ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

มาดูว่า องค์กรของคุณมี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ ผู้นำที่เลวร้าย เป็นเช่นใด


   
ผู้นำที่เลวร้าย

Bad Leadership1. คำนิยาม (Definition)

***ผู้นำที่เลวร้าย (Bad Leadership) คือ ผู้นำที่ไม่มีประสิทธิภาพ (ineffective) ในการบริหารงานและขาดจริยธรรมศิลธรรม (Unethical) ไม่มีธรรมาภิบาล( Good Governance)

ผู้นำที่ไร้ประสิทธิภาพ คือล้มเหลวในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งคาดหวังที่จะเป็น

***ผู้นำที่ขาดศิลธรรม คือล้มเหลวในการแยกดีชั่วออกจากกัน (เห็นกงจักรเป็นดอกบัว) เห็นความชั่วเป็นความดี เห็นความดีเป็นสิ่งที่ไร้สาระ ทำสิ่งโง่ เสียเปรียบ2. ทำไมต้องเรียนรู้เรื่องผู้นำที่เลวร้าย (Why)

- เพื่อเตือนให้ผู้นำที่เลวร้ายล้มเลิกในการนำไปสู่ทางที่ผิด

- เพื่อสอนให้ผู้นำสอนกันเองแบบผิดๆ และมีทายาทลูกศิษย์ดำเนินการต่อ

- เพื่อให้สังคมอยู่ในภายใต้ผู้นำที่ดีอันนำไปสู่สังคมร่มเย็นเป็นสุข3. ความเลวร้าย 7 อย่าง (Keller man , S Typology)

การจำแนกผู้นำเลวร้าย 7 อย่าง แบ่งเป็นไร้ประสิทธิภาพ 3 และขาดศิลธรรม 4 รวมเป็น 7 ดังนี้

กลุ่มไร้ประสิทธิภาพมี

1. ไร้ความสามารถ (Incompetent) คือ ขาดทักษะในการรักษาสิ่งดีๆ ให้ยั่งยืน หรือดีขึ้นเรื่อยๆ

2. แข็งกร้าว (Rigid) คือ แข็งแบบยอมหักไม่ยอมงอ ยากที่จะเปลี่ยนแปลงความคิดเดิมๆ ของตัวเอง ทั้งข้อมูลและยากที่จะทำสิ่งใหม่ๆ ให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

3. อารมณ์เสียบ่อย (Intemperate) คือ ขาดการควบคุมอารมณ์ของตัวเอง (หากโมโหง่าย ก็ไร้เหตุผลในการตัดสินใจ) ชอบตบหัว หยิก ตี เตะ ด่าทอ ผู้ที่ด้อยกว่าหรือผู้ใต้บังคับบัญชา

4. ใจดำ (Callous) คือ ขาดความเมตตากรุณาปราณี ใจดำ (ไม่ช่วย)

5. ทุจริต (Corrupt) คือ เน้นแต่ผลประโยชน์ตัวเองและพวกพ้องพรรคพวกมองส่วนรวมน้อยหรือเอาแค่บังหน้าหรือแค่หาเสียงชอบโกหกหลอกลวงและฉ้อโกงเพื่อให้ได้ประโยช์ในทางประพฤติมิชอบ

6. เห็นแก่ตัว (Insular) คือ เห็นแก่ตัว ไม่สนใจ สิทธิภาพ เสรีภาพ สวัสดิการของคนกลุ่มอื่นหรือส่วนรวม (เห็นแก่ตัวอาจไม่ทุจริตก็ได้)

7. โหดร้าย (Evil) คือ ชอบเบียดเบียนคนอื่นทำสิ่งชั่วร้ายได้อย่างเห็นเป็นปกติธรรมดา อาจสั่งให้ฆ่าคนได้ ทำช่วยบ้านเมืองของอีกฝ่ายได้ (ซ้ำเติม กดขี่)4. ผู้นำที่ไร้ความสามารถ (Incompetent Leadership)

- ไร้ความสามารถนำการเปลี่ยนแปลงไปสู่มิติที่ดีๆ ได้

- มี 3 ประเภท คือ

1) ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) ไม่สนใจแก้ปัญหามองปัญหาไม่เป็นปัญหา มองปัญหาเป็นเรื่องของคนอื่น

