ความคิดเห็นทั้งหมด : 3

*******************“ผู้นำที่ดี” ที่แสนจะไม่ดีกับความรู้สึก(กระผม)อันแสนกระอักกระอ่วน กับ"ผู้นำที่แสนเลวร้าย" (Bad Leadership)**


   
“ผู้นำที่ดี” ที่แสนจะไม่ดีกับความรู้สึก(กระผม)อันแสนกระอักกระอ่วน

ขึ้นต้นมาหลายคนคงพอจะเดาได้ว่าที่กระผมจั่วหัวมานั้นคงไม่พ้นที่จะเล่าถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดการบริหารองค์กร ที่มีใครบางคนที่ขึ้นชื่อว่า “ผู้นำ” หรือ “ผู้บริหาร” หรือ “เจ้านาย” ก็สุดแล้วแต่จะเรียกขานกันไป คงเป็นการนำเสนอเรื่องราวที่ตัวเองได้เคยพานพบประสบเจอมากับความที่ไม่เข้าท่าเข้าทางของเหล่าบุคคลที่พวกเราได้ตั้งชื่อหรือขนานนามพวกเขาว่า “ผู้นำ” นั่นแหละ

อย่าเพิ่งเบื่อเสียก่อนล่ะครับ

ผมมีโอกาสพบเจอกับเรื่องที่เกิดกับตัวเองถึง 2 หน่วยงาน(หน่วยงานเล็ก และหน่วยงานใหญ่ ) ผ่านนโยบายที่งี่เง่าเต่าตุ่นของผู้นำหลาย ๆ ท่าน ซึ่งบางหน่วยเป็นบรรยากาศที่เลวร้ายเห็นแก่ตัว บ้าลุแก่อำนาจ ทะนงจนเกินเหตุ ปัดแข้งปัดขาชิงดีชิงเด่นเอาประโยชน์เข้าตนเอง ทำเพื่อตยเอง โดยลืมทิ้งหลักความเป็นจริงของชีวิตไว้เบื้องหลัง ไร้ซึ่งความเอื้ออาทร ซุบซิบพูดกันอยู่3-4 คน แล้วก็ดำเนินการ ทำงานโดยไม่มีแผนการ คิดเดี๋ยวนี้ทำเลยเดี๋ยวนั้น แล้วมันทำได้ไหมล่ะครับท่าน บางครั้งทำเป็นปิดหูปิดตาทิ้งผลพวงภาระให้ลูกน้องต้องแบกรับ


*********โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และเป็นสถาบันที่ถือว่ามีชื่อแห่งหนึ่งของประเทศที่เกี่ยวข้องการการฝึกอบรมสั่งสอนให้ลูกศิษย์ได้มีความรู้ความชำนาญในด้านวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตจิตใจของมนุษย์ กลับไม่มุ่งเน้นการเรียนการสอนและการอบรมลูกศิษย์ แต่ไปมุ่งเน้นถึงประโยชน์ส่วนตนและพรรคพวกเป็นหลัก*********


หากมองย้อนไปเราจะเห็นหรือเคยได้ยินว่า เมืองกรุงนั้นแก่งแย่งชิงดี ชิงเด่น เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน แต่ตรงกันข้ามประสบประการณ์ที่ตัวกระผมได้พบมาที่ต่างจังหวัดเอง ยิ่งร้ายกว่าเสือเข้าไปโน่นเสียอีก โดยเฉพาะหน่วยงานเล็ก แต่รู้สึกว่าท่านผู้นำจะใหญ่คับฟ้าเสียเหลือเกินครับ


เอาล่ะครับ บ่นมาเสียยืดยาว ก็ได้เวลาเข้าเรื่องเสียที เป็นเรื่องของผู้นำที่ดี ๆ จะต้องมีลักษณะอย่างไรบ้าง มาดูกันดีกว่า

“ผู้นำ” คือ บุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนำกลุ่มปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร เป็นที่ยอมรับกันแล้วว่าผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญยิ่งประการหนึ่งต่อความสำเร็จขององค์กร เพราะผู้นำมีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องวางแผนสั่งการดูแลและควบคุมให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เป็นที่สนใจว่า ผู้นำทำอย่างไรหรือมีวิธีการนำอย่างไร จึงจะทำให้ผู้ใต้บังครับบัญชาหรือผู้ตามเกิดความผูกพันกับงานแล้วทุ่มเทความสามรถและพยายามที่จะทำงานให้สำเร็จด้วยความเต็มใจ ในขณะที่มีผู้นำบางคนนอกจากจะทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เต็มใจที่จะทำงานแล้ว ยังเกลียดชังและพร้อมที่จะร่วมกันขับไล่ผู้นำให้พ้นจากหน่วยงานหรือองค์กร

