ความคิดเห็นทั้งหมด : 56

วันไหว้ครู คณะแพทย์ ม.อ. ๒๕๕๕
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:42:08 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 1
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:44:41 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 2
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:46:08 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 3
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:46:36 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 4
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:47:03 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 5
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:47:29 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 6
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:47:47 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 7
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:49:38 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 8
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:50:24 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 9
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:50:42 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 10
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:51:05 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 11
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:51:58 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 12
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:52:16 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 13
   ศ.พญ.อุ่นใจ กออนันตกูล (อาจารย์แพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ของแพทยสภา)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:54:00 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 14
   นศพ.รวิพร โรมา (นักศึกษาแพทย์ผู้เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมจริยธรรม ของแพทยสภา)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:54:54 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 15
   รศ.นพ.ธีรสาส์น คีรีรัฐนิคม (อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:56:10 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 16
   รศ.พญ.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล (อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัย)
รศ.พญ.ฐิติมา (รับรางวัลแทน)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:58:06 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 17
   ผศ.พญ.พิชญา พรรคทองสุข (อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 15:58:55 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 18
   รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา (อาจารย์ตัวอย่างรุ่นใหม่)
นพ.โกเมศวร์ ทองขาว (รับรางวัลแทน)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:01:42 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 19
   พญ.บุญรัตน์ วราชิต (ปิยอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.หาดใหญ่)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:02:58 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 20
   ผศ.นพ.วรวิทย์ จิตติถาวร (ปิยอาจารย์ชั้นคลินิก)
นพ.โกเมศวร์ ทองขาว (รับรางวัลแทน)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:07:12 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 21
   ผศ.พรพิมล คีรีรัตน์ (ปิยอาจารย์ชั้นพรีคลินิก)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:09:39 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 22
   อ.วีรนันท์ แย้มรัตนกุล (ปิยอาจารย์กายภาพบำบัด)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:11:10 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 23
   นพ.ศักดาวุฒิ ยืนยงวิวัฒน์ (ปิยแพทย์)

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:12:04 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 24
   นพ.สิทธิพงศ์ สุวรรณาพิสิทธิ์
รางวัลเหรียญทอง กีฬาบริดจ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:17:33 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 25
   นศพ.อภิวิชญ์ อนุกูลไพบูลย์
รางวัลเหรียญทอง กีฬาบริดจ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:18:43 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 26
   นศพ.ยุวรัตน์ อุทัยรัตน์
รางวัลเหรียญทอง กีฬาบริดจ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:19:21 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 27
   นศพ.สุธาสินี เลิศภัทรมนัส
รางวัลเหรียญทอง กีฬาบริดจ์ กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:20:05 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 28
   นศพ.สิริญทิพย์ กิตติวิสุทธิ์
นักศึกษาที่มีดัชนีสะสมเป็นที่ 1 ตลอดหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดัชนีสะสม 3.83


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:33:03 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 29
   นศพ.อภิชาติ แก้วเดช
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 5 (ดัชนี 3.92)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 16:35:19 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 30
   นศพ.เอมิกา ไพรพนาพงศ์
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 4 (ดัชนี 3.75)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:11:16 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 31
   นศพ.ภัทรสุดา ลีลารุจิเจริญ
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 3 (ดัชนี 3.91)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:12:05 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 32
   นศพ.ทีปวัฒน์ วิธีรุ่งโรจน์
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 2 (ดัชนี 4.00)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:12:58 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 33
   นศพ.ศิริหทัย คนไว
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 2 (ดัชนี 4.00)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:13:40 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 34
   นศพ.ณภัทร พฤกษ์ประเสริฐ
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 2 (ดัชนี 4.00)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:14:55 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 35
   นศพ.เหมวรรณ วิษณุศาสตรา
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 1 (ดัชนี 4.00)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:16:01 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 36
   นักศึกษากายภาพบำบัด ผกามาศ อรุณสวัสดิ์
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 3 (ดัชนี 3.86)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:17:46 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 37
   นักศึกษากายภาพบำบัด ไพลิน ทองดี
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 2 (ดัชนี 3.86)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:18:31 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 38


   นักศึกษากายภาพบำบัด วราภรณ์ ปิยะธรรม
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 1 (ดัชนี 3.74)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:19:09 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 39
    นักศึกษากายภาพบำบัด วราภรณ์ ปิยะธรรม
ดัชนีสูงประจำปีสูงสุด ชั้นปีที่ 1 (ดัชนี 3.74)


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:23:04 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 40
   นศพ.พลวัฒน์
รางวัลกลอนไหว้ครูชนะเลิศ


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:25:34 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 41
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:26:07 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 42
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:26:33 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 43
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:26:54 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 44
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:27:44 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 45
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:28:23 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 46
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:29:14 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 47
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:29:31 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 48
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:29:57 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 49
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:30:27 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 50
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:30:50 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 51
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:31:17 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 52
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:31:58 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 53
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:32:28 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 54
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:32:58 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 55
   .

Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:33:19 , From IP : 172.29.2.212

ความคิดเห็นที่ : 56


   ตามไปดูต่อได้ในนี้นะครับ
คลิกตรงนี้


Posted by : bor_big , Date : 2012-06-15 , Time : 17:41:22 , From IP : 172.29.2.212

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น