ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ฝากประชาสัมพันธ์ กิจกรรม


   เรียน ประชาสัมพันธ์

ฝากประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และนักศึกษาบัณฑิตศึกษาด้วยค่ะ

ขอประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ ดังนี้

ด้วยภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีความประสงค์จัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง

โครงการ การประชุมวิชาการเรื่อง
“ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้อิเลคตรอนไมโครสโคป (SEM,TEM,EDS) สำหรับงานวัสดุและวิทยาศาสตร์ชีวภาพ”
“Principle and applications of Electron microscope (SEM, TEM, EDS) for material and life science”
ในวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 ณ ห้อง ภ.1207 อาคารบริหาร คณะเภสัชศาสตร์

Speaker : วิทยากร Mr. MK Leong จากบริษัท เครส นาโนโซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

(รายละเอียดตามโครงการที่แนบ)

หมายเหตุ ผู้สนใจสามารถติดต่อ ได้ที่ เบอร์โทร 8861
1. จันทน์ผา ตันธนา ,tchanpa@pharmacy.psu.ac.th
2. เสาวนีย์ สุวรรณวงศ์ ,saowanee.s@psu.ac.th
ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 56
ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
อ.ชิตชไม โอวาทฬารพร


Posted by : ชิตชไม , E-mail : (lchitcha@pharmacy.psu.ac.th) ,
Date : 2013-08-09 , Time : 18:28:33 , From IP : 192.168.57.223


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น