เมื่อเห็นถึงความสำคัญของผู้นำแล้ว เราควรศึกษาถึงลักษณะหรือภาวะความเป็นผู้นำที่ดี เพื่อเป็นการเตรียมตัว เตรียมความพร้อมหากมีโอกาสอันดีข้างหน้าเราจะได้เป็นผู้นำที่ดี และมีความภาคภูมิใจ ไม่ก่อเกิดปัญหาให้กระทบกระเทือนสองอันชาญฉลาดเล็ก ๆ ของเราอีกต่อไป

ผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร ก็ว่ากันเป็นข้อ ๆ ไปนะครับ

1. ความรู้ การเป็นผู้นำนั้น ความรู้เป็นสิ่งจำเป็นที่สุด ความรู้ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่เท่านั้น หากแต่รวมถึงการใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมในด้านอื่น ๆ ด้วย

การจะเป็นผู้นำที่ดี จึงต้องเป็นผู้รอบรู้ ยิ่งรอบรู้มากเพียงใด ฐานะแห่งความเป็นผู้นำก็จะยิ่งมั่งคงมากขึ้นเพียงนั้น

2. ความริเริ่ม คือความสามรถที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดในขอบเขตอำนาจหน้าที่ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องคอยคำสั่ง ความริเริ่มจะงอกงามได้ หัวหน้างานจะต้องมีความกระตือรือร้น คือมีจิตใจจดจ่องานดี มีความเอาใจใส่ต่อหน้าที่ มีพลังใจที่ต้องการความสำเร็จอยู่เบื้องหน้า

3. มีความกล้าหาญและความเด็ดขาด ผู้นำที่ดีจะต้องไม่กลัวอันตรายความยากลำบาก หรือความเจ็บปวดใด ๆ ทั้งทางกาย วาจา และใจ

ผู้นำที่มีความกล้าหาญ จะช่วยให้สามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ นอกจากควากล้าหาญแล้ว ความเด็ดขาดก็เป็นลักษณะอันหนึ่งที่จะต้องทำให้เกิดมีขึ้นในตัวของผู้นำเองต้องอยู่ในลักษณะของการ “กล้าได้กล้าเสีย” ด้วย

4. การมีมนุษยสัมพันธ์ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักประสานความคิด ประสานประโยชน์สามารถร่วมกับคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษาได้ ผู้นำที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีจะช่วยให้ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาเล็กได้

5. มีความยุติธรรมและซื่อสัตย์สุจริต ผู้นำที่ดีจะต้องอาศัยหลักของความถูกต้องหลักแห่งเหตุผลและความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและผู้อื่น เป็นเครื่องมือในการวินิจฉัยสั่งการหรือปฏิบัติงานด้วยจิตที่ปราศจากอคติ ปราศจากความลำเอียง ไม่เล่นพรรคเล่นพวก

6. มีความอดทน ความอดทน จะเป็นพลังอันหนึ่งที่จะผลักดันงานให้ไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างแท้จริง

7. มีความตื่นตัวแต่ไม่ตื่นตูม ความตื่นตัว หมายถึง ความระมัดระวัง ความสุขุมรอบคอบ ความไม่ประมาท ไม่ยืดยาดขาดความกระฉับกระเฉง มีความฉับไวในการปฏิบัติงานทันต่อเหตุการณ์

ความตื่นตัวเป็นลักษณะที่แสดงออกทางกาย แต่การไม่ตื่นตูม เป็นพลังทางจิตที่จะหยุดคิดไตร่ตรองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รู้จักใช้ดุลยพินิจที่จะพิจารณาสิ่งต่าง ๆ หรือเหตุต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง พูดง่าย ๆ ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมตัวเองนั่นเอง

8. มีความภักดี การเป็นผู้นำหรือหัวหน้าที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีความจงรักภักดีต่อหมู่คณะ ต่อส่วนรวมและต่อองค์กร ความภักดีนี้ จะช่วยให้หัวหน้าได้รับความไว้วางใจ และปกป้องภัยอันตรายในทุกทิศได้เป็นอย่างดี

9. มีความสงบเสงี่ยมไม่ถือตัว ผู้นำที่ดีจะต้องไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง ไม่วางอำนาจ และไม่ภูมิใจในสิ่งที่ไร้เหตุผล ความสงบเสงี่ยมนี้ ถ้ามีอยู่ในหัวหน้างานคนใดแล้ว ก็จะทำให้ลูกน้องมีความนับถือ และให้ความร่วมมือเสมอ

