ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

รับสมัครอาจารย์หน่วยมะเร็งนรีเวช 1 อัตรา
   หน่วยมะเร็งนรีเวช ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ต้องการรับสมัครอาจารย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอียดดังเอกสารแนบ

Posted by : ดอกไม้เหล็ก , E-mail : (mjuntima@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-09-02 , Time : 15:51:31 , From IP : 172.29.17.147


ความคิดเห็นที่ : 1
   เอกสารแนบ

Posted by : ดอกไม้เหล็ก , E-mail : (mjuntima@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-09-02 , Time : 15:53:37 , From IP : 172.29.17.147


ความคิดเห็นที่ : 2


   ขออภัย upload file ไม่สำเร็จ???


รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557-14 พฤศจิกายน 2557
สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

คุณสมบัติ
1. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2535
2. เพศหญิงหรือชาย (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือเป็นนักศึกษาวิชาทหาร)
3. ได้รับวุฒิบัตร สาขามะเร็งนรีเวช หรือกำลังฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด
สาขามะเร็งนรีเวช และมีความสามารถที่จะได้รับวุฒิบัตร
4. ทำงานส่วนรวมของภาควิชาฯ ได้อย่างน้อยร้อยละ 80
5. ผู้สมัครต้องรับรองการพัฒนาตนเองตามแนวทางของคณะฯ เช่น การขอตำแหน่งทางวิชาการ และการไปศึกษาต่อต่างประเทศ
6. มีเอกสารแนะนำตัวจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวชอย่างน้อย 2 ท่าน
7. ชอบการเรียนการสอน อุปนิสัยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับสมาชิกในหน่วยมะเร็งฯ และภาควิชาได้

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website:http://medinfo.psu.ac.th
ส่งใบสมัครที่ เลขานุการภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
โทร. 074-451201 โทรสาร 074-429617
E-mail : mjuntima@medicine.psu.ac.th


Posted by : ดอกไม้เหล็ก , E-mail : (mjuntima@medicine.psu.ac.th) ,
Date : 2014-09-02 , Time : 16:07:41 , From IP : 172.29.17.147


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น