ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

เชิญฟังชี้แจง กรณี ร้องทุกข์ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
   เชิญฟังการชี้แจง กรณีร้องทุกข์ เรื่อง การแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2559 ตามคำสั่งที่ 2192/2559 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2559
โดยเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่เป็นธรรม

ขอเชิญรับฟัง ซักถามข้อเท็จจริงในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ในวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559
เวลา 08.30-10.00 ณ ห้องประชุม 210 สำนักงานอธิการบดี วิทยาเขตหาดใหญ่

แจ้งชื่อที่ คุณวรารัตน์ เหล่าสิงห์ กองการเจ้าหน้าที่ โทร 2050
หรือ mail : wararat.pa@psu.ac.th

** ภายในวันที่ 23 ธันวาคม 2559

งานวินัยและนิติการ กองการเจ้าหน้าที่
โทร.2050Posted by : abcd , Date : 2016-12-20 , Time : 10:05:17 , From IP : 172.29.8.73

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : abcd , Date : 2016-12-20 , Time : 10:06:03 , From IP : 172.29.8.73

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น