ความคิดเห็นทั้งหมด : 0

ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การสรรหาอธิการบดี ม.อ. VS ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง การสรรหาคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ.


   ผลการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง "การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"

เนื้อหาประกอบด้วย :

1. จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจากคณะ

2. คิดว่าอธิการบดีควรเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก

3. เห็นด้วยกับมาตราที่ 20 ของ พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือไม่

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่อธิการบดีควรมี

5. คาดหวังให้อธิการบดีคนใหม่ปรับปรุงงานด้านใด

6. ปัญหาที่คิดว่าต้องแก้ไขเร่งด่วน

7. ชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.อ. คนต่อไป

8. ความคิดเห็นเพิ่มเติม

ผลการสำรวจ ดังแนบไฟล์
http://www.psusenate.org/index.php?cmd=hotissue&id=41&cate=2

อยากให้คณะแพทย์ฯมีการสำรวจความคิดเห็น เรื่อง"การสรรหาคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ." ในเนื้อหาที่ประกอบด้วย 8 ข้อบ้าง เหมือนข้างบนเช่นกัน

1. จำนวนแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาจากคณะ

2. คิดว่าคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อควรเป็นบุคคลภายในหรือภายนอก

3. เห็นด้วยกับการสรรหาคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ผ่านมาหรือไม่

4. คุณสมบัติเพิ่มเติมที่คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ ควรมี

5. คาดหวังให้คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อคนใหม่ปรับปรุงงานด้านใด

6. ปัญหาที่คิดว่าต้องแก้ไขเร่งด่วน

7. ชื่อผู้ที่สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. คนต่อไป

8. ความคิดเห็นเพิ่มเติม

และท้ายสุดได้คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ.ที่เหมาะสมที่สุด โปร่งใส เป็นธรรม และถูกใจบุคลกรคณะแพทย์ศาสตร์ทุกคนมากที่สุด


Posted by : jr , Date : 2012-02-03 , Time : 20:29:27 , From IP : mx-ll-223.205.58-122.dynamic.3bb.co.th

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น