ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ประกาศกำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ให้ใช้คำนำหน้าว่า พยาบาลวิชาชีพ อักษร ย่อ พว.
   มติคณะกรรมการสภาการพยาบาล ในการประชุมครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 จึงประกาศกำหนดคำนำหน้าชื่อผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล ชั้นหนึ่ง ผู้ประกอบวิชาชีพการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง หรือผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง

โดยให้ใช้คำนำหน้าว่า “พยาบาลวิชาชีพ” อักษร ย่อ “พว.”

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2556


Posted by : anothai , Date : 2013-07-31 , Time : 22:43:46 , From IP : 172.29.55.178

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น