ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564
   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (โดยใช้รหัส 14 หลัก ได้ส่งมอบให้หน่วยงานแล้ว)

1.เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/64/ หรือ SCAN QR code
2.เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-03-05 , Time : 16:41:37 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 1
   สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป และการเข้าระบบทำแบบสำรวจจะต้องทำให้ครบทั้ง 2 ส่วน จึงถือว่า การทำแบบสำรวจ ครบถ้วนสมบรูณ์


สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-03-05 , Time : 16:43:31 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 2


   ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 (โดยใช้รหัส 14 หลัก ได้ส่งมอบให้หน่วยงานแล้ว)

1.เข้าสู่ Website :http://hscs.ha.or.th/64/
2.เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป

สามารถตรวจสอบเลขรหัส 14 หลัก ได้ทาง Link : https://qrgo.page.link/upsfn


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-03-05 , Time : 16:46:44 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 3
   ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสำรวจ

ข้อคำถามที่ 7 ท่านเป็นบุคลากรที่อยู่ในประเภทการจ้างแบบใด

กรณีที่ประเภทการจ้างของท่านไม่ปรากฎในข้อคำถามข้างต้น ขอให้ท่านเลือกตอบข้อ 9 อื่นๆ และขอให้ระบุประเภทการจ้างของท่านลงไป เช่น พนักงานเงินรายได้


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-03-12 , Time : 11:10:34 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 4
   ส่วนที่ 2 แบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาล

Section A : พื้นที่ปฏิบัติงาน/หน่วยงานของท่าน

ข้อคำถามที่ 7 เราใช้เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (Part time) หรือเจ้าหน้าที่จากภายนอก (Outsources) จำนวนเหมาะสม เพื่อช่วยให้สามารถดูแลผู้ป่วยหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการได้ดีที่สุด

เจ้าหน้าที่ชั่วคราว (Part time) หรือเจ้าหน้าที่จากภายนอก (Outsources) หมายถึง บุคลากรนอกหน่วยงานที่มาช่วยทำหน้าที่ในหน่วยงานตนเองกรณีที่ขาดแคลนอัตรากำลัง


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-03-12 , Time : 11:20:47 , From IP : 172.29.1.9


ความคิดเห็นที่ : 5
   แจ้งขยายระยะเวลาตอบแบบสำรวจวัฒนธรรมความปลอดภัยของโรงพยาบาลออนไลน์ ปี 2564
ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม (จากเดิมวันที่ 30 เมษายน 2564)

และขอความอนุเคราะห์ให้ท่านและบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าตอบแบบสำรวจออนไลน์
โดยใช้รหัส 14 หลักตามขั้นตอน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) :
1.เข้าสู่ Website : http://hscs.ha.or.th/64/ หรือ SCAN QR code (ด้านล่าง)
2.เข้าสู่ เมนู เข้าสู่แบบสำรวจ
3.ใส่รหัสผ่าน 14 หลักของท่าน
4.ตอบแบบสำรวจทั้ง 2 ส่วน

โดย สรพ. กำหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์และรายงานผลการสำรวจเฉพาะโรงพยาบาลที่บุคลากรแต่ละกลุ่มตอบครบตามจำนวนเกณฑ์กำหนดตั้งแต่ 60% ขึ้นไป


Posted by : quality , E-mail : (quality@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2021-04-28 , Time : 09:35:50 , From IP : 172.29.1.9


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น
>>>>> Page loaded: 0.005 seconds. <<<<<