เราจะเห็นถึงลักษณะคุณสมบัติของผู้นำที่ดีแล้วว่ามีความสำคัญ และจำเป็นอย่างไรที่เราจะต้องเตรียมตัวเตรียมการไว้ในอนาคต เพื่อจะได้เป็นผู้นำที่ดีของลูกน้องและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แล้วคุณล่ะปัจจุบันมีผู้นำที่เข้าเกณฑ์ที่กล่าวมากี่ข้อ


*****สำหรับผู้นำที่ผมได้พบเจอทั้ง 2 หน่วยงาน(หน่วยงานเล็ก และหน่วยงานใหญ่ ) คงสอบตก (ไม่ผ่านเกณฑ์แน่ ๆ) ล่ะครับท่าน*****


*********ดัดแปลงมาจากบทความ"“ผู้นำที่ดี” ที่แสนจะไม่ดีกับความรู้สึก(กระผม)อันกระอักกระอ่วน images.phuphan2003.multiply.multiplycontent.com/.../ผู้นำที่ดี.d.."*********

--------------------------------------------------------------------------------

*****ทีนี้ลองมาทบทวนดูหน่วยงานหรือองค์กรที่มี"ผู้นำที่แสนเลวร้าย(Bad Leadership)" สิว่าเป็นเช่นไร*****


***** แล้วเรามาดูว่าหน่วยงาน2หน่วยที่ผมจะกล่าวถึง มี"ผู้นำที่แสนเลวร้าย" หรือมี"ผู้นำที่แสนดีครับ"*****
--------------------------------------------------------------------------------

ผู้นำที่แสนเลวร้าย

Bad Leadership1. คำนิยาม (Definition)

***ผู้นำที่แสนเลวร้าย (Bad Leadership) คือ ผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective) ในการบริหารงานและขาดจริยธรรมศิลธรรม (Unethical) ไม่มีธรรมาภิบาล( Good Governance)

ผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพ คือล้มเหลวในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งคาดหวังที่จะเป็น

***ผู้นำที่ขาดศิลธรรม คือล้มเหลวในการแยกดีชั่วออกจากกัน (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) เห็นความชั่วเป็นความดี เห็นความดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ทำสิ่งโง่ เสียเปรียบ2. ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องผู้นำที่แสนเลวร้าย (Why)

- เพื่อเตือนให้ผู้นำที่แสนเลวร้าย ล้มเลิกในการนำไปสู่ทางที่ผิด

- เพื่อสอนให้ผู้นำสอนกันเองแบบผิดๆ และมีทายาทลูกศิษย์ดำเนินการต่อ?

- เพื่อให้สังคมอยู่ในภายใต้"ผู้นำที่ดี"อันนำไปสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข3. ความเลวร้าย 7 อย่าง (Keller man , S Typology)

การจำแนกผู้นำเลวร้าย 7 อย่าง แบ่งเป็นไร้ประสิทธิภาพ 3 และขาดศิลธรรม 4 รวมเป็น 7 ดังนี้

กลุ่มไร้ประสิทธิภาพมี

1. ไร้ความสามารถ (Incompetent) คือ ขาดทักษะในการรักษาสิ่งดีๆ ให้ยั่งยืน หรือดีขึ้นเรื่อยๆ

2. แข็งกร้าว (Rigid) คือ แข็งแบบยอมหักไม่ยอมงอ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ ของตัวเอง ทั้งข้อมูลและยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3. อารมณ์เสียบ่อย (Intemperate) คือ ขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง (หากโมโหง่าย ก็ไร้เหตุผลในการตัดสินใจ) ชอบตบหัว ตีหัว ดึงรึจิกผมสตรี หยิก ตี เตะ ถีบ ด่าทอ ผู้ที่ด้อยกว่า(สตรีหรือนักศึกษา)หรือผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ใจดำ (Callous) คือ ขาดความเมตตากรุณาปราณี ใจดำ (ไม่ช่วย)

5. ทุจริต (Corrupt) คือ เน้นแต่ผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องพรรคพวกมองส่วนรวมน้อยหรือเอาแค่บังหน้าหรือแค่หาเสียงชอบโกหกหลอกลวงและฉ้อโกงเพื่อให้ได้ประโยช์ในทางประพฤติมิชอบ

