ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ประกาศจัดสรรห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล/กลุ่มสหเวช


   ห้องว่างประเภท 2 ห้องนอน สำหรับอาจารย์ไม่ใช่แพทย์/พยาบาล/กลุ่มสหเวช

Posted by : ดาหลา , Date : 2021-11-12 , Time : 16:05:28 , From IP : 172.22.0.1

ความคิดเห็นที่ : 1
   1.กรอกรายละเอียดในแบบคำขอที่พัก และส่งเอกสารตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มส่งฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการที่พักฯ ชั้น 2 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์โทร.1123 ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

2.ผู้สนใจสามารถขอดูห้องพักได้ โดยติดต่อที่หน่วยอาคารสถานที่ ชั้น2 อาคารบริหาร
(วันเวลาราชการ) ตั้งแต่วันที่ 15 – 26 พฤศจิกายน 2564

3.คณะกรรมการที่พักฯ จะประกาศผลการจัดสรรให้ทราบทั่วกัน ในวัน 3 ธันวาคม 2564

4.รับกุญแจห้องพักและคืนห้องพักเดิม ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2564 – 6 มกราคม 2565

5.ผู้ที่ได้รับการจัดสรรเป็นผู้ที่ต้องติดต่อหาช่างมาซ่อมแซมปรับปรุงห้องว่างเองโดยคณะฯ สนับสนุนค่าซ่อมเฉพาะส่วนที่เป็นโครงสร้างเดิมไม่รวม ส่วนต่อเติมใหม่ดังที่แจ้งไว้แต่ละห้อง หากไม่สามารถคืนห้องพักเก่าภายในเวลาที่กำหนดทางคณะฯ ขอหักค่าเช่าห้องพักเก่าเป็นรายเดือน ตามอัตราที่กำหนดไว้แล้ว


Posted by : ดาหลา , E-mail : (rojenjir@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-11-12 , Time : 16:07:20 , From IP : 172.22.0.1


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.003 seconds. <<<<<