ผ ลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549 " />92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี >93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม >94 นว มินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร >95 แสงทองวิทยา สงขลา >96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล >97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา >98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ >99 สุร ศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร >100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง >101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร >102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร >103 นว มินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี >104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา >105 เซนต์ดอ มินิก กรุงเทพมหานคร >106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี >107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช >108 เบญจม เทพอุทิศ เพชรบุรี >109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร >110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร >111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร >112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม >113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี >114 เซนต์ฟ รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร >115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม >116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร >117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร >118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี >119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย >120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี >121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร >122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี >123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง >124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร >125 นครนายกวิทยาคม นครนายก >126 ปิ ยะมหาราชาลัย นครพนม >127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก >128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์ > >>129 พะเยาพิทยาคม พะเยา > >>130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี > >>131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร > >>132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา > >>133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร > >>134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร > >>135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร > >>136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร > >>137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ " /><font size="3" color="lime"><b>ผ ลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549 </b></font>

ความคิดเห็นทั้งหมด : 1

ผ ลการจัดอันดับ 200 โรงเรียนที่เก่งที่สุดในประเทศไทย ปี 2549


   พิจารณาจาก โอลิมปิกวิชาการ โควตา รับตรง admission แพทย์ กสพท ทุนรัฐบาล ทุน กพ และอื่น

> อันดับ โรงเรียน จังหวัด
>1 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
>2 มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
>3 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>4 หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
>5 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
>6 บดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
>7 อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
>8 เซนต์คาเบ รียล กรุงเทพมหานคร
>9 มงฟอร์ต วิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
>10 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>11 สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>12 สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
>13 เบ็ญ จะมะมหาราช อุบลราชธานี
>14 อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
>15 เทพศิ รินทร์ กรุงเทพมหานคร
>16 สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
>17 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
>18 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
>19 นครสวรรค์ นครสวรรค์
>20 สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
>21 วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
>22 สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
>23 เบญจมรา ชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>24 ปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
>25 กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>26 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
>27 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
>28 หอวัง กรุงเทพมหานคร
>29 สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
>30 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
>31 สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
>32 โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
>33 เซนต์ โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
>34 ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
>35 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
>36 พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
>37 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
>38 สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
>39 สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
>40 ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
>41 เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
>42 อัสสัมชัญ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
>43 สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
>44 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
>45 มหาวชิราวุธ สงขลา
>46 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
>47 แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
>48 เบญจมรา ชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
>49 ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
>50 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
>51 สุร นารีวิทยา นครราชสีมา
>52 พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
>53 อัสสัมชัญ คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>54 นารีรัตน์ แพร่
>55 มาแตร์ เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
>56 คณะราษฎณบำรุง ยะลา ยะลา
>57 บดินทร เดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
>58 พิ ริยาลัย แพร่
>59 สตรีศรีน่าน น่าน
>60 พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
>61 บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
>62 นว มินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
>63 สุรวิทยาคาร สุรินทร์
>64 บูรณะรำลึก ตรัง
>65 สิรินธร สุรินทร์
>66 ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี 67 จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
>68 ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
>69 จักรคำคณาทร ลำพูน
>70 ราชินี กรุงเทพมหานคร
>71 พัทลุง พัทลุง
>72 เบญจมรา ชาลัย กรุงเทพมหานคร
>73 เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>74 จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
>75 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
>76 สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
>77 ราชินีบน กรุงเทพมหานคร
>78 สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาสารคาม
>79 ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
>80 เบญจมรา ชูทิศ จันทรบุรี จันทรบุรี
>81 มารีย์วิทยา นครราชสีมา
>82 สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
>83 ระยองวิทยาคม ระยอง
>84 สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
>85 ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
>86 ศรียาภัย ชุมพร
>87 สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
>88 สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
>89 อัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
>90 สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
>91 สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
>92 ชลกันยานุกูล ชลบุรี
>93 พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
>94 นว มินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
>95 แสงทองวิทยา สงขลา
>96 จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
>97 สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
>98 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
>99 สุร ศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
>100 ลำปางกัลยาณี ลำปาง
>101 เตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
>102 กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
>103 นว มินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
>104 หาดใหญ่สมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
>105 เซนต์ดอ มินิก กรุงเทพมหานคร
>106 พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
>107 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
>108 เบญจม เทพอุทิศ เพชรบุรี
>109 เขมะสิริอนุสสรณ์ กรุงเทพมหานคร
>110 ราชวินิตมัธยม กรุงเทพมหานคร
>111 สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
>112 ยอแซฟอุปถัมภ์ นครปฐม
>113 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
>114 เซนต์ฟ รังซีสซาเวียร์คอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>115 นาคประสิทธิ์ นครปฐม
>116 ซางตาครู้สคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
>117 สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
>118 สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
>119 สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
>120 สตรีนนทบุรี นนทบุรี
>121 ทิวไผ่งาม กรุงเทพมหานคร
>122 วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
>123 พิชัยรัตนาคาร ระนอง
>124 มัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร
>125 นครนายกวิทยาคม นครนายก
>126 ปิ ยะมหาราชาลัย นครพนม
>127 จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
>128 ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
> >>129 พะเยาพิทยาคม พะเยา
> >>130 ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
> >>131 วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
> >>132 ม.อ. วิทยานุสรณ์ สงขลา
> >>133 สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
> >>134 วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
> >>135 วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
> >>136 พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
> >>137 อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์Posted by : บังสะหม้อ , Date : 2007-08-24 , Time : 13:19:51 , From IP : 172.29.16.239

ความคิดเห็นที่ : 1


   มีสงขลา 6 แห่ง รร. เก่าผม ติดด้วย

Posted by : garnet , Date : 2007-08-24 , Time : 14:31:26 , From IP : 172.29.1.230

ความเห็นจาก Social Network : Facebook


สงวนสิทธิ์การแสดงความคิดเห็นสำหรับ สมาชิกเท่านั้น