ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

update การเปลี่ยนสถานภาพข้าราชการมาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
   บันทึกของท่านรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ อ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชาใน Share.psu.ac.th

Posted by : Anothai , Date : 2016-12-14 , Time : 20:12:01 , From IP : 172.29.14.106

ความคิดเห็นที่ : 1
   บันทึกของท่านรองอธิการบดีฝ่ายบุคคลและประกันคุณภาพ อ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชาใน Share.psu.ac.th

Posted by : Anothai , Date : 2016-12-14 , Time : 20:12:34 , From IP : 172.29.14.106

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น