ความคิดเห็นทั้งหมด : 13

มุทิตาจิตพี่เล็กศศิธร นิมมานเสรี


   มุทิตาจิตพี่เล็กศศิธร นิมมานเสรี
31 พฤษภาคม 2557
วันนี้เป็นวันสำคัญที่สุดอีกวันหนึ่ง ที่น้องๆของพี่เล็กทั้ง 7 หน่วยงาน คือ OPD 123, SDC, PCU, ศูนย์คัดกรองและศูนย์ให้ยาเคมีบำบัด ได้มีโอกาศแสดงความขอบคุณ และมุทิตาจิตกับพี่เล็กศศิธร นิมมานเสรี ที่พวกเราเคารพรัก
ลึกๆแล้วใจหายเมื่อทราบข่าวว่าพี่เล็กลาออก ทั้งที่ทำใจแล้วว่า กันยา 57 นี้พี่เล็กก็จะเกษียณอายุราชการ ได้มีเวลาพักผ่อน อยู่กับครอบครัว และดูแลตนเองหลังจากที่ได้ทุ่มเทมาเกือบทั้งชีวิตให้กับองค์การพยาบาล ฝ่ายบริการพยาบาล โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ของเรา เมื่อเป็นเช่นนี้ก็มีทั้งดีใจและเสียใจ ที่ดีใจกับพี่เล็กก็คือได้มีโอกาสได้ดูแลคุณแม่ที่อายุมากแล้ว ได้ใช้วิชาชีพพยาบาลดูแลคุณแม่เต็มตัว ไม่ต้องติดราชการ ติดประชุม ติดโน่นนี่นั่น ปลดปล่อยความเครียดที่ต้องรับจากภาระงาน ที่เสียใจคือ เสียใจแทนคณะแพทย์ฯที่สูญเสียบุคลากรที่มีคุณค่าไปก่อนเวลาอันควร คณะฯยังไม่ได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้และประสบการณ์ที่อยู่ภายในของพี่ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ให้มากกว่านี้
ในบทบาทของผู้สร้างงาน พี่เล็กเป็นผู้บริหารในยุคบุกเบิก แผ้วทาง ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคนานับประการกว่าจะมาถึงวันนี้ มีผลงานที่พี่ฝากไว้กับฝ่ายบริการพยาบาลมากมาย เช่น คู่มือป้องกันและบริหารจัดการกรณีพลัดตก / ลื่นล้ม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์คู่มือบริหารยาที่มีความเสี่ยงสูง จัดทำคู่มือ และโปสเตอร์การให้เลือด โครงการรณรงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย ส่งผลให้บุคลากรตระหนักถึงความปลอดภัย และมีความรู้ความเข้าใจในเป้าหมายความปลอดภัยของ รพ. มากขึ้น
ในส่วนของผู้ป่วยนอกนั้น พี่เล็กเป็นครู เป็นปูชนียบุคคลให้กับพวกเราทุกคนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพวกเราทั้งในด้านความมุ่งมั่นในด้านการทำงาน เคยเป็นประธานและการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆใน OPD Committee ในการพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยนอก ออกรับแทนเวลาพวกเรามีปัญหา นำพาพวกเราพัฒนางานในหลายๆด้าน แบ่งการบริหารงานเป็น 3 หน่วยงาน ทำให้มีหัวหน้า OPD เป็น 3 คน มีการขยายงานมากขึ้น เพิ่มห้วหน้าห้องเฝือกอีก 1 คน การพัฒนาระบบนัดจนที่ดูงานของโรงพยาบาลต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ สร้างวัฒนธรรมให้กับคน OPD ให้มีความยืดหยุ่น ยึดผู้ป่วยเป็นศนย์กลาง พี่จะให้นโยบายให้ดูแลผู้ป่วย แบบ " MOM Case" และบริการเขาเป็น Case แรกของเราเสมอ ปลูกฝังแนวคิดเรื่องการนำ Soft science มาใช้ในการพัฒนาใจคน ฝึกใจให้ละเอียด จะทำให้ลดความกระด้างลงได้ และจะทำให้เราให้บริการด้วยความปลอดภัย และสร้างความปลอดภัยให้กับผู้รับบริการ
พี่เล็กเป็นผู้สร้างคน บนเส้นทาง สีขาวเส้นนี้พี่เล็กได้ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเททั้งในและนอกเวลาราชการเพื่อสร้างและนำพาผู้คนถึงฝั่งมากมาย บ้างก็ได้เลื่อนระดับเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับชำนาญงาน พยาบาลชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ รวมทั้งเลื่อนตำแหน่งเป็นผู้บริหารระดับสูงขึ้น เป็นหัวหน้าคลินิก หัวหน้าหอผู้ป่วย และเป็นผู้ตรวจการพยาบาล เป็นผู้สร้างโอกาสและให้งานใหม่ๆเสมอ
พี่เล็กเป็น Role Model ให้กับพวกเราและพยาบาลในฝ่ายบริการพยาบาลในทุกๆด้าน เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน เป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคน จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย คือ
1. รางวัลเกียรติบัตรผู้ปฎิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเรียบร้อย วิริยะ อุตสาหะ อุทิศเวลาให้กับทางราชการ เป็นอย่างดี จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2545
2. รางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณ การเสียสละ ทุ่มเทกำลังใจ ความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วย SARS จากสมาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2546
3. รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับ C6-8 ของคณะแพทย์ศาสตร์ ประจำปี 2548
4. รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาการบริหารการพยาบาล ประเภท ผู้บริหารบริการพยาบาลระดับทุติยภูมิ / ตติยภูมิ ของสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศิริราช ประจำปี 2548
5. เกียรติบัตรคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาระดับภาคใต้ ในโครงการส่งเสริมการปลุกกระแสและพัฒนาแหล่งเรียนรู้คุณธรรมในสถานศึกษา โดยคณะกรรมาธิการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา ปี 2548
6. พยาบาลดีเด่น สาขาการบริการพยาบาล ระดับผู้บริหาร ระดับตติยภูมิ
จากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ สาขาภาคใต้ ปี 2552
ทั้งหมดขอค่ำคืนนี้ น้องๆได้มอบให้พี่เล็กคือส่วนหนึ่งของความความรัก ความคิดถึง ความขอบคุณ ความห่วงใย ความปรารถนาดี จากพวกเราทุกๆ คน มากไปกว่านั้นขอให้พี่เล็กมีความสุข สมหวังตลอดเส้นทางสายใหม่ สายที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น พี่เล็กจะอยู่ในใจพวกเราเสมอ และหวังว่าพวกเราจะอยู่ในใจพี่เล็กเช่นกัน ในโอกาศนี้ ใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งบุคลากรทุกท่านที่ได้ร้อยเรียงความรักมาให้พี่เล็กในหลากหลายรูปแบบ ทำงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ทุกประการ ภายใต้ตีม "ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน " บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น ที่มิอาจลืมเลือนจริงๆ บรรยากาศเต็มไปด้วยการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน แต่แปลกสิ่งที่ได้กลับมากกว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดไว้จริงๆ
พี่เล็กได้เล่าถึงความรู้สึก และความประทับใจที่เป็นผู้ตรวจการ OPD ตั้งแต่ปี 2535 มิเคยเปลี่ยนใจไปจากพวกเรา พี่เล็กประทับใจการทำงานเป็นทีม มีความรักสามัคคีของเราชาว OPD ได้ทำงานท้าทายทุกวัน คนไข้เปลี่ยนทุกวันมีปัญหาให้เราทำทุกวัน วันละหลายพันคน การได้แก้ปัญหาบ่อยๆเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันทำให้เราเก่งขึ้น รวมทั้งประทับใจการรวมพลัง 7 หน่วยงานทำงานด้วยกัน อยากให้รักษาความดีนี้ไว้


