ความคิดเห็นทั้งหมด : 2

ว่าด้วยเรื่องของ "ชมรม" ในคณะแพทย์


   หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมช่วงนี้ถึงมีการรับสมัครสมาชิกของชมรมต่างๆ และอีก

หลายท่านที่ไม่ได้เข้ามาอ่านในกระดานอภิปรายไม่ทราบว่าคณะแพทย์มีแนวทาง

การบริหารชมรมแบบใหม่ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งการเปิดรับสมัครสมาชิกจะ

ดำเนินการถึงวันที่ 31 ต.ค.นี้แล้ว


จึงขอฝากรายละเอียดของชมรมตามที่ได้รับทราบนโยบาย ดังนี้ค่ะ


- คณะจะสนับสนุนชมรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน่าวยงาน และเป็น

สวัสดิการแก่บุคลากร ตลอดจนเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสร้างความ

เข้มแข็งให้กับองค์กร โดยชมรมที่จัดตั้งขึ้นต้องไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง ไม่ผิด

ศิลธรรม โดยให้จัดทำเพื่อส่วนรวม เพื่อสังคม เพื่อสันทนาการ เพื่อส่งเสริม

สุขภาพ เป็นต้น


-คณะจะสนับสนุนงบประมาณตามประเภทของโครงการ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ

1.ประเภทสันทนาการ

2.ประเภทสาธารณประโยชน์

3.ประเภทกิจกรรมที่คณะให้การสนับสนุนเนื่องในโอกาสต่างๆ


สำหรับงบประมาณสนับสนุน ในประเภทที่ 1 จะจัดสรรตามจำนวนสมาชิกของ

ชมรม ซึ่งเรียกว่าผู้สนับสนุน(หมายถึงบุคลากรคณะแพทย์ ได้แก่ ข้าราชการ

ลูกจ้าง พนักงานเงินรายได้ ลูกจ้างโครงการ โดยมีอายุงาน 6 เดือนขึ้นไป) โดย

คณะจะโอนเงินเข้าบัญชีของชมรม ซึ่งชมรมจะต้องจัดตั้งคณะกรรมการประกอบ

ด้วย ประธาน รองประธาน กรรมการและเหรัญญิก และจะเปิดบัญชีธนาคารของ

ชมรม หากผู้สนับสนุนจะสมัคร 2 ชมรม งบประมาณที่สนับสนุนจะแบ่งครึ่งให้กับ

ชมรมนั้นๆ หากมีเงินคงเหลือในประเภทที่ 1 ต้องคืนปีต่อปี ส่วนโครงการประเภท

ที่ 2 และ 3 จะได้รับการสนับสนุนจากเงินรายได้ของคณะ

-การดำเนินการของชมรมจะต้องยื่นโครงการเพื่อขออนุมัติการดำเนินการ ซึ่งเป็น

กิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบ 2556

Posted by : pranee , Date : 2012-10-27 , Time : 07:56:36 , From IP : 113.53.4.185

ความคิดเห็นที่ : 1


   เป็นการน่าเสียดายอย่างยิ่งหากบุคลากรของคณะแพทย์ไม่ได้สมัครสมาชิกของ

ชมรมใดชมรมหนึ่งเลย เพราะเจตนารมณ์ของคณะต้องการให้สวัสดิการแก่

บุคลากร

Posted by : pranee , Date : 2012-10-27 , Time : 08:33:00 , From IP : 113.53.4.185

ความคิดเห็นที่ : 2


   อยากสมัครค่ะ แต่ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม เลย ทำงัยดีค่ะ...

Posted by : lively , E-mail : (lively_runreong.psu.ac.th) ,
Date : 2012-10-27 , Time : 10:54:13 , From IP : 172.29.10.75


ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น