6. เห็นแก่ตัว (Insular) คือ เห็นแก่ตัว ไม่สนใจ สิทธิภาพ เสรีภาพ สวัสดิการของคนกลุ่มอื่นหรือส่วนรวม (เห็นแก่ตัวอาจไม่ทุจริตก็ได้)

7. โหดร้าย (Evil) คือ ชอบเบียดเบียนคนอื่นทำสิ่งชั่วร้ายได้อย่างเห็นเป็นปกติธรรมดา อาจสั่งให้ฆ่าคนได้ ทำช่วยบ้านเมืองของอีกฝ่ายได้ (ซ้ำเติม กดขี่)4. ผู้นำที่ไร้ความสามารถ (Incompetent Leadership)

- ไร้ความสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่ดีๆ ได้

- มี 3 ประเภท คือ

1) ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) ไม่สนใจแก้ปัญหามองปัญหาไม่เป็นปัญหา มองปัญหาเป็นเรื่องของคนอื่น

2) เป็นคนชอบขุ่นเคืองใจ (Resentful man) มองอะไรๆ ก็ไม่พอใจบ่นออกมาแต่แก้ปัญหาไม่ได้

3) หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุดคนอื่นแย่ขาดการให้คนอื่นมีส่วนร่วม5. ผู้นำที่แข็งกร้าว (Rigid leadership)

- ผู้นำและผู้ตามบางส่วนที่แข็งกร้าวไม่ยอมคนแม้ว่าเขาจะเป็นคนมีความสามารถแต่ก็ไม่สามารถ แต่ก็ไม่สามารถปรับไปสู่ความคิดใหม่ๆ ได้รวมถึงข้อมองใหม่ๆ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด

2) มองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด

3) อารมณ์เสีย

4) มีอัตตาสูง (เอาตัวเองเป็นหลัก)

5) ยอมให้กฎงอได้ (หากกฎตัวเองแข็งกว่า)6. ผู้นำเจ้าอารมณ์ (Intemperate Leadership)

- ขาดการความคุมอารมณ์ตัวเอง

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ควบคุมตัณหา (Passion) มีโลภ โกรธ หลงไม่ค่อยได้ มีขี้โกรธ คลั่งไคร้หลงไหลบางอย่าง สนุกสุขสุดโต่ง

2) ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไร้สาระ

3) มีผู้ตามที่ไร้ความคิด (Foolish Followers)7. ผู้นำใจดำ (Callous Leadership1)

- ผู้นำที่ขาดความเมตตากรุณาปราณี ไม่สนใจความต้องการของคนอื่นที่เป็นผู้ตาม กลุ่มหรือองค์กร

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ไม่ให้เกียรติผู้ตาม

2) ไม่ยืดหยุ่น (Inflexible) ขาดความเห็นอก เห็นใจ (Empathy)

3) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความโลภ (greed) และอัตตา (Ego)

4) หลงตัวเอง

5) เก่งงานแต่ไม่เก่งคน (เข่นงาน โดยการเข่นคน)8. ผู้นำทุจริต (Corrupt leadership)

- มีผู้นำและผู้ตามบางส่วนที่ชอบโกหก หลอกลวง ขโมย โกง เกินกว่าที่สังคมยอมรับ สนใจประโยชน์ตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความโลภ ละโมบ อยากได้คนชมเชยยกย่อง (หาเสียง)

2) หาประโยชน์ใส่พรรคพวกเพื่อนฝูงและครอบครัวตัวเอง

3) หลงตัวเอง (Narcissistic)

4) อยากเป็นใหญ่มักใหญ่ใฝ่สูง

5) มีผู้ตามที่มักมาก ยกเว้น กลุ่มภายใน9. ผู้นำเห็นแก่ตัว (Insular leadership)

- ไม่สนใจผลประโยชน์ คนนอกกลุ่ม ภายในกลุ่มที่ตนเองบริหารรับผิดชอบอยู่

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) เห็นแก่ตัว (Selfish) และเอาแต่ใจตัวเอง (Self-righteous)

2) มองมนุษย์แบบจับผิด (Discriminatory View)

3) ขาดผู้ตามที่เกี่ยวข้อง

4) มีผู้ตามแบบชาตินิยม (Nationalistic) รักชาติ (Patriotic) จนลืมนึกถึงเหตุผลความถูกต้อง10. ผู้นำที่โหดร้าย (Evil leadership)

- เป็นผู้นำและผู้ตามจำนวนหนึ่งที่ที่โหดเหี่ยวมทารุณโหดร้าย (brutal) พวกเขาใช้ความปวดร้าว เจ็บปวด เจ็บแสบร้าวหัวใจเป็นเครื่องมือนำไปสู่อำนาจ ทำให้เกิดเบียดเบียนทั้งทางกายและจิตใจ