2) เป็นคนชอบขุ่นเคืองใจ (Resentful man) มองอะไรๆ ก็ไม่พอใจบ่นออกมาแต่แก้ปัญหาไม่ได้

3) หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุดคนอื่นแย่ขาดการให้คนอื่นมีส่วนร่วม5. ผู้นำที่แข็งกร้าว (Rigid leadership)

- ผู้นำและผู้ตามบางส่วนที่แข็งกร้าวไม่ยอมคนแม้ว่าเขาจะเป็นคนมีความสามารถแต่ก็ไม่สามารถ แต่ก็ไม่สามารถปรับไปสู่ความคิดใหม่ๆ ได้รวมถึงข้อมองใหม่ๆ เมื่อถึงเวลาต้องเปลี่ยนแปลงก็ไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด

2) มองไม่เห็นภาพรวมทั้งหมด

3) อารมณ์เสีย

4) มีอัตตาสูง (เอาตัวเองเป็นหลัก)

5) ยอมให้กฎงอได้ (หากกฎตัวเองแข็งกว่า)6. ผู้นำเจ้าอารมณ์ (Intemperate Leadership)

- ขาดการความคุมอารมณ์ตัวเอง

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ควบคุมตัณหา (Passion) มีโลภ โกรธ หลงไม่ค่อยได้ มีขี้โกรธ คลั่งไคร้หลงไหลบางอย่าง สนุกสุขสุดโต่ง

2) ใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไร้สาระ

3) มีผู้ตามที่ไร้ความคิด (Foolish Followers)7. ผู้นำใจดำ (Callous Leadership1)

- ผู้นำที่ขาดความเมตตากรุณาปราณี ไม่สนใจความต้องการของคนอื่นที่เป็นผู้ตาม กลุ่มหรือองค์กร

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ไม่ให้เกียรติผู้ตาม

2) ไม่ยืดหยุ่น (Inflexible) ขาดความเห็นอก เห็นใจ (Empathy)

3) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความโลภ (greed) และอัตตา (Ego)

4) หลงตัวเอง

5) เก่งงานแต่ไม่เก่งคน (เข่นงาน โดยการเข่นคน)8. ผู้นำทุจริต (Corrupt leadership)

- มีผู้นำและผู้ตามบางส่วนที่ชอบโกหก หลอกลวง ขโมย โกง เกินกว่าที่สังคมยอมรับ สนใจประโยชน์ตัวเองมากกว่าประโยชน์ส่วนร่วม

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความโลภ ละโมบ อยากได้คนชมเชยยกย่อง (หาเสียง)

2) หาประโยชน์ใส่พรรคพวกเพื่อนฝูงและครอบครัวตัวเอง

3) หลงตัวเอง (Narcissistic)

4) อยากเป็นใหญ่มักใหญ่ใฝ่สูง

5) มีผู้ตามที่มักมาก ยกเว้น กลุ่มภายใน9. ผู้นำเห็นแก่ตัว (Insular leadership)

- ไม่สนใจผลประโยชน์ คนนอกกลุ่ม ภายในกลุ่มที่ตนเองบริหารรับผิดชอบอยู่

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) เห็นแก่ตัว (Selfish) และเอาแต่ใจตัวเอง (Self-righteous)

2) มองมนุษย์แบบจับผิด (Discriminatory View)

3) ขาดผู้ตามที่เกี่ยวข้อง

4) มีผู้ตามแบบชาตินิยม (Nationalistic) รักชาติ (Patriotic) จนลืมนึกถึงเหตุผลความถูกต้อง10. ผู้นำที่โหดร้าย (Evil leadership)

- เป็นผู้นำและผู้ตามจำนวนหนึ่งที่ที่โหดเหี่ยวมทารุณโหดร้าย (brutal) พวกเขาใช้ความปวดร้าว เจ็บปวด เจ็บแสบร้าวหัวใจเป็นเครื่องมือนำไปสู่อำนาจ ทำให้เกิดเบียดเบียนทั้งทางกายและจิตใจ

