ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

**** รายการ 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์ ****
   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดงาน 45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันศุกร์ที่ 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 22.30-24.00 น. ดำเนินการจัดกิจกรรมและรูปแบบรายการโดย บริษัททีวีบูรพา

“45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” เป็นรายการที่ยึดเรื่องราว ปัญหา วัฒนธรรมของชุมชนในพื้นที่เป็นที่ตั้ง โดยมีมหาวิทยาลัยเข้าไปมีส่วนร่วม ผ่านผลงานที่เกี่ยวกับภาคใต้ของบุคลากร นักวิชาการ ศิษย์เก่า โดยเน้นด้านวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม การแพทย์และสาธารณสุข มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่น ดนตรี คอรัส เพลงประจำมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการประชาสัมพันธ์ความสำเร็จของภารกิจของมหาวิทยาลัย ต่อภาคใต้ และ การรับบริจาคเพื่อระดมทุนสนับสนุนกองทุนของมหาวิทยาลัยด้านต่างๆ

มีอะไรในรายการ “45 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 45 ปี เพื่อเพื่อนมนุษย์” รูปแบบการนำเสนอในรายการ ประกอบด้วยเนื้อหา 5 ตอน คือ
1.เขตรั้วสีบลู 2.เชิดชูปณิธาน 3. เอกงานวิจัย 4.วิชชาลัยแห่งธรรมราชา 5.ศรัทธาแห่งความดี ศรีตรังสะพรั่งบาน สลับกับ การแสดงพื้นบ้าน ดนตรี คอรัส เพลงประจำมหาวิทยาลัย และการรับบริจาค ดำเนินรายการ โดยพิธีกรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คุณฐปณีย์ เอียดศรีไชย คุณจอมเพชรประดับ คุณแก้วตา ปริศวงศ์ คุณอัครพล ทองธราดล คุณโชติกา วงศ์วิลาศ และ คุณภาคภูมิ ประทุมเจริญ

เริ่มรายการ เวลา 22.30 น.
1. ตอน ... เขตรั้วสีบลู
ว่าด้วยการก่อตั้งมหาวิทยาลัย
เทปโทรทัศน์ ความคิดริเริ่มในการก่อกำเนิด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพลงเขตรั้วสีบลู วง PSU Chorus และ วงดุริยางค์ทหารอากาศ
ท่านอธิการบดีกล่าว วัตถุประสงค์ในการจัดงาน การทำหน้าที่ความเป็นผู้นำทางวิชาการของมหาวิทยาลัย และการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ และการระดมทุน
เทปโทรทัศน์ การขยายบทบาทเป็นศูนย์ความรู้ทางวิชาการถึง 5 วิทยาเขตได้แก่ ปัตตานี หาดใหญ่ ภูเก็ต สุราษฏร์ธานี และตรัง
เทปโทรทัศน์ คำเชิญชวนของนักศึกษาเก่า ในการร่วมระดมทุน
การรับบริจาค

2. ตอน ... เชิดชูปณิธาน นำเสนอโดยใช้การนำเสนอเรื่องราว และการเล่าเรื่องผ่านลูกพระบิดาที่ยังคงยึดมั่นในพระปณิธานในการทำงานเพื่อ ผู้อื่น การเปิดสาขาที่เป็นความต้องการของพื้นที่
เทปโทรทัศน์ การปฎิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ของลูกพระบิดา คุณศรายุทธ เจียรมาศ ปลัดอำเภอยะรัง ปัตตานี คุณครูวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์ โรงเรียนวัดสุวรรณากร ปัตตานี น.พ.สมชาย ศรีสมบัณฑิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากใบ นราธิวาส น.พ.เดชา แซ่หลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกะพ้อ ปัตตานี น.พ.วรวุฒิ ชุมวรฐายี แพทย์ตัวอย่างภาคใต้ โรงพยาบาลกะพ้อ คุณละม้าย มานะการ นักพัฒนาโครงการอนุรักษ์พื้นที่ลุ่มน้ำชายฝั่ง ปัตตานี
สนทนาในรายการ กับศิษย์เก่าและนักวิชาการ 6 ท่าน คุณศรายุทธ เจียรมาศ คุณครูวชิรพันธุ์ ภู่พงษ์ น.พ.เดชา แซ่หลี คุณละม้าย มานะการ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี ผู้อำนวยการวิทยาลัยอิสลามศึกษา หรือ ตัวแทน โดยพิธีกร ฐปณีย์ เอียดศรีไชย
เพลง นกพิราบขาว โดย สมชาย นิลศรี แชมป์ไทยแลนด์ก็อตทาเลนท์ ปี 2555
การรับบริจาค