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ขาดการควบคุมตัวเอง

2) มีความสามารถพิเศษ (Charismatic) แบบสุดๆ และหลงตัวเองแบบสุดๆ

3) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความละโมบ

4) มีผู้ตามที่มีความโหดร้ายและความหวานกลัว (fearful) คละเคล้ากัน

5) ผู้ตามเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลง11. กฎของผู้ตาม (Role of followers)

- หากไม่มีผู้ตามที่เป็นแบบนั้น ผู้นำจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้นำที่ดี (good leader) และผู้นำที่เลวร้าย (bad leader) เพราะผู้นำทำงานผ่านลูกน้องที่เป็นผู้ตาม

- ผู้นำและผู้ตามนั้นมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องผู้นำที่เลวร้าย12. การปรับปรุงตัวของผู้นำไปสู่ผู้นำที่ดีงาม (Strengthen to be good leader)

ผู้นำที่มีจดอ่อนสามารถปรับปรุงตัวเองได้ให้เป็นผู้นำที่ดีงามได้ ดังนี้

1) จะถูกกำหนดด้วยเวลาที่ครองอำนาจ ( tenure) หากมีเวลาพอก็จะปรับปรุงตัวได้

2) กระจายอำนาจ (Share power) อย่าใช้อำนาจคนเดียว

3) อย่าเชื่อตัวเองมากนักฟังคนอื่นบ้าง

4) จงค้นหาความจริงและรักษาสัจจะ (real)

5) ชดเชยบางอย่างสำหรับจุดอ่อนตัวเอง

6) จงปรับตัวให้สมดุลพอดีพอประมาณ (balance)

7) จดจำภารกิจตัวเองให้ดีว่ามีแค่ไหนต้องทำอะไรบ้าง

8) ทำร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดี

9) พัฒนาตัวเองโดยให้ระบบพัฒนาบุคคล

10) จงมีความคิดสร้างสรรค์

11) จงเข้าใจและควบคุมความอยาก (appetites) ของตัวเองไม่ให้น่าเกลียด

12) จงฟังเสียงสะท้อนกลับ (Reflective) โดยฟังความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้าง

ที่มา Barbara Kellerman13. บทสรุปส่งท้าย

การศึกษาผู้นำที่เลวร้าวนั้นสำหรับผู้นำก็เอาไว้พิจารณาตัวเองว่าตนเองเป็นผู้นำที่ดีหรือเลวและจะยังคงความเลวร้ายต่อไป โดยคิดว่าตนเองทำถูกต้องแล้วหรือจะปรับตัวใหม่ให้เป็นผู้นำที่ดี

สำหรับผู้ตามก็เช่นกัน ท่านกำลังจะผลักดัน พยุงให้ผู้นำเป็นคนแย่เล้วร้าย โดยการยุแหย่หรือตอบสนองช่วยกันทำความไม่ดีโดยเห็นแก่ความโลภ ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมหรือจะมาทำเพื่อส่วนรวมจะมาปรับปรุงตัวเองหรือจะช่วยกันเตือนผู้นำแบบไหนดี

สำหรับบุคคลทั่วไปก็จะเป็นแนวในการคัดเลือกลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำแบบไหนดีไม่หลงผิดไปกับผู้นำที่เลวว่าเป็นผู้นำที่ดีและผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่เลว

ผู้นำไม่มีทางเดินต่อไปได้หากขาดเสียงสนับสนุนจากลูกน้องคนได้การปกครองหรือประชาชนส่วนใหญ่ การควบคุมอำนาจด้วยปลายกระบอกปืน ไม่จีรับ พอเสื่อมอำนาจก็จะมีกลุ่มคนมาปฎิวัติยึดอำนาจกลับคืนมาให้ประชาชนการใช้บารมีย่อมจะยั่งยืนกว่า ผู้นำที่ดีต้องใช้บารมีมากกว่าใช้อำนาจจึงจะยั่งยืน
ดัดแปลงมาจาก
บริหารเชิงผลิภูมิปัญญา
Management by Budding Wisdom
สมหวัง วิทยาปัญญานนท์
--------------------------------------------------------------------------------
***** แล้วเรามาดูว่าหน่วยงาน2หน่วยที่ผมจะกล่าวถึง มี"ผู้นำที่แสนเลวร้าย" หรือมี"ผู้นำที่แสนดีครับ"*****
--------------------------------------------------------------------------------