- คุณสมบัติที่สำคัญมี

1) ขาดการควบคุมตัวเอง

2) มีความสามารถพิเศษ (Charismatic) แบบสุดๆ และหลงตัวเองแบบสุดๆ

3) ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้วยความละโมบ

4) มีผู้ตามที่มีความโหดร้ายและความหวานกลัว (fearful) คละเคล้ากัน

5) ผู้ตามเป็นกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนแปลง11. กฎของผู้ตาม (Role of followers)

- หากไม่มีผู้ตามที่เป็นแบบนั้น ผู้นำจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งผู้นำที่ดี (good leader) และผู้นำที่เลวร้าย (bad leader) เพราะผู้นำทำงานผ่านลูกน้องที่เป็นผู้ตาม

- ผู้นำและผู้ตามนั้นมีส่วนร่วมรับผิดชอบในเรื่องผู้นำที่เลวร้าย12. การปรับปรุงตัวของผู้นำไปสู่ผู้นำที่ดีงาม (Strengthen to be good leader)

ผู้นำที่มีจดอ่อนสามารถปรับปรุงตัวเองได้ให้เป็นผู้นำที่ดีงามได้ ดังนี้

1) จะถูกกำหนดด้วยเวลาที่ครองอำนาจ ( tenure) หากมีเวลาพอก็จะปรับปรุงตัวได้

2) กระจายอำนาจ (Share power) อย่าใช้อำนาจคนเดียว

3) อย่าเชื่อตัวเองมากนักฟังคนอื่นบ้าง

4) จงค้นหาความจริงและรักษาสัจจะ (real)

5) ชดเชยบางอย่างสำหรับจุดอ่อนตัวเอง

6) จงปรับตัวให้สมดุลพอดีพอประมาณ (balance)

7) จดจำภารกิจตัวเองให้ดีว่ามีแค่ไหนต้องทำอะไรบ้าง

8) ทำร่างกายและจิตใจให้มีสุขภาพดี

9) พัฒนาตัวเองโดยให้ระบบพัฒนาบุคคล

10) จงมีความคิดสร้างสรรค์

11) จงเข้าใจและควบคุมความอยาก (appetites) ของตัวเองไม่ให้น่าเกลียด

12) จงฟังเสียงสะท้อนกลับ (Reflective) โดยฟังความรู้สึกนึกคิดของคนรอบข้าง

ที่มา Barbara Kellerman13. บทสรุปส่งท้าย

การศึกษาผู้นำที่เลวร้าวนั้นสำหรับผู้นำก็เอาไว้พิจารณาตัวเองว่าตนเองเป็นผู้นำที่ดีหรือเลวและจะยังคงความเลวร้ายต่อไป โดยคิดว่าตนเองทำถูกต้องแล้วหรือจะปรับตัวใหม่ให้เป็นผู้นำที่ดี

สำหรับผู้ตามก็เช่นกัน ท่านกำลังจะผลักดัน พยุงให้ผู้นำเป็นคนแย่เล้วร้าย โดยการยุแหย่หรือตอบสนองช่วยกันทำความไม่ดีโดยเห็นแก่ความโลภ ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวมหรือจะมาทำเพื่อส่วนรวมจะมาปรับปรุงตัวเองหรือจะช่วยกันเตือนผู้นำแบบไหนดี

สำหรับบุคคลทั่วไปก็จะเป็นแนวในการคัดเลือกลงคะแนนเลือกตั้งผู้นำแบบไหนดีไม่หลงผิดไปกับผู้นำที่เลวว่าเป็นผู้นำที่ดีและผู้นำที่ดีเป็นผู้นำที่เลว

ผู้นำไม่มีทางเดินต่อไปได้หากขาดเสียงสนับสนุนจากลูกน้องคนได้การปกครองหรือประชาชนส่วนใหญ่ การควบคุมอำนาจด้วยปลายกระบอกปืน ไม่จีรับ พอเสื่อมอำนาจก็จะมีกลุ่มคนมาปฎิวัติยึดอำนาจกลับคืนมาให้ประชาชนการใช้บารมีย่อมจะยั่งยืนกว่า ผู้นำที่ดีต้องใช้บารมีมากกว่าใช้อำนาจจึงจะยั่งยืน

