" /><b><font color=red>ภาพกิจกรรมวิชาการคณะฯ... เรื่อง "เส้นทางชีวิตแพทย์...บนทางเลือกที่หลากหลาย"</font></b>

ความคิดเห็นทั้งหมด : 10

ภาพกิจกรรมวิชาการคณะฯ... เรื่อง "เส้นทางชีวิตแพทย์...บนทางเลือกที่หลากหลาย"
   เมื่อวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา 14.30 - 16.30 น. ณ ห้องทองจันทร์หงส์ลดารมภ์

วิทยากร : นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ ผอ.รพ.สมเด็จพระบรมราชินีนาถ อำเภอนาทวี จ.สงขลา
และคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์

รศ.พญ.ฐิติมา สุนทรสัจ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง หน่วยระบาดวิทยา
ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ โครงการจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์
นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
ผศ.พญ.จตุรพร แสงกูล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
นพ.ธนาพันธ์ พีระวงศ์ ภาควิชารังสีวิทยา
นพ.ธีรพล เปรมประภา ภาควิชารังสีวิทยา (เวชศาสตร์นิวเคลียร์)
นพ.กิตติศักดิ์ ศรีพงษ์ ภาควิชาพยาธิวิทยา (นิติเวชศาสตร์)
นพ.ธีรนัย สกุลชิต ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.ธรรมสินธ์ อิงวิยะ หน่วยอาชีวเวชศาสตร์
พญ.วดี อัมรักเลิศ สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว
นพ.พีศิษฎ์ ลีลาสวัสดิ์สุข ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์
นพ.สาธิต คลังสิน ภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
พญ.วันทนีย์ แดงบุญ ภาควิชาจักษุวิทยา
พญ.อรุณวรรณ ทองขาว ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
นพ.จตุพร ภักดิ์ภิรมย์ ภาควิชาวิสัญญีวิทยา


หน่วยการศึกษาหลังปริญญา

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:26:08 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 1
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:27:54 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 2
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:28:50 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 3
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:29:46 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 4
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:30:55 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 5
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:32:07 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 6
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:33:15 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 7
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:34:23 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 8
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:35:34 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 9
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:36:17 , From IP : 172.29.15.208

ความคิดเห็นที่ : 10
   -หน่วยการศึกษาหลังปริญญาร่วมกับหน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา-

Posted by : ning_JK , Date : 2013-07-30 , Time : 11:36:48 , From IP : 172.29.15.208

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น