rojenjir@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-11-22 , Time : 16:00:20 , From IP : 172.22.0.1


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<