บริหารเชิงผลิภูมิปัญญา
Management by Budding Wisdom


สมหวัง วิทยาปัญญานนท์


Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-08 , Time : 20:05:33 , From IP : mx-ll-223.204.178-190.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 1
   เห็นด้วยทุกข้อครับ

สาเหตุ 7 ประการที่พนักงานลาออก

1. งานหรือองค์กรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง
2. งานที่ทำไม่ถนัด (คนไม่เหมาะกับงานนั้น)
3. สอนงานและให้ข้อมูลย้อนกลับน้อย (หรือไม่มีเลย)
4. โอกาสเติบโตและก้าวหน้าน้อย
5. ไม่มีใครเห็นคุณค่าและความสำคัญ (ไม่มีตัวตนในองค์กร)
6. งานเครียดทำให้ขาดสมดุลชีวิต
7. หมดศรัทธาในผู้นำ

ต้นทุนในการสูญเสียบุคลากรหนึ่งคนเทียบเท่ากับเงินเดือนหนึ่งปีของบุคคลผู้ลาออกไป
------------------------------------------------------------------------------------

ของผมเหตุผลที่ทำให้ทุกคนลาออกเพราะ(เรียงตามความแรงของข้อครับ)

7.หมดศรัทธาในผู้นำ (ผู้นำไม่มีธรรมาภิบาล,ขาดคุณธรรม,จริยธรรม,สร้างภาพ,เป็นคนประจบสอพลอและผู้นำชอบคนประเภทเดียวกับผู้นำ )
1.งานหรือองค์กรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง(เล่นพรรคพวกอย่างรุนแรงยิ่งกว่าระบบการเมืองระดับประเทศ เพื่อให้ผู้นำปกครองหรือเผด็จการได้สำเร็จในการเป็นผู้นำองค์กรที่ตนเองเป็นผู้นำ)
5.ไม่มีใครเห็นคุณค่าและความสำคัญ (ไม่ให้โอกาสพัฒนาแด่ผู้ที่ตั้งใจทำงาน,ไม่มีตัวตนในองค์กร และผู้นำปฏิบัติตนแบบข้อที่1.)

ข้ออื่นๆเป็นองค์ประกอบที่น้อยสำหรับผมครับ

Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-07 , Time : 13:00:10 , From IP : 172.29.14.62


---------------------------------------------------------------------------------ผมมีเมล์จากศิษย์เก่าที่เมล์มาคุย มีหลายๆฉบับจะพูดถึงผู้นำองค์กรในมุมมองของคนภายนอกและเคยศรัทธาองค์กรยิ่งมาก่อน

แต่อ่านจากเมล์นี้พอสรุปได้ว่าการเสื่อมศรัทธาในองค์กรมักเกิดจากข้อต่อไปนี้มากๆครับคือข้อ(เรียงตามความแรงของข้อครับ)

7.หมดศรัทธาในผู้นำ (ผู้นำไม่มีธรรมาภิบาล,ขาดคุณธรรม,จริยธรรม,สร้างภาพ,เป็นคนประจบสอพลอและผู้นำชอบคนประเภทเดียวกับผู้นำ )
1.งานหรือองค์กรไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง(เล่นพรรคพวกอย่างรุนแรงยิ่งกว่าระบบการเมืองระดับประเทศ เพื่อให้ผู้นำปกครองหรือเผด็จการได้สำเร็จในการเป็นผู้นำองค์กรที่ตนเองเป็นผู้นำ)
5.ไม่มีใครเห็นคุณค่าและความสำคัญ (ไม่ให้โอกาสพัฒนาแด่ผู้ที่ตั้งใจทำงาน,ไม่มีตัวตนในองค์กร และผู้นำปฏิบัติตนแบบข้อที่1.)

