ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

โครงการ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ให้แพทย์ใช้ทุน


   รายละเอียดของการประชุม ครั้งที
ประชุมเพื
่ 1

โครงการ พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต ให้แพทย์ใช้ทุน ่อพัฒนาแผนงานและข้อเสนอแนะ
โดย แพทย์ใช้ทุน 77 จังหวัด และ นักศึกษาแพทย์ 23 สถาบัน

วันที : วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 27-28 ตุลาคม 2555
สถานที่เวลา
: โรงแรม Mida City Resort Bangkok ถ.แจ้งวัฒนะ 10
จํานวนผู้่ประชุม
: จํานวน 137 คนประกอบด้วย
77 คน ตัวแทนแพทย์ใช้ทุเข้าร่วมประชุม
นจังหวัด (จาก รพช.รพศ.รพท. ฯลฯ)
20 คน ตัวแทนนักศึกษาจากทุกสถาบันแพทย์
3 คน สมาพันธ์นักศึกษาแพทย์ วิทยากร
15 คน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 7 คน
15 คน กรรมการจัดงาน

เกณฑ์และสัดส่วนการคัดเลือกตัวแทนแพทย์ใช้ทุนจังหวัดมาร่วมประชุ

-ผู้ที่สามารถรวบรวมความคิดเห็น ของแพทย์รุ่นใหม่ใน จังหวัดของตนเองได้ มเบื้องต้น
-ผู้แสดงความสนใจและพร้อมที่จะเป็นอาสาสมัครจิตอาสาที่จะทํางานต่
อไป
-เคยมีผลงานทํางานเพื่อส่วนรวม หรือ ทํางานเครือข่ายฯ มาก่

ผลทีข้อเสนอในการหาทางแก้ปัญหา ่คาดว่าจะได้รับจากการประชุม
อน
1.ได้เป็นเวทีให้แพทย์รุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์หลายหลายมาแบ่งปันความคิดและทัศน์คติ พร้อม ทั้ง ร่วมกัน หา
2.สามารถ นําเสนอ (ร่าง)แผนการปฏิบัติงานฯ ในที่ประชุ
เริ
่มต้นทําแผนการให้เป็น รูปธรรมต่
อไป
ําเสนอเพื่อการมพิจารณา และลงมติเห็นชอบร่วมกันเพื่อจะน
3.สามารถจัดตั้งคณะทํางานเพื่อรองรับกลุ่มผู้ที่อยากเข้ามาช่วยทํางานในทํางานในการพัฒนาส่วนต่
างๆ โดยแบ่ง
คณะทํางานเป็น 4 ชุ
ํางานพัฒนาด้านคุด คือ
3.1 คณะทํางานชุ
ณธรรม จริยธรรมและคุ
ดความรู้เนื้อหา
ณภาพชีวิต (Moral and Quality of life development team)
3.2 คณะทํางานพัฒนาด้านทักษะ (Skill and Capacity Building team) 3.4คณะกรรมการพัฒนาช่องทางการ สื่อสาร การระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management and
3.3 คณะทCommunication & Media team )
่านการเป็นอาสาสมัครในโครงการระยะต่
อไป
4.สามารถ สร้างเครือข่ายแกนนํา จิตอาสาในภูมิภาค และจังหวัดต่


ฝากประกาศด้วยจ้า


Posted by : worm , Date : 2012-10-22 , Time : 22:21:05 , From IP : mx-ll-183.88.25-8.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น