ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ขอความร่วมมือในการเบิก ส.ค.ส. 2562
   เรียน หัวหน้าภาควิชา/หัวหน้าหน่วย/หัวหน้างาน


ตามที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกแบบและจัดทำ การ์ดปีใหม่ (ส.ค.ส.) เพื่อใช้ในการอวยพรแก่บุคคลและหน่วยงานต่างๆ เนื่องในโอกาสปีใหม่ นั้น ซึ่งในปีที่ผ่านมา พบว่าแต่ละหน่วยงานมีการขอเบิก ส.ค.ส. ที่ใช้ในราชการมากเกินความจำเป็น ทำให้ต้องสั่งผลิตเพิ่ม เป็นจำนวนมาก ทางคณะฯ จึงขอความร่วมมือแต่ละหน่วยงานเบิก ส.ค.ส. ที่ใช้ในราชการเท่าที่จำเป็น เพื่อลดค่าใช้จ่ายของคณะฯ รวมถึงปัจจุบันก็มีการส่งการ์ดปีใหม่ ทางสื่ออิเลกทรอนิกส์กันมากขึ้น เช่น ไลน์ หรือ facebook ซึ่งทำให้ผู้รับสะดวกและง่ายต่อการจัดเก็บ
ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์ขอให้หน่วยงานของท่าน แจ้งจำนวนพร้อมรายละเอียดในการใช้ ส.ค.ส. ที่ใช้ในราชการมายังงานประชาสัมพันธ์ (ในส่วนของหอผู้ป่วย/คลินิกต่างๆ ให้แจ้งจำนวน ส.ค.ส. ไปที่ฝ่ายบริการพยาบาล) ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ทางเอกสารหรือทางอีเมล์ pr@medicine.psu.ac.th และปีนี้จะไม่มีการผลิต ส.ค.ส. เพื่อวางจำหน่ายทั่วไป หากบุคลากรท่านใดสนใจสามารถติดต่อสั่งจองล่วงหน้าที่งานประชาสัมพันธ์ ทางงานประชาสัมพันธ์จะรวบรวมจัดทำ ส.ค.ส. ให้สอดคล้องกับความต้องการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง


Posted by : มิเกะเนะโกะ , Date : 2018-11-06 , Time : 13:50:08 , From IP : 172.29.2.216

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น