ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

*** ประกาศปิดการจราจรงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี 2561 ***
   เรียนทุกคณะ/หน่วยงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กำหนดจัดงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่ต่อไป เพื่อสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมทางศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัย นั้น

เพื่อให้การจราจรภายในพื้นที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและคล่องตัว
จึงกำหนดการใช้เส้นทางการจราจรในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561

1. ตั้งแต่เวลา 16.30 – 17.00 น. ปิดการจราจรถนนจากวงเวียนศรีทรัพย์
ถึงแยกวาริชฯ (ให้ใช้เส้นทางวงเวียนหน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์)
และจากแยกวาริชฯ ถึงประตูงามทักษิณ (ประตู 108)

2. ตั้งแต่เวลา 16.45 – 17.30 น. ปิดประตูศรีทรัพย์ (ประตู 109) ฝั่งขาเข้า
โดยรถที่จะเข้ามหาวิทยาลัยให้ใช้เส้นทางฝั่งขาออก
ซึ่งจะแบ่งช่องการจราจรเป็นสองช่องทาง คือขาเข้าและขาออก

3. ตั้งแต่เวลา 16.50 – 19.00 น. ปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนศรีทรัพย์
ถึงวงเวียนอาคารกิจกรรมนักศึกษา

4. ตั้งแต่ 17.30 – 23.00 น. ปิดการจราจรจากถนนแยกไดโนเสาร์ ถึงแยกศูนย์กีฬา

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2018-11-21 , Time : 09:10:36 , From IP : 172.29.2.124

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น