ข้ออื่นๆเป็นองค์ประกอบที่น้อยสำหรับผมครับ
------------------------------------------------------------------------------------
ต่อไปนี้เป็นเมล์ที่ส่งถึงผม แต่ผมต้องขออนุญาติปิดบังชื่อบุคคลที่2,3,4,5,6,7,8,9...ที่ถูกกล่าวถึงในเมล์ออกนะครับ
------------------------------------------------------------------------------------
Subject: เป็นกำลังใจให้ครับ
From: ".................................." <...............................>
Date: Thu, May 2, 2013 ,...... pm
To: jittawat.r@psu.ac.th
Priority: Normal
Create Filter: Automatically | From | To | Subject
Options: View Full Header | View Printable Version | Download this as a file| Add to Addressbook | View as HTML

------------------------------------------------------------------------------------
สวัสดีครับอาจารย์จิตวัตที่เคารพ ผมหมอ.....ครับ
เป็นลูกศิษย์อาจารย์ครับ ผมอ่านกระทู้แล้วเป็นห่วงคณะ......มากๆ ครับ
เพราะตั้งแต่ยุคเสื่อมคืออาจารย์......... ที่มีการโ_งกินอย่างมาก ทำให้คณะเสียชื่อมากๆและเล่นพรรคพวกที่สุด เท่าที่ได้ยินมาทั้งทีมคือ อาจารย๋...... ,อาจารย์.......,อาจารย์........, อาจารย์......... และ......เก่า เป็นทีมเดียวกันครับ

พอตอนหลังทราบว่าเปลี่ยนเป็นอาจารย์......... คิดว่าจะดีมากๆ
แต่ที่ได้ติดตามทางเวปบอร์ด ก็รู้สึกตกใจมาก ว่าคณะ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


ยังไงก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์อานนท์กับอาจารย์ด้วยนะครับ
และไม่ทราบว่าอาจารย์......ยังยืนอยู่ข้างอาจารย์อานนท์หรือเปล่าครับ เพราะเห็นเงียบๆ ไม่เห็นมาช่วยเชียร์เลยครับขอบคุณครับหมอ......Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-08 , Time : 20:09:12 , From IP : mx-ll-223.204.178-190.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 2
   ตลกขำๆมาฝาก :อ่านเพื่อผ่อนคลายและตลกๆยามค่ำครับ :

เนื่องจากท่านผู้มีเกียรติจำนวนมากขอให้ผมนำมาโพสใหม่เนื่องจากยังไม่ได้อ่าน จึงขอนำมาโพสใหม่ครับ:

สถานะการณ์ เหตุการณ์ บุคคล เป็นสิ่งจำลองขึ้นมาทั้งสิ้นครับ

สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและโปรดอย่าเข้ามากล่าวหาผม หรือว่าผม ว่าเขียนกระแนะกระแหนหรือประชดประชันใครทั้งสิ้น ผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อให้ผู้อ่านเกิดความแตกแยกในองค์กร ความแตกแยกในองค์กรจะเกิดขึ้นได้จากตัวท่านเองและตัวผู้นำองค์กรครับ การอ่านข้อความด้านล่างเพียงแค่นี้ทำไม่ได้แน่นอนครับ

เป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างขึ้นมาในสังคมสาวแก่ที่แปลกๆครับ

องค์กรนี้มี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ

องค์กรที่มีทีมบริหารเป็นสาวแก่ 4 สาว,สูตรสำเร็จ 3สาวแก่ป.(สาวแก่แปลก1,2,3)กับ1สาวแก่ ส.(สาวแก่ผู้น่าสงสาร) ขอย้ำว่า สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริงครับ กำลังบริหารองค์กรให้ตกต่ำแบบไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์

องค์ประกอบของทีมบริหารขององค์กรนี้มีดังนี้ครับ

1.หัวหน้าองค์กร มีนามว่า"สาวแก่แคระ ป."(สาวแก่แคระแปลก1)
ความสููงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่50ของความสูงเฉลี่ยของสาวทั่วไป
หน้ามองโกลอยด์ หัวและสมองเล็กแต่ชาญฉลาดในการคิดแผนการที่ล้ำลึก
เสียงดังก้องใส ส่งเสียงเจื่อยแจ่วน่าฟัง และน่าเชื่อถือแด่ผู้คนที่ไม่รู้จักนิสัยและสันดานที่แท้จริงของเธอ กลั่นแกล้งทุกคนที่จะมาขัดขวางประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก (Callous, Rigid, Evil, Insular, Incompetent, Discriminatory View, Fearful, Narcissistic)
ลิ้นมีลักษณะเลี่ยนและลื่นเนื่องจากต้องใช้ในการเลียเป็นอาจิณ
นิสัยเด่นคือมีความมักใหญ่ใฝ่สูง เนรคุณครูบาอาจารย์
ทำได้ทุกอย่างโดยไม่แคร์ใครๆแม้สิ่งที่ตนได้มานั้น จะได้มาโดยการใช้วิชามาร จุดเด่นคือ ไม่มีอะไรน่ามองเลยสักอย่างในตัวเธอ
คนปกติทั่วๆไปมักมองไม่เห็นเธอเมื่อเดินสวนทางกัน
เพราะจะมองเลยข้ามหัวอันกลมเล็กของเธอไป.

