ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่รับ-ส่ง กรรมการคุมสอบ กสพท. ไปสนามสอบในวันประชุม :)


   เรียน กรรมการคุมสอบ กสพท.64

ตามประกาศรายชื่อกรรมการคุมสอบวิชาเฉพาะเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ผ่านกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในวันที่ 10 เม.ย.64 สามารถดูรายชื่อได้ที่ http://www.medaf.psu.ac.th นั้น

และกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมดังนี้

- สนามสอบ โรงเรียนแสงทองวิทยา ประชุม วันที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.
- สนามสอบ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ ประชุม วันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 16.00 น.

*จึงขอเรียนมาเพื่อเปลี่ยนแปลงสถานที่จุดรับ-ส่ง กรรมการคุมสอบเดินทางไปประชุม ณ สนามสอบ โดยรถของคณะฯ จากเดิม หน้าอาคารแพทยศาสตรศึกษา ราชนครินทร์ เป็น บริเวณด้านหน้าอาคารศรีเวชวัฒน์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ เวลา 15.40 น.

ขอขอบคุณ
งานกิจการนักศึกษาฯ


Posted by : StudentAffairs , E-mail : (msunisa@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-04-05 , Time : 09:14:46 , From IP : 172.29.1.9


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.002 seconds. <<<<<