ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ภาวนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศลฯ 8-10 ธ.ค.55
   ขอเชิญเข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรม ภาวนาจิต ถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ มหาปัญญาธรรมสถาน (วัดถาวรใหม่ ข้าง Tesco lotus มอ.)อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
----------------------------------------------------------------------------------

วัตถุประสงค์
๑. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
๒. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และช่วยเหลือส่งเสริม สนับสนุน สร้างสรรค์สังคม
๓. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แสดงถึงความกตัญญู ระลึกถึงพระคุณพ่อ ผู้เป็นบุพการี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักเรียน และนักศึกษา ไม่จำกัดเพศ อายุ และวัย จำนวน ๘๐-๑๐๐ท่าน
การแต่งกาย: ชุดขาว เสื้อยืดขาว กางเกง ผ้าถุง (สีขาว) สุภาพเรียบร้อย (สมาทานศีล ๘)

สถานที่
ณ มหาปัญญาธรรมสถาน (วัดถาวรใหม่ ข้าง Tesco lotus มอ.) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วิทยากร
พระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ ผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง
ทีมงานอริยะเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากร้านกาแฟรสพระธรรม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ออก
รายการตลาดสดสนามเป้า ททบ.5)

กำหนดการวันที่ ๘ – ๑O ธันวาคม ๒๕๕๕ (ระยะเวลา ๓ วัน)

วันเสาร์ที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๖.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียน รับป้ายชื่อ จัดสัมภาระเข้าที่พัก
๐๙.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. ปฐมนิเทศ ทำพิธีเปิดโครงการวันพ่อ สมาทานศีล ๘ รับพระกรรมฐาน ฟังโอวาทและสาธิตการปฏิบัติธรรม โดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน และทำธุระส่วนตัว
๑๒.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. ธรรมบรรยายและเข้าสู่ภาคปฏิบัติ เจริญภาวนาจิต (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) โดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับน้ำปานะ และทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์เย็นและเข้าสู่ภาคปฏิบัติโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ รับน้ำปานะ
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. รับฟังธรรมบรรยายและสู่ภาคปฏิบัติโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ

วันอาทิตย์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๔.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์เช้าและธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และทำธุระส่วนตัว
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เข้าสู่ภาคปฏิบัติ เจริญภาวนาจิต (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) โดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๑๑.๐๐ – ๑๒.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน และทำธุระส่วนตัว
๑๒.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. ธรรมบรรยายและเข้าสู่ภาคปฏิบัติ เจริญภาวนาจิต (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) โดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ทีมงานอริยะเผยแพร่พระพุทธศาสนาจากร้านกาแฟรสพระธรรม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. รับน้ำปานะ และทำธุระส่วนตัว
๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์เย็นและเข้าสู่ภาคปฏิบัติโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ รับน้ำปานะ
๒๐.๐๐ – ๒๑.๓๐ น. รับฟังธรรมบรรยายและสู่ภาคปฏิบัติโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ

วันจันทร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๕
๐๔.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ร่วมสวดมนต์เช้าและธรรมรับอรุณโดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า และและทำธุระส่วนตัว
๐๘.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. เข้าสู่ภาคปฏิบัติ เจริญภาวนาจิต (เดินจงกรมและนั่งสมาธิ) โดยพระอาจารย์สาธิต โปธาเศษ
๑๑.๐๐ – ๑๓.๓๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน ปัดกวาดเช็ดถู ทำความสะอาด ห้องน้ำ บริเวณโรงครัว และบริเวณอื่น ๆ ภายในสถานที่ปฏิบัติธรรม พร้อมทั้งช่วยกันเก็บ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องนอน เสื่อ และอื่น ๆ (ชำระหนี้สงฆ์ เพื่อไม่ให้เป็นบาป)
๑๓.๓๐ – ๑๔.๐๐ น. พิธีลาศีล (ลาศีล ๘ รับศีล ๕) ขออโหสิกรรม ชำระหนี้สงฆ์ เพื่อไม่ให้เป็นบาป
๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. เปิดใจผู้ปฏิบัติธรรม และทำพิธีปิดโครงการ
๑๕.๓๐ น. รับน้ำปานะและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
คุณณัฐฐากูร วุฒิภูมิ โทร ๐๘๙-๗๒๘๒๖๓๒
คุณวราภรณ์ ตันรัตนกุล โทร ๐๘๙-๗๓๕๔๗๒๐
คุณนัฐญา ปราบพาล โทร ๐๘๗-๒๙๐๕๔๕๔
คุณชนิภา เกียรติสัมพันธ์ โทร ๐๘๙-๖๔๗๘๗๙๕
คุณอังศุปราณี บุญราศรี โทร ๐๘๗-๘๓๖๔๔๒๒
คุณกมลพร แซ่เนี้ยว โทร ๐๘๑-๕๔๐๖๒๘๘
คุณปิติภาคย์ ดีหนู โทร ๐๘๔-๙๖๘๔๐๐๘
Email: natthakul.v@gmail.com หรือ varaporn.t@psu.ac.th

การเตรียมตัวเข้าโครงการ
๑. ผู้เข้าร่วมโครงการสมาทานศีล ๘
๒. การแต่งกาย ชุดขาว เสื้อยืดขาว กางเกง ผ้าถุง (สีขาว) สุภาพเรียบร้อย ไม่ซักเสื้อผ้าระหว่างปฏิบัติ
๓. เตรียมอุปกรณ์ของใช้ส่วนตัว หมอน ผ้าห่ม และขันน้ำให้พร้อม
๔. หากท่านใดมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนรับการอบรม

 ความสั่งสมซึ่งบุญ นำสุขมาให้ 

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญค่าใช้จ่ายต่างๆในโครงการปฏิบัติธรรมครั้งนี้ตามกำลังศรัทธา
ติดต่อได้ที่หมายเลข ๐๘๙-๗๒๘๒๖๓๒, ๐๘๙-๗๓๕๔๗๒๐


รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๙ พฤศจิกายน – ๕ ธันวาคม ๒๕๕๕

Posted by : cherryry , E-mail : (natthakul.v@psu.ac.th) ,
Date : 2012-10-31 , Time : 13:42:00 , From IP : 172.29.1.112


ความคิดเห็นที่ : 1


   ขอสนับสนุนโครงการด้วยคนครับ
อยากไปร่วมงานด้วย แต่ ไม่สามารถเข้าร่วมครบทั้ง 3 วัน
เสียดายครับ
ขอเข้าร่วมกิจกรรม แบบ เฉพาะกิจได้ไหมครับ


Posted by : jr2jr , Date : 2012-11-01 , Time : 09:58:00 , From IP : 172.29.15.227

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น