*** ผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1, 2 ขึ้นลิฟต์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เท่านั้น *** <font color="red">*** ผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1, 2 ขึ้นลิฟต์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เท่านั้น *** </font

ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

*** ผู้เข้าสอบประเมินความรู้ความสามารถฯ ขั้นตอนที่ 1, 2 ขึ้นลิฟต์ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เท่านั้น ***


   ประชาสัมพันธ์การสอบประเมินความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1, 2 ประจำปี 2558

ผู้เข้าสอบ ขึ้นลิฟต์ที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี เท่านั้น


Posted by : srirat , Date : 2015-04-29 , Time : 09:59:11 , From IP : 172.29.2.182

ความคิดเห็นที่ : 1


   ผู้เข้าสอบเดินทางถึงสนามสอบก่อนเวลา 7.30 น.

**ขอความร่วมมือไม่นำสัมภาระติดตัวมาในวันสอบ เนื่องจาก
ไม่มีที่เก็บสัมภาระ หากสูญหายทางสนามสอบไม่รับผิดชอบ**

เบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉิน * 084-8582202


Posted by : srirat , Date : 2015-04-29 , Time : 12:16:28 , From IP : 172.29.2.182

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น