หน่วยงานแรกเป็นหน่วยงานใหญ่ มีผู้นำหน่วยงาน หรือผู้นำองค์กรที่กำลังโด่งดังในกระดานสนทนามา 1 เดือนเต็ม คุณสมบัติของผู้นำท่านนี้ผมคงไม่ต้องกล่าวรายละเอียดอีก เพราะรู้ๆกันดีว่าเป็นเช่นใด ลองมาดูกันว่าหน่วยงานนี้มี"ผู้นำที่ดี" หรือ"ผู้นำที่แสนเลว"โดยดูจากเนื้อความที่ผมโพสมานี้ ประกอบกับที่ท่านอาจารย์อานนท์ได้กล่าวมาทั้งหมดในกระทู้ฮ๊อทฮิตติดลมบนเรื่อง.....


"ข่าวสำคัญสำหรับทุกคนในคณะแพทยศาสตร์ดังหนังสือแนบท้าย"ธรรมาภิบาลและคุณธรรมของผู้นำองค์กร จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญ มาสู่องค์กรแล : jr ( 17:05:14 2013-04-02 , ตอบ 63, อ่าน 11248 ) ป้ายมาตอนโพสกระทู้นี้มีผู้เข้าอ่านเวลา 22.30น วันพฤหัสฯที่16 พฤษภาคม 2556"

อีกหน่วยงานหนึ่งเป็นหน่วยงานเล็ก เคยเขียนไว้แล้วในกระทู้.....
"มาดูว่า องค์กรของคุณมี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ ผู้นำที่เลวร้าย เป็นเช่นใด : jr ( 20:05:33 2013-05-08 , ตอบ 3, อ่าน 805 ) ป้ายมาตอนโพสกระทู้นี้มีผู้เข้าอ่านเวลา 22.30น วันพฤหัสฯที่16 พฤษภาคม 2556" รายละเอียดของหน่วยงานนี้เป็นดังนี้ครับ

องค์กรนี้มี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ


องค์กรที่มีทีมบริหารเป็นสาวแก่ 4 สาว,สูตรสำเร็จ 3สาวแก่ป.(สาวแก่แปลก1,2,3)กับ1สาวแก่ ส.(สาวแก่ผู้น่าสงสาร) ขอย้ำว่า สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริงครับ กำลังบริหารองค์กรให้ตกต่ำแบบไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์

องค์ประกอบของทีมบริหารขององค์กรนี้มีดังนี้ครับ


1.หัวหน้าองค์กร มีนามว่า"สาวแก่แคระ ป."(สาวแก่แคระแปลก1)
ความสููงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่50ของความสูงเฉลี่ยของสาวทั่วไป
หน้ามองโกลอยด์ หัวและสมองเล็กแต่ชาญฉลาดในการคิดแผนการที่ล้ำลึก
เสียงดังก้องใส ส่งเสียงเจื่อยแจ่วน่าฟัง และน่าเชื่อถือแด่ผู้คนที่ไม่รู้จักนิสัยและสันดานที่แท้จริงของเธอ กลั่นแกล้งทุกคนที่จะมาขัดขวางประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก (Callous, Rigid, Evil, Insular, Incompetent, Discriminatory View, Fearful, Narcissistic)
ลิ้นมีลักษณะเลี่ยนและลื่นเนื่องจากต้องใช้ในการเลียเป็นอาจิณ
นิสัยเด่นคือมีความมักใหญ่ใฝ่สูง เนรคุณครูบาอาจารย์
ทำได้ทุกอย่างโดยไม่แคร์ใครๆแม้สิ่งที่ตนได้มานั้น จะได้มาโดยการใช้วิชามาร จุดเด่นคือ ไม่มีอะไรน่ามองเลยสักอย่างในตัวเธอ
คนปกติทั่วๆไปมักมองไม่เห็นเธอเมื่อเดินสวนทางกัน
เพราะจะมองเลยข้ามหัวอันกลมเล็กของเธอไป.