3. ตอน ... เอกงานวิจัย ว่าด้วยความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะยกระดับคุณภาพในการพัฒนาสู่ความเป็น เลิศ และเป็นที่พึ่งของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นงานวิจัยและนวัตกรรม
การแสดง ดิเกร์ฮูลู โดย สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา
เทปโทรทัศน์ ตัวอย่างงานวิจัย การพัฒนาอัลกอริทึม AMP สำหรับประมาณค่าหยาดน้ำฟ้าทั่วโลก การถอดแบบสถาปัตยกรรมอนุรักษ์อาคารเก่าตรัง ถุงละลายน้ำจากฟิล์มเจลาติน ผลิตภัณฑ์ผสมโพรไบโอติกป้องกันฟันผุ มีดผ่าตัดนิ้วล็อกแบบเจาะผ่านผิวหนัง วัสดุรองรับแรงกดทับอวัยวะผู้ป่วยขณะผ่าตัดที่ผลิตจากพอลิเมอร์หุ้มยางพารา ปาล์มน้ำมันพันธุ์ลูกผสม “เทเนอราทรัพย์ ม.อ.1” กาวสำหรับติดยางกับโลหะโดยใช้กาวรองพื้นและกาวยางธรรมชาติ และ วัสดุปูสระเก็บกักน้ำจากน้ำยางข้นชนิดครีม
นำชม งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม บนเวที
การรับบริจาค
4. ตอน ... วิชชาลัยแห่งธรรมราชา ว่าด้วย การมีโอกาสได้ถวายงานในโครงการพระราชดำริ บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโครงการในพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา
เพลง ม.อ.ใต้ร่มพระบารมี โดย ปาน ธนพร
เทปโทรทัศน์ บทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับโครงการในพระราชดำริและมูลนิธิชัยพัฒนา โรงงานการสกัดน้ำมันปาล์มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การผลิตไบโอดีเซลเป็นพลังงานทดแทน การเข้าร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรเกาะบุโหลน จังหวัดสตูล เล่าเนื้อหาเป็นบทหนังตะลุง โดย เทพสิน ผ่องแก้ว หนังตะลุง 3 ภาษา ศิษย์เก่าวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
การรับบริจาค

5. ตอน ... เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ศรีตรังสะพรั่งบาน
พูดถึงศิษย์เก่าที่สร้างคุณูปการให้แก่ประเทศไทยในภูมิภาคต่างๆ
สนทนาในรายการ ทุนต้นกล้าสงขลานครินทร์ กับการให้โอกาสทางการศึกษา
เทปโทรทัศน์ สัมภาษณ์ศิษย์เก่าที่ทำงานอยู่ทั่วประเทศ บอกเล่าเนื้อหา ความหลัง สิ่งที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพลงเขตร่มศรีตรัง วง PSU Chorus วงดุริยางค์ทหารอากาศ โดยศิษย์เก่าและผู้บริหารร่วมร้องเพลง

สิ้นสุดรายการ เวลา 24.00 น.

***********************************************ติดตามความเคลื่อนไหว http://www.45years.psu.ac.th/


Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2014-05-30 , Time : 13:11:15 , From IP : 172.29.2.118

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น