ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

แถลงการณ์ ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 8 พฤษภาคม 2557


   แถลงการณ์ ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากผลคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการใช้อำนาจมิชอบในการย้ายข้าราชการระดับสูง อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและเครือญาติของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ ความเป็นรัฐมนตรีของรักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว ต้องสิ้นสุดลง และไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีต่อไปได้ ทำให้ยังคงเหลือรัฐมนตรีรักษาการที่ยังปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่ง และไม่อาจที่จะดำเนินการในการบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ ด้วยข้อจำกัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตามหลักนิติรัฐ และนิติธรรมแล้วนั้น คำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันไปกับทุกองค์กรที่จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามกลับพบว่า มีความพยายามในการก่อกวน บิดเบือน ปลุกระดม จากพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรครัฐบาล และกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับในคำพิพากษาและอำนาจการตรวจสอบของตุลาการ อีกทั้งยังมีความพยายามในการเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับคำพิพากษา มีการปลุกระดมให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องต่อองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบต่างๆ โดยมีการพยายามสร้างสถานการณ์ในการใช้อาวุธสงครามในการโจมตีที่พักอาศัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การโจมตีด้วยอาวุธสงครามต่อสถานพยาบาล และสถาบันการเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ตามหลักสากล
ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองมาเป็นลำดับ และมีจุดยืนในการสนับสนุน ให้กำลังใจการทำงานขององค์กรอิสระต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังมีการแสดงออกในการคัดค้านการใช้ความรุนแรง หรือการกระทำต่างๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในอนาคตมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอแสดงเจตนารมณ์ และข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้


1. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกฝ่าย น้อมรับ และปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงถึงความเป็นนิติรัฐของประเทศ อันจะนำไปสู่ความสงบ และผาสุกของประชาชนในประเทศ
2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม หยุดการปลุกระดม ยุยง ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง และก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆ และหยุดการใช้อาวุธสงครามในการสร้างสถานการณ์ และข่มขู่ องค์กรอิสระ และประชาชนที่ได้แสดงออกตามหลักประชาธิปไตย
3. ขอเรียกร้องให้ ประชาชนทุกกลุ่ม และทุกฝ่าย ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการใช้วิจารณญาณ และจิตสำนึกในการแสดงออก ร่วมมือกันในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุข และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล
4. ขอให้คณะรัฐมนตรีรักษาการที่เหลืออยู่ได้แสดงความสำนึกด้วยการลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับองค์กรที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วน ให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาจำกัด ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 พฤษภาคม 2557


Posted by : insulin , Date : 2014-05-08 , Time : 15:32:24 , From IP : 172.29.19.54

ความคิดเห็นที่ : 1


   แถลงการณ์ ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

จากผลคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ เกี่ยวกับการใช้อำนาจมิชอบในการย้ายข้าราชการระดับสูง อันเป็นการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องและเครือญาติของนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ส่งผลให้ ความเป็นรัฐมนตรีของรักษาการนายกรัฐมนตรี และรักษาการรัฐมนตรีที่มีส่วนร่วมในการกระทำดังกล่าว ต้องสิ้นสุดลง และไม่สามารถทำหน้าที่รักษาการรัฐมนตรีต่อไปได้ ทำให้ยังคงเหลือรัฐมนตรีรักษาการที่ยังปฏิบัติหน้าที่จำนวนหนึ่ง และไม่อาจที่จะดำเนินการในการบริหารประเทศได้อย่างเต็มที่ ด้วยข้อจำกัดที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ตามหลักนิติรัฐ และนิติธรรมแล้วนั้น คำพิพากษาของศาลถือเป็นที่สิ้นสุด และผูกพันไปกับทุกองค์กรที่จะต้องยอมรับและปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตามกลับพบว่า มีความพยายามในการก่อกวน บิดเบือน ปลุกระดม จากพรรคเพื่อไทยที่เป็นพรรครัฐบาล และกลุ่มบุคคลบางกลุ่ม เพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับในคำพิพากษาและอำนาจการตรวจสอบของตุลาการ อีกทั้งยังมีความพยายามในการเรียกร้องให้ประชาชนออกมาชุมนุมเรียกร้องเพื่อแสดงถึงการไม่ยอมรับคำพิพากษา มีการปลุกระดมให้เกิดการใช้ความรุนแรงอย่างต่อเนื่องต่อองค์คณะของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบต่างๆ โดยมีการพยายามสร้างสถานการณ์ในการใช้อาวุธสงครามในการโจมตีที่พักอาศัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ การโจมตีด้วยอาวุธสงครามต่อสถานพยาบาล และสถาบันการเงิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวไม่สามารถยอมรับได้ตามหลักสากล
ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ติดตามสถานการณ์ของบ้านเมืองมาเป็นลำดับ และมีจุดยืนในการสนับสนุน ให้กำลังใจการทำงานขององค์กรอิสระต่างๆที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อีกทั้งยังมีการแสดงออกในการคัดค้านการใช้ความรุนแรง หรือการกระทำต่างๆที่สุ่มเสี่ยงต่อการเกิดความรุนแรงในอนาคตมาอย่างต่อเนื่อง จึงขอแสดงเจตนารมณ์ และข้อเรียกร้องดังต่อไปนี้


1. ขอเรียกร้องให้ประชาชนทุกกลุ่มและทุกฝ่าย น้อมรับ และปฏิบัติตามคำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญ และองค์กรอิสระที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามรัฐธรรมนูญ เพื่อแสดงถึงความเป็นนิติรัฐของประเทศ อันจะนำไปสู่ความสงบ และผาสุกของประชาชนในประเทศ
2. ขอเรียกร้องให้กลุ่มบุคคลทุกกลุ่ม หยุดการปลุกระดม ยุยง ส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง และก่อให้เกิดความรุนแรงต่างๆ และหยุดการใช้อาวุธสงครามในการสร้างสถานการณ์ และข่มขู่ องค์กรอิสระ และประชาชนที่ได้แสดงออกตามหลักประชาธิปไตย
3. ขอเรียกร้องให้ ประชาชนทุกกลุ่ม และทุกฝ่าย ได้ร่วมมือร่วมใจกันในการใช้วิจารณญาณ และจิตสำนึกในการแสดงออก ร่วมมือกันในการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ เพื่อให้ประเทศเกิดความสงบสุข และสามารถเดินหน้าต่อไปได้ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และระบบธรรมาภิบาล
4. ขอให้คณะรัฐมนตรีรักษาการที่เหลืออยู่ได้แสดงความสำนึกด้วยการลาออก เพื่อเปิดทางให้มีการจัดตั้งรัฐบาลรักษาการชั่วคราวที่เป็นที่ยอมรับจากทุกฝ่าย เพื่อดำเนินการให้มีการปฏิรูปประเทศในทุกมิติ ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมร่วมกับองค์กรที่เป็นกลางจากทุกภาคส่วน ให้สำเร็จภายในกรอบระยะเวลาจำกัด ก่อนการเลือกตั้งทั่วไป

ประชาคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
8 พฤษภาคม 2557


Posted by : insulin , Date : 2014-05-08 , Time : 15:33:24 , From IP : 172.29.19.54

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น