2. คู่หูหรือเป็นคู่เชิดหุ่นให้กันและกันกับหัวหน้าองค์กร
มีนามว่า"สาวแก่ขาเดี้ยง ส."(สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสาร) อาจเรียกรวม2สาวแก่นี้ว่า "สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก"
สาวแก่นี้เวลาเดินจะดูสง่างามตามแบบฉบับสาวแก่ขาเดี้ยง
หน้าตาโดดเด่นตรงหน้ากลมแบนดุจดวงจันทร์เต็มดวง
ตาโตน่าสงสารและเว้าวอน ผิวขาวเหลืองเนื่องจากเธอชอบประทินผิวด้วยสกินแคร์บำรุงผิวพรรณ รูปร่างท้วมพอประมาณ เวลาพูดเสียงกึกก้องขึ้นจมูก นิสัยไม่จริงใจ การพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมา
สิ่งที่เธอชอบกินและกลืนมากที่สุดคือน้ำลายหรือเสมหะตนเอง
ถึงแม้เธอจะถ่มทิ้งลงดินแล้วเธอจะเลียขึ้นมากินใหม่ได้อย่างยิ้มแย้มและไม่เคอะเขิน นิสัยเด่นสุดคือการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดทุกเรื่อง ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) เรื่องใดไม่ดีจะโทษผู้อื่น เรื่องดีเธอจะรีบรับไว้เอง แบบที่รู้ๆกันว่า เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น


3. รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นเงาตามตัว2สาวแก่"สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก" รวมตัวเป็น3สาวแก่ ที่เรียกว่า"แก่ แก่ แก่"(สาวแก่2ป.,1ส.) เธอคนนี้มีลักษณะเด่นคือ "สาวแก่หน้าธาลัสซีเมีย ป."(สาวแก่หน้าธาลัสซีเมียแปลก 2) นิสัยเธอชอบกร่างวางอำนาจคิดว่าตนเองใหญ่โตมากมาย เวลาเป็นกรรมการใดๆชอบตำหนิคนอื่นลับหลังอยู่เป็นนิจ หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุด ชอบประจบสอพลอจนเป็นนิสัย ส่งเสียงแก่ๆและเสียงดังชัดถ่อยชัดคำ


4.รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นสาวแก่น้องใหม่มาแรงที่เรียกว่า"สาวแก่นกหัวฟู2หัว.ป."(สาวแก่นกหัวฟู2หัว แปลก 3) เธอมาจากสวรรค์ชั้น 12 โดยมีกระแสข่าวมาว่า ถูกคนจะเอาเรื่องๆการรักษาที่ไม่ได้เรื่อง ชอบเสพโลหิตเป็นประจำ เป็นสาวที่มาแรงแบบดาวแก่พุ่งแรง จุดเด่น หน้ากลมแบนดุจส้มแป้น
เสียงแหบเล็กต่ำๆสูงๆแบบดูไพเราะสุภาพแต่น่ารำคราญ หัวฟู นิสัยส่วนตัว
เป็นคนที่อยู่เป็น เห็นแก่ตัว (Insular) ปรับตัวเข้ากับหมู่คนได้เยี่ยมโดยเฉพาะถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเธอสู้ตาย! สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือ
“ตำแหน่งเล็กๆเธอไม่สน แต่ตำแหน่งใหญ่ๆเธอเอา
งานลำบากๆเธอไม่สน แต่งานสบายๆเธอเอา”

Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-16 , Time : 22:46:17 , From IP : mx-ll-49.49.96-230.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 1
   องค์กรนี้มี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ


องค์กรที่มีทีมบริหารเป็นสาวแก่ 4 สาว,สูตรสำเร็จ 3สาวแก่ป.(สาวแก่แปลก1,2,3)กับ1สาวแก่ ส.(สาวแก่ผู้น่าสงสาร) ขอย้ำว่า สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริงครับ กำลังบริหารองค์กรให้ตกต่ำแบบไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์

องค์ประกอบของทีมบริหารขององค์กรนี้มีดังนี้ครับ


1.หัวหน้าองค์กร มีนามว่า"สาวแก่แคระ ป."(สาวแก่แคระแปลก1)
ความสููงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่50ของความสูงเฉลี่ยของสาวทั่วไป
หน้ามองโกลอยด์ หัวและสมองเล็กแต่ชาญฉลาดในการคิดแผนการที่ล้ำลึก
เสียงดังก้องใส ส่งเสียงเจื่อยแจ่วน่าฟัง และน่าเชื่อถือแด่ผู้คนที่ไม่รู้จักนิสัยและสันดานที่แท้จริงของเธอ กลั่นแกล้งทุกคนที่จะมาขัดขวางประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก (Callous, Rigid, Evil, Insular, Incompetent, Discriminatory View, Fearful, Narcissistic)
ลิ้นมีลักษณะเลี่ยนและลื่นเนื่องจากต้องใช้ในการเลียเป็นอาจิณ
นิสัยเด่นคือมีความมักใหญ่ใฝ่สูง เนรคุณครูบาอาจารย์
ทำได้ทุกอย่างโดยไม่แคร์ใครๆแม้สิ่งที่ตนได้มานั้น จะได้มาโดยการใช้วิชามาร จุดเด่นคือ ไม่มีอะไรน่ามองเลยสักอย่างในตัวเธอ
คนปกติทั่วๆไปมักมองไม่เห็นเธอเมื่อเดินสวนทางกัน
เพราะจะมองเลยข้ามหัวอันกลมเล็กของเธอไป.