2. คู่หูหรือเป็นคู่เชิดหุ่นให้กันและกันกับหัวหน้าองค์กร
มีนามว่า"สาวแก่ขาเดี้ยง ส."(สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสาร) อาจเรียกรวม2สาวแก่นี้ว่า "สาวแก่ขาเดี้ยงแปลกเชิดหุ่นสาวแก่แคระผู้น่าสงสาร"
สาวแก่นี้เวลาเดินจะดูสง่างามตามแบบฉบับสาวแก่ขาเดี้ยง
หน้าตาโดดเด่นตรงหน้ากลมแบนดุจดวงจันทร์เต็มดวง
ตาโตน่าสงสารและเว้าวอน ผิวขาวเหลืองเนื่องจากเธอชอบประทินผิวด้วยสกินแคร์บำรุงผิวพรรณ รูปร่างท้วมพอประมาณ เวลาพูดเสียงกึกก้องขึ้นจมูก นิสัยไม่จริงใจ การพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมา
สิ่งที่เธอชอบกินและกลืนมากที่สุดคือน้ำลายหรือเสมหะตนเอง
ถึงแม้เธอจะถ่มทิ้งลงดินแล้วเธอจะเลียขึ้นมากินใหม่ได้อย่างยิ้มแย้มและไม่เคอะเขิน นิสัยเด่นสุดคือการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดทุกเรื่อง ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) เรื่องใดไม่ดีจะโทษผู้อื่น เรื่องดีเธอจะรีบรับไว้เอง แบบที่รู้ๆกันว่า เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น

3. รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นเงาตามตัว2สาวแก่"สาวแก่ขาเดี้ยงแปลกเชิดหุ่นสาวแก่แคระผู้น่าสงสาร" รวมตัวเป็น3สาวแก่ ที่เรียกว่า"แก่ แก่ แก่"(สาวแก่2ป.,1ส.) เธอคนนี้มีลักษณะเด่นคือ "สาวแก่หน้าธาลัสซีเมีย ป."(สาวแก่หน้าธาลัสซีเมียแปลก 2) นิสัยเธอชอบกร่างวางอำนาจคิดว่าตนเองใหญ่โตมากมาย เวลาเป็นกรรมการใดๆชอบตำหนิคนอื่นลับหลังอยู่เป็นนิจ หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุด ชอบประจบสอพลอจนเป็นนิสัย ส่งเสียงแก่ๆและเสียงดังชัดถ่อยชัดคำ

4.รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นสาวแก่น้องใหม่มาแรงที่เรียกว่า"สาวแก่นกหัวฟู2หัว.ป."(สาวแก่นกหัวฟู2หัว แปลก 3) เธอมาจากสวรรค์ชั้น 12 โดยมีกระแสข่าวมาว่า ถูกคนจะเอาเรื่องๆการรักษาที่ไม่ได้เรื่อง ชอบเสพโลหิตเป็นประจำ เป็นสาวที่มาแรงแบบดาวแก่พุ่งแรง จุดเด่น หน้ากลมแบนดุจส้มแป้น
เสียงแหบเล็กต่ำๆสูงๆแบบดูไพเราะสุภาพแต่น่ารำคราญ หัวฟู นิสัยส่วนตัว
เป็นคนที่อยู่เป็น เห็นแก่ตัว (Insular) ปรับตัวเข้ากับหมู่คนได้เยี่ยมโดยเฉพาะถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเธอสู้ตาย! สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือ
“ตำแหน่งเล็กๆเธอไม่สน แต่ตำแหน่งใหญ่ๆเธอเอา
งานลำบากๆเธอไม่สน แต่งานสบายๆเธอเอา”

Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-08 , Time : 22:42:09 , From IP : mx-ll-223.204.178-190.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 3
   ขออภัยที่เขียนสลับ ขอแก้ไขดัง Scenario ด้านล่างนี้ครับ


ตลกขำๆมาฝาก :อ่านเพื่อผ่อนคลายและตลกๆยามค่ำครับ :


เนื่องจากท่านผู้มีเกียรติจำนวนมากขอให้ผมนำมาโพสใหม่เนื่องจากยังไม่ได้อ่านScenarioนี้ จึงขอนำมาโพสใหม่ครับ:


Scenarioนี้เป็นสถานะการณ์ เหตุการณ์ บุคคล จำลองขึ้นมาทั้งสิ้นครับ


สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริง โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านและโปรดอย่าเข้ามากล่าวหาผม หรือว่าผม ว่าเขียนกระแนะกระแหนหรือประชดประชันใครทั้งสิ้น ผมไม่ได้เขียนขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว และไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้ผู้อ่านเกิดความแตกแยกในองค์กร ความแตกแยกในองค์กรจะเกิดขึ้นได้จากตัวท่านจะคิดไปเองและตัวผู้นำองค์กรที่เลวร้าย(Bad Leadership)ครับ การอ่านข้อความด้านล่างเพียงแค่นี้ทำความแตกแยกในองค์กรไม่ได้แน่นอนครับ


Scenarioนี้เป็นสิ่งที่ยกตัวอย่างขึ้นมาในสังคมสาวแก่ที่แปลกๆครับ


องค์กรนี้มี ผู้นำที่เลวร้าย(Bad Leadership) หรือไม่ครับ


องค์กรที่มีทีมบริหารเป็นสาวแก่ 4 สาว,สูตรสำเร็จ 3สาวแก่ป.(สาวแก่แปลก1,2,3)กับ1สาวแก่ ส.(สาวแก่ผู้น่าสงสาร) ขอย้ำว่า สาวแก่ทั้ง4นี้ไม่มีอยู่จริงครับ กำลังบริหารองค์กรให้ตกต่ำแบบไม่เคยปรากฎมาก่อนในประวัติศาสตร์

องค์ประกอบของทีมบริหารขององค์กรนี้มีดังนี้ครับ


1.หัวหน้าองค์กร มีนามว่า"สาวแก่แคระ ป."(สาวแก่แคระแปลก1)
ความสููงอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่50ของความสูงเฉลี่ยของสาวทั่วไป
หน้ามองโกลอยด์ หัวและสมองเล็กแต่ชาญฉลาดในการคิดแผนการที่ล้ำลึก
เสียงดังก้องใส ส่งเสียงเจื่อยแจ่วน่าฟัง และน่าเชื่อถือแด่ผู้คนที่ไม่รู้จักนิสัยและสันดานที่แท้จริงของเธอ กลั่นแกล้งทุกคนที่จะมาขัดขวางประโยชน์ของตนเองและพรรคพวก (Callous, Rigid, Evil, Insular, Incompetent, Discriminatory View, Fearful, Narcissistic)
ลิ้นมีลักษณะเลี่ยนและลื่นเนื่องจากต้องใช้ในการเลียเป็นอาจิณ
นิสัยเด่นคือมีความมักใหญ่ใฝ่สูง เนรคุณครูบาอาจารย์
ทำได้ทุกอย่างโดยไม่แคร์ใครๆแม้สิ่งที่ตนได้มานั้น จะได้มาโดยการใช้วิชามาร จุดเด่นคือ ไม่มีอะไรน่ามองเลยสักอย่างในตัวเธอ
คนปกติทั่วๆไปมักมองไม่เห็นเธอเมื่อเดินสวนทางกัน
เพราะจะมองเลยข้ามหัวอันกลมเล็กของเธอไป.


