ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

************** ขอข้อมูลเพื่อเผยแพร่ **********************


   เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อเผยแพร่
ด้วยนโยบายของคณะแพทย์ที่ต้องการให้บุคลากรทุกคนเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญของ
คณะฯ หรือข่าวสารที่คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ทำการปรึกษา ประชุม หารือ และมี
มติว่าจะดำเนินการ ซึ่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นประโยชน์ เป็นความจำเป็นที่จะต้อง
ทราบ หรือแม้แต่เป็นผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ด้านการเงิน
พัสดุ ระเบียบต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและถือเป็นแนวปฎิบัติร่วมกัน
ในการนี้ งานประชาสัมพันธ์จึงขอความร่วมมือจากท่าน ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ พร้อมระบุ ผู้ประสานข้อมูล เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ทราบต่อไป ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ

แบบตอบรับแจ้งความประสงค์ให้ข้อมูล
หรือสามารถดาวน์โหลดแบตอบรับได้ที่
http://medinfo2.psu.ac.th/pr/medload/

***********************************
งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์Posted by : ประชาสัมพันธ์ , Date : 2012-11-06 , Time : 11:21:56 , From IP : 172.29.2.235

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น