2. คู่หูหรือเป็นคู่เชิดหุ่นให้กันและกันกับหัวหน้าองค์กร
มีนามว่า"สาวแก่ขาเดี้ยง ส."(สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสาร) อาจเรียกรวม2สาวแก่นี้ว่า "สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก"
สาวแก่นี้เวลาเดินจะดูสง่างามตามแบบฉบับสาวแก่ขาเดี้ยง
หน้าตาโดดเด่นตรงหน้ากลมแบนดุจดวงจันทร์เต็มดวง
ตาโตน่าสงสารและเว้าวอน ผิวขาวเหลืองเนื่องจากเธอชอบประทินผิวด้วยสกินแคร์บำรุงผิวพรรณ รูปร่างท้วมพอประมาณ เวลาพูดเสียงกึกก้องขึ้นจมูก นิสัยไม่จริงใจ การพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมา
สิ่งที่เธอชอบกินและกลืนมากที่สุดคือน้ำลายหรือเสมหะตนเอง
ถึงแม้เธอจะถ่มทิ้งลงดินแล้วเธอจะเลียขึ้นมากินใหม่ได้อย่างยิ้มแย้มและไม่เคอะเขิน นิสัยเด่นสุดคือการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดทุกเรื่อง ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) เรื่องใดไม่ดีจะโทษผู้อื่น เรื่องดีเธอจะรีบรับไว้เอง แบบที่รู้ๆกันว่า เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น


3. รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นเงาตามตัว2สาวแก่"สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก" รวมตัวเป็น3สาวแก่ ที่เรียกว่า"แก่ แก่ แก่"(สาวแก่2ป.,1ส.) เธอคนนี้มีลักษณะเด่นคือ "สาวแก่หน้าธาลัสซีเมีย ป."(สาวแก่หน้าธาลัสซีเมียแปลก 2) นิสัยเธอชอบกร่างวางอำนาจคิดว่าตนเองใหญ่โตมากมาย เวลาเป็นกรรมการใดๆชอบตำหนิคนอื่นลับหลังอยู่เป็นนิจ หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุด ชอบประจบสอพลอจนเป็นนิสัย ส่งเสียงแก่ๆและเสียงดังชัดถ่อยชัดคำ


4.รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นสาวแก่น้องใหม่มาแรงที่เรียกว่า"สาวแก่นกหัวฟู2หัว.ป."(สาวแก่นกหัวฟู2หัว แปลก 3) เธอมาจากสวรรค์ชั้น 12 โดยมีกระแสข่าวมาว่า ถูกคนจะเอาเรื่องๆการรักษาที่ไม่ได้เรื่อง ชอบเสพโลหิตเป็นประจำ เป็นสาวที่มาแรงแบบดาวแก่พุ่งแรง จุดเด่น หน้ากลมแบนดุจส้มแป้น
เสียงแหบเล็กต่ำๆสูงๆแบบดูไพเราะสุภาพแต่น่ารำคราญ หัวฟู นิสัยส่วนตัว
เป็นคนที่อยู่เป็น เห็นแก่ตัว (Insular) ปรับตัวเข้ากับหมู่คนได้เยี่ยมโดยเฉพาะถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเธอสู้ตาย! สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือ
“ตำแหน่งเล็กๆเธอไม่สน แต่ตำแหน่งใหญ่ๆเธอเอา
งานลำบากๆเธอไม่สน แต่งานสบายๆเธอเอา”


Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-16 , Time : 22:54:44 , From IP : mx-ll-49.49.96-230.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 2
   ขอต่อต้านผู้นำที่แสนเลวและผู้นำที่ชั่วช้าทุกคน

Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-21 , Time : 20:12:44 , From IP : 49.231.97.182


ความคิดเห็นที่ : 3
   ขอมอบช่อดอกไม้2ช่อนี้แก่"ผู้นำที่แสนเลวร้ายกับนโยบายที่แสนเลวร้ายเช่นกัน"

Posted by : jr , E-mail : (Jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-21 , Time : 20:34:30 , From IP : 49.231.97.182


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น