2. คู่หูหรือเป็นคู่เชิดหุ่นให้กันและกันกับหัวหน้าองค์กร
มีนามว่า"สาวแก่ขาเดี้ยง ส."(สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสาร) อาจเรียกรวม2สาวแก่นี้ว่า "สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก"
สาวแก่นี้เวลาเดินจะดูสง่างามตามแบบฉบับสาวแก่ขาเดี้ยง
หน้าตาโดดเด่นตรงหน้ากลมแบนดุจดวงจันทร์เต็มดวง
ตาโตน่าสงสารและเว้าวอน ผิวขาวเหลืองเนื่องจากเธอชอบประทินผิวด้วยสกินแคร์บำรุงผิวพรรณ รูปร่างท้วมพอประมาณ เวลาพูดเสียงกึกก้องขึ้นจมูก นิสัยไม่จริงใจ การพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยกลับไปกลับมา
สิ่งที่เธอชอบกินและกลืนมากที่สุดคือน้ำลายหรือเสมหะตนเอง
ถึงแม้เธอจะถ่มทิ้งลงดินแล้วเธอจะเลียขึ้นมากินใหม่ได้อย่างยิ้มแย้มและไม่เคอะเขิน นิสัยเด่นสุดคือการลอยตัวเพื่อเอาตัวรอดทุกเรื่อง ทำตัวลอยเหนือปัญหา (Floater) เรื่องใดไม่ดีจะโทษผู้อื่น เรื่องดีเธอจะรีบรับไว้เอง แบบที่รู้ๆกันว่า เอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น


3. รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นเงาตามตัว2สาวแก่"สาวแก่ขาเดี้ยงผู้น่าสงสารเชิดหุ่นสาวแก่แคระแปลก" รวมตัวเป็น3สาวแก่ ที่เรียกว่า"แก่ แก่ แก่"(สาวแก่2ป.,1ส.) เธอคนนี้มีลักษณะเด่นคือ "สาวแก่หน้าธาลัสซีเมีย ป."(สาวแก่หน้าธาลัสซีเมียแปลก 2) นิสัยเธอชอบกร่างวางอำนาจคิดว่าตนเองใหญ่โตมากมาย เวลาเป็นกรรมการใดๆชอบตำหนิคนอื่นลับหลังอยู่เป็นนิจ หลงตัวเอง (narcissist) บูชาตัวเองว่าดีที่สุดเก่งที่สุด ชอบประจบสอพลอจนเป็นนิสัย ส่งเสียงแก่ๆและเสียงดังชัดถ่อยชัดคำ


4.รองหัวหน้าองค์กรที่เป็นสาวแก่น้องใหม่มาแรงที่เรียกว่า"สาวแก่นกหัวฟู2หัว.ป."(สาวแก่นกหัวฟู2หัว แปลก 3) เธอมาจากสวรรค์ชั้น 12 โดยมีกระแสข่าวมาว่า ถูกคนจะเอาเรื่องๆการรักษาที่ไม่ได้เรื่อง ชอบเสพโลหิตเป็นประจำ เป็นสาวที่มาแรงแบบดาวแก่พุ่งแรง จุดเด่น หน้ากลมแบนดุจส้มแป้น
เสียงแหบเล็กต่ำๆสูงๆแบบดูไพเราะสุภาพแต่น่ารำคราญ หัวฟู นิสัยส่วนตัว
เป็นคนที่อยู่เป็น เห็นแก่ตัว (Insular) ปรับตัวเข้ากับหมู่คนได้เยี่ยมโดยเฉพาะถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเธอสู้ตาย! สิ่งที่เธอชอบมากที่สุดคือ
“ตำแหน่งเล็กๆเธอไม่สน แต่ตำแหน่งใหญ่ๆเธอเอา
งานลำบากๆเธอไม่สน แต่งานสบายๆเธอเอา”Posted by : jr , E-mail : (jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-09 , Time : 17:28:38 , From IP : mx-ll-171.6.48-163.dynamic.3bb.co.th


ความคิดเห็นที่ : 4
   ขอต่อต้านผู้นำที่แสนเลวและผู้นำที่ชั่วช้าทุกคน

Posted by : jr , E-mail : (Jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-21 , Time : 20:15:29 , From IP : 49.231.97.182


ความคิดเห็นที่ : 5
   ขอมอบช่อดอกไม้2ช่อนี้แก่"ผู้นำที่แสนเลวร้ายกับนโยบายที่แสนเลวร้ายเช่นกัน"

Posted by : jr , E-mail : (Jittawat.r@psu.ac.th) ,
Date : 2013-05-21 , Time : 20:37:20 , From IP : 49.231.97.182


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น