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 02:30:37 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 1
   ตั้งแถวรอรับพี่เล็ก วันนี้เรามารับพี่เล็กกัน 104 คน อบอุ่นจริงๆ

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 02:37:57 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 2
   ต้อนรับพี่เล็กด้วยความอบอุ่น

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 02:42:12 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 3
   ตื้นตันใจทั้งพี่เล็กและคณะกรรมการ รวมทั้งน้องๆในงาน

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 02:47:27 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 4
   การแสดงของตัวแทนกลุ่มต่างๆ เลิศหรู อลังการ งานสร้างจริงๆ

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 03:11:25 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 5
    การแสดงของตัวแทนกลุ่มต่างๆ เลิศหรู อลังการ งานสร้างจริงๆ


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 03:13:04 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 6
   พิธีมุทิตาจิต

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 03:19:21 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 7
   ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน

Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:22:57 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 8
    ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:24:37 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 9
    ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:29:10 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 10
    ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:34:29 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 11
    ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:47:53 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 12


    ด้วยรักและผูกพัน ความทรงจำไม่ลืมเลือน


Posted by : OPD , Date : 2014-06-01 , Time : 10:55:13 , From IP : 172.29.5.23

ความคิดเห็นที่ : 13


   ผมก็เป็นคนหนึ่ง ที่รักและเคารพ พี่เล็ก ศศิธร ใจหายเหมือนกัน เมื่อทราบข่าวว่าพี่เล็กลาออก (ถึงว่าซิว่าทำไมไม่เห็นพี่เล็กช่วงนี้) ยังไงก็ขออวยพรให้พี่เล็กสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรง

ด้วยรักและเคารพ
วิศิษฏ์ พาหุกุล
นักวิชาการเวชสถิติ
หน่วยเวชสถิติ งานเวชระเบียน


Posted by : โณดอทคอม , Date : 2014-06-02 , Time : 16:31:06 , From IP : 172.29.3.113

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น