ความคิดเห็นทั้งหมด : 5

เทคนิคการโอน mail จาก @psu.ac.th มายัง @medicine.psu.ac.th


   จากปัจจุบันที่บุคลากรคณะแพทย์ฯ มี mail ทั้งบน @medicine.psu.ac.th และ @psu.ac.th ซึ่งบางท่าน ถนัด จะใช้ @psu หรือ @medicine และอาจมีบางท่านที่ใช้ @psu อยู่ แล้วอยากใช้ @medicine เป็น mail หลัก และไม่ต้องการที่จะต้องแจ้ง mail ใหม่ให้กับผู้ที่เคยติดต่ออยู่

มีวิธีที่จะโอน mail ที่เข้ามายัง @psu ไปยัง @medicine มาเสนอครับ ซึ่งการโอนนี้จะทำการส่งต่อ (redirect) mail ที่เข้ามาไปยังเป้าหมายที่ต้องการครับ

ตัวอย่างจะเป็นการโอน mail ของ komane.r@psu.ac.th ไปยัง garnet@medicine.psu.ac.th ครับ


Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:48:45 , From IP : 172.29.1.62

ความคิดเห็นที่ : 1
   จากหน้า menu ของ @psu ให้เลือก option ครับ

Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:50:07 , From IP : 172.29.1.62

ความคิดเห็นที่ : 2
   หน้านี้ให้เลือก message filters

Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:50:40 , From IP : 172.29.1.62

ความคิดเห็นที่ : 3
   เลือก Add a new rule

เป็นการเพิ่มเงื่อนไขในการกรอง mail ครับ


Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:51:18 , From IP : 172.29.1.62

ความคิดเห็นที่ : 4
   ใส่เงื่อนไข เป็น

All messages ( ทุกจดหมายเข้า)

redirect to the following email address ( ให้ส่งต่อไปยัง e-mail ต่อไปนี้)

(ระบุ e-mail ปลายทาง)

ไม่ต้อง tik ตรง Keep a local coopy as well เพราะถ้าเก็บต้นฉบับไว้ที่ @psu จะทำให้ mailbox ที่ @psu เต็ม และไม่สามารถรับ mail ใหม่ได้


ครบแล้วให้คลิ๊ก Add new rule เพื่อดำเนินการ


Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:53:43 , From IP : 172.29.1.62

ความคิดเห็นที่ : 5
   กลับมาจะเห็นเงื่อนไขที่เราดำเนินการไป

Posted by : garnet , Date : 2008-12-22 , Time : 20:54:22 , From IP : 172.29.1.62

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น